โครงการนักศึกษาดีเด่น คณะนิเทศศาสตร์ (OSP: Outstanding Student Program) ประจำปีการศึกษา 2555
ภาควิชาการประชาสัมพันธ์
ภาควิชาการโฆษณา
ภาควิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ที่มา
โครงการนักศึกษาดีเด่น (OSP: Outstanding Student Program) เริ่มก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2545 เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้และพัฒนาตนเอง ทั้งด้านวิชาการและเชิงปฏิบัติ ด้วยหลักสูตรที่มุ่งเน้นการฝึกฝนอย่างเข้มข้น เพื่อให้นักศึกษาสามารถปฏิบัติงานในวิชาชีพได้จริง นอกจากนี้ยังมุ่งส่งเสริมให้นักศึกษาสร้างชื่อเสียงให้ภาควิชาและคณะนิเทศศาสตร์ด้วยการพัฒนาและการส่งผลงานเข้าประกวดในเวทีต่างๆ รวมทั้งยังพัฒนานักศึกษาให้มีความรู้ ปัญญาความคิดอย่างมีจริยธรรมและคุณธรรม ซื่อสัตย์ รับผิดชอบต่อวิชาชีพอย่างเต็มที่ตามบทบาทพลเมืองดีของสังคม กล้าที่จะพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม โดยใช้ความรู้ ความสามารถ และศักยภาพของตนเองผนวกผสานกับพลังด้านอื่นๆ ของสังคมอย่างเป็นเอกภาพจุดมุ่งหมาย
ส่งเสริมนักศึกษาที่เรียนดีให้มีโอกาสพัฒนาศักยภาพ อันนำไปสู่ความเป็นเลิศทั้งวิชาการวิชาชีพ ความเป็นสากล และเป็นนักนิเทศศาสตร์พันธุ์ใหม่ที่เพียบพร้อมไปด้วยความคิดสร้างสรรค์ ความสามารถ และการบูรณาการความรู้เพื่อปฏิบัติได้จริงอย่างมีคุณธรรมและจริยธรรมลักษณะการเรียนการสอน
1. มุ่งเน้น “ผู้เรียนเป็นสำคัญ” เพื่อฝึกพัฒนาทางกระบวนการคิด ความคิดสร้างสรรค์ การ วิเคราะห์ในรูปแบบของ Class Discussion กรณีศึกษา กิจกรรมเสริมหลักสูตรต่างๆ เช่น Workshop การดูงาน การฝึกงาน การเข้าร่วมแข่งขันผลงานกับหน่วยงานภายนอก (Creative Contest) และการส่งเสริมให้นักศึกษามีจิตสาธารณะเพื่อช่วยเหลือชุมชนและสังคม

2. ทุกวิชาเรียนกลุ่มละไม่เกิน 40 คน เพื่อมุ่งเน้นพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาอย่างเต็มที่

3. ศึกษาทุกวิชาตามหลักสูตรปกติ แต่เน้นการใช้ตำราภาษาอังกฤษเป็นหลัก โดยอาจจะมีตำราภาษาไทยเป็นหนังสือเสริมในบางรายวิชาระยะเวลาการดำเนินโครงการ
เดือนมกราคม 2556 ถึง เดือนพฤษภาคม 2556โครงการนักศึกษาดีเด่นของคณะนิเทศศาสตร์
โครงการนักศึกษาดีเด่นของคณะนิเทศศาสตร์ (OSP: Outstanding Student Program) ประกอบด้วย 3 สาขาเอกได้แก่

• ภาควิชาการประชาสัมพันธ์
• ภาควิชาการโฆษณา
• ภาควิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์

การเลือกเรียนวิชาโท นักศึกษาในโครงการนักศึกษาดีเด่น (OSP) ของคณะนิเทศศาสตร์ จะเลือกวิชาโทได้จาก 3 ภาควิชาที่มี OSP เท่านั้น เช่น นักศึกษา OSP ของภาควิชาการโฆษณา จะสามารถเลือกวิชาโท จาก 1 ใน 2 ภาควิชาคือ การประชาสัมพันธ์ หรือวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ค่าเล่าเรียนและค่าธรรมเนียม
นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการนักศึกษาดีเด่นจะจ่ายเล่าเรียนและค่าธรรมเนียมตามปกติสิทธิประโยชน์
1. โครงการนักศึกษาดีเด่นมีหลักสูตรการเรียนการสอนที่เข้มข้น และส่วนมากจะได้เรียนกับอาจารย์พิเศษจากหน่วยงานภายนอกที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในสาขาอาชีพ อาทิ บริษัทตัวแทนโฆษณาชั้นนำ บริษัทประชาสัมพันธ์ที่มีชื่อเสียง หรือบริษัทผลิตรายการชื่อดัง

