โครงการ BUCA Talentหลักการและเหตุผล
ด้วยคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ มีแนวคิดที่จะพัฒนานักศึกษา “ต้นแบบ” เพื่อนำมาเป็น“ผู้นำทางความคิดเชิงสร้างสรรค์” สู่ “ความเป็นเลิศทางด้านนิเทศศาสตร์ (Cream of BUCA)” โดยมุ่งเน้นพัฒนาศักยภาพทั้งในด้านวิชาการ วิชาชีพ และสามารถผสานความคิดสร้างสรรค์เพื่อตอบโจทย์การมุ่งสู่ความเป็นสากลใน 7 มิติหลัก อันประกอบด้วย 1) Industry Linkage, 2) Specialization, 3) Internationality, 4) Online/Blended, 5) Differentiation, 6) Dual or Foreign Awards และ 7) New Program ในการเฟ้นหาต้นแบบดังกล่าวจึงมีจุดเริ่มต้นปัจจัยนำเข้า (Input) ซึ่งก็คือ “นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายทั่วประเทศ” ที่มีศักยภาพและมีแนวโน้มจะศึกษาต่อทางด้านนิเทศศาสตร์ ในระดับอุดมศึกษา จากนั้นผ่านกระบวนการคัดเลือกเบื้องต้นเข้าสู่การบ่มเพาะ การค้นหาศักยภาพและตัวตนที่แท้จริง ด้วยการเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการสื่อสารจนได้มาซึ่งนักศึกษาต้นแบบตามเป้าหมายของโครงการ

จากที่กล่าวมา คณะนิเทศศาสตร์จึงจัดโครงการ “BUCA Talent Search” ขึ้นระหว่างเดือนตุลาคม 2555 – เดือนเมษายน 2556 โดยนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายที่ผ่านการคัดเลือกจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จะได้รับทุนการศึกษาในระดับปริญญาตรีของคณะนิเทศศาสตร์ จำนวน 15 ทุน และจะได้รับการบ่มเพาะ พัฒนาศักยภาพตามหลักความเป็นสากลใน 7 มิติผ่านกระบวนการการจัดการเรียนการสอนตลอดหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต รวมทั้งเป็นตัวแทนคณะนิเทศศาสตร์ในการเข้าร่วมทำกิจกรรมต่างๆ เพื่อสะท้อนภาพความเป็นผู้นำทางความคิดเชิงสร้างสรรค์ของนักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ต่อกลุ่มเป้าหมายทั้งภายในและภายนอกต่อไปวัตถุประสงค์
  • 1. เพื่อค้นหานักศึกษาต้นแบบที่มีคุณลักษณะในการนำมาพัฒนาต่อยอด

  • 2. เพื่อประชาสัมพันธ์คณะนิเทศศาสตร์ผ่านกระบวนการดำเนินงานของโครงการ

  • 3. เพื่อสร้างประสบการณ์ตรงและสร้างความประทับใจต่อคณะนิเทศศาสตร์ให้กับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่เข้าร่วมโครงการ

  • 4. เพื่อสร้างภาพลักษณ์ให้กับมหาวิทยาลัยกรุงเทพในฐานะที่เป็นองค์กรที่ให้ความสำคัญต่อการศึกษาของเยาวชนที่มีศักยภาพ

  • 5. เพื่อสร้างการรับรู้และกระตุ้นให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายทั่วประเทศรวมถึงกลุ่มผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องต่างๆ ได้ทราบถึงแนวทางการพัฒนานักศึกษา อันจะนำมาซึ่งการสะท้อนจุดยืนของ แบรนด์คณะนิเทศศาสตร์กลุ่มเป้าหมาย
  • • นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายทั่วประเทศระยะเวลาการดำเนินโครงการ
เดือนตุลาคม 2555 ถึง เดือนมีนาคม 2556การดำเนินงาน
การดำเนินงานของโครงการประกอบด้วย 2 ระยะ ดังนี้

