โครงการ “Bangkok University Integrated Learning and Development” (BU.I.L.D)

หลักการและเหตุผล

     ปัจจุบันธุรกิจจะประสบความสำเร็จได้นั้น ต้องอาศัยกลยุทธ์การสื่อสารทางการตลาดที่ทันสมัย ความคิดสร้างสรรค์ในการพัฒนาสื่อและสินค้า และกลยุทธ์ในการทำธุรกิจเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม ด้วยแบรนด์ เพื่อให้ทันกับยุคสมัยที่กำลังเปลี่ยนเข้าสู่ยุคดิจิทัลและนวัตกรรมที่พัฒนาไปอย่างต่อเนื่องในโลกปัจจุบัน หากแต่บุคลากรที่มีความสามารถและทักษะที่เป็นที่ต้องการของ ตลาดธุรกิจกลับไม่เพียงพอต่อความต้องการของตลาดแรงงาน ณ ปัจจุบัน คณะนิเทศศาสตร์ ร่วมกับ สถาบันเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (ICE) และองค์กรพันธมิตรภายนอก 4 องค์กร คือ สมาคมโฆษณาดิจิทัล (ประเทศไทย) , บริษัท ตลาด ดอท คอม จำกัด , บริษัท M8VC จำกัด และ บริษัท ซิกซ์ ดีกรี จำกัด จึงร่วมกันจัดหลักสูตร Continuing Education ภายใต้ชื่อ BU.I.L.D (Bangkok University Infinite Learning & Development) โครงการนี้ถือกำเนิดขึ้นมา เพื่อสร้างนักสื่อสารการตลาด นักการตลาด นักสร้างแบรนด์ และผู้ประกอบการรุ่นใหม่ ด้วย 3 หลักสูตรแรก ที่อัดแน่นเข้มข้นไปด้วยประสบการณ์จริง ลงลึกทุกรายละเอียด ให้ทุกมุมมอง เสมือนลงมือทำด้วยตัวเอง ในแบบที่ไม่มีในหลักสูตรอื่น ตอบรับโจทย์ธุรกิจยุคเศรษฐกิจสร้างสรรค์โดยมีระยะเวลา ในการดำเนินโครงการตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม – 15 ธันวาคม 2556 โดยโครงการนี้ จัดทำขึ้นเพื่อตอบโจทย์กลยุทธ์ Super KPI ด้าน New Service และเป็นการสร้างรายได้ให้กับคณะฯ ในการบริหารจัดการด้านพัฒนาบุคลากรวัตถุประสงค์
 1. 1. เพื่อตอบโจทย์กลยุทธ์ Super KPI ด้าน New Service และเป็นการสร้างรายได้ให้กับคณะฯ ในการบริหารจัดการด้านพัฒนาบุคลากร
 2. 2. เพื่อเพิ่มทักษะ ความรู้ให้กับบุคลากรภายนอกเกี่ยวกับ การสื่อสารทางการตลาดออนไลน์ การสร้างธุรกิจ (E Commerce) และเพิ่มมูลค่า การต่อยอดธุรกิจเพื่อรองรับ AEC
 3. 3. เพื่อเป็นโอกาสให้ผู้ประกอบการ และผู้ทำงานในแวดวงสื่อได้พบปะ แลกเปลี่ยนองค์ความรู้และเสริมโอกาสทางธุรกิจ (Business Matching)


กลุ่มเป้าหมาย
 • ผู้ประกอบการ
 • ผู้บริหาร
 • นักการตลาด
 • นักโฆษณา
 • นักประชาสัมพันธ์
 • นักวางแผนสื่อ
 • ครีเอทีฟ
 • นักพัฒนาแอพปลิเคชั่น
 • นักออกแบบเวบไซท์


 • รายละเอียดและระยะเวลาในการจัดการอบรม

  อบรมหลักสูตรละ 50 คน รวม 3 หลักสูตร เป็นจำนวน 150 คน

  อบรมทุกวันเสาร์ตั้งแต่ 21 กันยายน 2556 ถึง 9 พฤศจิกายน 2556 เวลา 9.00-18.00 น. ที่ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตกล้วยน้ำไท

  อบรมรุ่นละ 48 ชั่วโมง (8 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 6 ชั่วโมง)

  ในโครงการจะมีการจัดอบรมสำหรับบุคคลภายนอกที่สนใจ โดยมีรายละเอียดหลักสูตร ดังนี้

  หลักสูตรที่ 1: Digital Marketing : Digital Marketing for Tomorrow Brands
       อำนวยการจัดหลักสูตรโดยศูนย์ PDC คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ สมาคมโฆษณาดิจิทัล (ประเทศไทย) และ บริษัท ซิกซ์ ดีกรี จำกัด

  หลักสูตรที่ 2: Online Commerce : How to Win AEC Online Consumer for Thai SMEs
       อำนวยการจัดหลักสูตรโดยศูนย์ PDC คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ บริษัท ตลาด ดอท คอม จำกัด และ บริษัท ซิกซ์ ดีกรี จำกัด

  หลักสูตรที่ 3: Start-up Brand : Build Tech Start-up Brand with Creative Marketing
       อำนวยการจัดหลักสูตรโดยศูนย์ PDC คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ บริษัท M8VC จำกัด และ บริษัท ซิกซ์ ดีกรี จำกัด  ภาพกิจกรรม