2. การลงทะเบียนเรียนแบบ Set Menu โดยนักศึกษาในโครงการนักศึกษาดีเด่น จะมีการจัด Section เฉพาะเพื่อรองรับเฉพาะนักศึกษาในโครงการเท่านั้น

3. จำนวนผู้เรียนไม่เกิน 40 คน ทำให้สามารถฝึกปฏิบัติได้อย่างเต็มที่ และใกล้ชิดกับอาจารย์และเพื่อนในชั้นเรียน

4. การประเมินผลการเรียนมีความยืดหยุ่น เนื่องจากจะตัดเกรดเฉพาะในกลุ่มนักศึกษาดีเด่นไม่รวมกับนักศึกษากลุ่มอื่น

5. มีอาจารย์ที่ปรึกษาและรุ่นพี่คอยให้คำแนะนำ ช่วยเหลือ ดูแล และให้คำปรึกษาอย่างใกล้ชิดคุณสมบัติของนักศึกษาที่จะเข้าร่วมโครงการนักศึกษาดีเด่น
1. เป็นนักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 ที่มีเกรดเฉลี่ย 2.75 ขึ้นไป

2. เกรดวิชา EN011: English in Action ไม่ต่ำกว่า B

3. นักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ทุกภาควิชา สามารถสมัครและย้ายเข้ามาเรียน OSP ของภาควิชาการประชาสัมพันธ์ หรือภาควิชาการโฆษณา หรือภาควิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ได้ (แม้จะเลือกภาควิชาอื่นเป็นสาขาเอกไปแล้ว)

4. นักศึกษาที่จะเข้าร่วมโครงการนักศึกษาดีเด่นได้ จะต้องส่งใบสมัคร และสอบผ่านการสัมภาษณ์จากคณะกรรมการ (ถ้ามีแฟ้มผลงานหรือ Portfolio ให้นำมาในวันสัมภาษณ์)เกณฑ์ในการคัดเลือก
1. คัดเลือกจากนักศึกษามีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ระบุไว้

2. การสอบสัมภาษณ์ โดยคณะกรรมการ ซึ่งประกอบด้วยคณาจารย์ของแต่ละภาควิชาในคณะนิเทศศาสตร์

3. หากนักศึกษามีแฟ้มผลงาน (Portfolio) ประกอบการสัมภาษณ์ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษกำหนดการรับสมัครโครงการนักศึกษาดีเด่น

เปิดรับสมัคร
ถึงวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2556 ส่งใบสมัครที่เคาน์เตอร์ ห้องพักอาจารย์คณะนิเทศศาสตร์ อาคาร C1 ชั้น 2 เวลา 9.00-16.30 น.

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
วันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2556 ทางเว็บไซต์ของคณะนิเทศศาสตร์ http://buca.bu.ac.th และบอร์ดประกาศหน้าห้องพักอาจารย์คณะนิเทศศาสตร์ อาคาร C1 ชั้น 2

สอบสัมภาษณ์
วันเสาร์ที่ 27 เมษายน 2556 (เวลาและสถานที่ให้ดูจากการประกาศรายชื่อ) หากนักศึกษามีแฟ้มผลงาน (Portfolio) ประกอบการสัมภาษณ์ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก
วันพุธที่ 1 พฤษภาคม 2556 ทางเว็บไซต์ของคณะนิเทศศาสตร์ http://buca.bu.ac.th

การรายงานตัวเพื่อเข้าโครงการนักศึกษาดีเด่น
นักศึกษาที่ผ่านการสัมภาษณ์จะต้องมารายงานตัวเพื่อเข้าโครงการนักศึกษาดีเด่น พร้อมระบุ วิชาโทที่ต้องการเลือกเรียน ระหว่างวันที่ 1-7 พฤษภาคม 2556 ที่เคาน์เตอร์ ห้องพักอาจารย์คณะนิเทศศาสตร์ อาคาร C1 ชั้น 2 พร้อมรับตารางเรียนกลุ่ม OSP

*** หมายเหตุ หากนักศึกษาไม่มารายงานตัวในเวลาที่กำหนด คณะกรรมการจะตัดสิทธิ์ในการเข้าโครงการนักศึกษาดีเด่น (OSP)ใบสมัครเข้าโครงการนักศึกษาดีเด่น
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

หัวหน้าภาควิชาการประชาสัมพันธ์ โทร. 02 902 0299 ต่อ 2653
หัวหน้าภาควิชาการโฆษณา โทร. 02 902 0299 ต่อ 2655
หัวหน้าภาควิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ โทร. 02 902 0299 ต่อ 2657