• ระยะที่ 1 การค้นหานักเรียนเพื่อเข้าร่วมโครงการ (BUCA Talents Cool Hunting) มีรายละเอียดการดำเนินงานดังนี้
1. การเฟ้นหา BUCA Talents ที่มีความสามารถและศักยภาพครบวงจร ทั้งทางด้านวิชาการ ด้าน วิชาชีพ และด้านสังคม ซึ่งสามารถตอบโจทย์การมุ่งสู่ความเป็นสากลใน 7 มิติหลักตามที่กำหนดไว้ข้างต้น โดยร่วมกับฝ่ายรับสมัครและฝ่ายกลยุทธ์องค์กรในการเข้าร่วมกิจกรรมสัญจรในเวทีต่างๆ ได้แก่ งาน EduZone 5 จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่ ขอนแก่น อุดรธานี สุราษฎร์ธานี และกรุงเทพมหานคร

2. กระบวนการคัดสรรนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในรอบการเฟ้นหา BUCA Talents มีดังนี้
2.1) เงื่อนไขการคัดเลือกรอบแรก คณะทำงานฯ จะทำการบันทึก Clip VDO การนำเสนอของผู้สมัครแต่ละคนที่มาจากแต่ละภูมิภาค โดยมีเกณฑ์ในการพิจารณาทักษะและความสามารถ 4 ด้าน คือ ด้านการสร้างแบรนด์ ด้านการใช้เทคโนโลยี ด้านการสื่อสารและการเล่าเรื่อง และด้านการใช้ภาษาอังกฤษหรือภาษาที่สาม
2.2) เงื่อนไขการคัดเลือกรอบที่สอง เพื่อเข้าสู่การอบรมเชิงปฏิบัติการ จากนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายทั้งหมดที่สมัครเข้าร่วมโครงการ คณะทำงานจะพิจารณานักเรียนที่มีความสามารถให้เหลือจำนวน 50 คน โดยมีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของคณะนิเทศศาสตร์เป็นผู้คัดเลือก

• ระยะที่ 2 การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ BUCA Talents Workshop และคัดเลือกนักเรียนที่มีความสามารถเพื่อนำมาเป็น “ต้นแบบ” และรับทุนการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มีรายละเอียดดังนี้
1. การเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกจำนวน 50 คน จะเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ 3 วัน 2 คืน ที่คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต ระหว่างวันที่ 29-31 มีนาคม 2556

2. กระบวนการคัดเลือกผู้ที่ได้รับทุนการศึกษา เกณฑ์ในการคัดเลือกผู้เข้าอบรมตลอดระยะเวลา 3 วัน 2 คืน จะมีการมอบหมายโจทย์ การเข้าร่วมทำกิจกรรม การแสดงศักยภาพและความสามารถเฉพาะตัว ผ่าน การอบรมที่มีเนื้อหาหลักสูตรครอบคลุมในเชิง Creative Convergence โดยมีขอบเขตการอบรมได้แก่ กิจกรรมละลายพฤติกรรม การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ การค้นหาและถ่ายทอดศักยภาพของตนเอง ทักษะในด้านการสื่อสารและการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า ความรู้เกี่ยวกับนวัตกรรมทางการสื่อสารแนวใหม่ และการนำเสนอต่อหน้าสาธารณชน โดยจะมีวิทยากรที่มีชื่อเสียงในด้านวิชาชีพนิเทศศาสตร์มาเป็นผู้อบรม สำหรับการคัดเลือกผู้ที่ได้รับทุนจะมีคณะกรรมการของคณะนิเทศศาสตร์ ซึ่งประกอบด้วยผู้บริหารและคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยกรุงเทพ
กรรมการคัดเลือกและวิทยากรอบรม
กรรมการคัดเลือกและวิทยากรอบรม ประกอบด้วย
1. ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก ซึ่งเป็นผู้ที่มีความรู้ ความชำนาญ มีประสบการณ์ และได้รับการยอมรับในแวดวงสื่อสารมวลชน และในวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อการอบรม
2. คณาจารย์จากมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ในการสอน และการทำงานในวิชาชีพนิเทศศาสตร์Fanpage โครงการ BUCA Talent
http://www.facebook.com/BUCATalent