ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าโครงการนักศึกษาดีเด่น คณะนิเทศศาสตร์ (OSP: Outstanding Student Program) ประจำปีการศึกษา 2555

ภาควิชาการประชาสัมพันธ์

ลำดับที่ ชื่อ-นามสกุล หมายเหตุ
1 นางสาวณัฐตชา จันทกลัด -
2 นางสาวชนิกา เพียรอนันต์สกุล -
3 นางสาวสิริรักษ์ ฉัตรพันธารัตน์ -
4 นางสาวชนนิกานต์ แช่มพุดซา -
5 นางสาวณิชชานันท์ สินเลิศรังสี -
6 นางสาวภาวิดา ร้อยพิลา • ต้องผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษกับคณะกรรมการอีกครั้งในวันพฤหัสบดีที่ 30 มิถุนายน 2556 เวลา 10.00 น.
• ในภาคการศึกษาถัดไป นักศึกษาต้องทำเกรดในวิชาภาษาอังกฤษให้อยู่ในระดับ  B+ ขึ้นไป
7 นางสาวอุษณีย์ ฉลองเกียรติกุล • ต้องผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษกับคณะกรรมการอีกครั้งในวันพฤหัสบดีที่ 30 มิถุนายน 2556 เวลา 10.00 น.
• ในภาคการศึกษาถัดไป นักศึกษาต้องทำเกรดในวิชาภาษาอังกฤษให้อยู่ในระดับ B+ ขึ้นไป
8 นางสาวมนธิชา รัตนภูมิ -
9 นายสุวิทย์ พุฒตาล -
10 นางสาวสุธินันท์ เลื่อนศิริ • ต้องผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษกับคณะกรรมการอีกครั้งในวันพฤหัสบดีที่ 30 มิถุนายน 2556 เวลา 10.00 น.
11 นางสาวกันตพร ตันติแพทยางกูร • ต้องผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษกับคณะกรรมการอีกครั้งในวันพฤหัสบดีที่ 30 มิถุนายน 2556 เวลา 10.00 น.




ภาควิชาการโฆษณา

ลำดับที่ ชื่อ-นามสกุล
1 สุนิสา ทวีสุขกาญจน์
2 อชิรญาณ์ กัลป์เสาวภาคย์กุล
3 ศศิภา สิทธิชัย
4 ศตวรรษ สถาพร
5 อิศรีย์ กัลยวรกาญจน์
6 วนันยา ผลเจริญ
7 ณัฐพล จานียโยธิน
8 สิรภัทร ศิริพัฒน์
9 ศุภสุตา ปูนชาติ
10 อเนชา รัตนศรีมงคล
11 กวินทิพย์ จรรยาฉัตรวิไล
12 นิชา เสริมเบญจพร
13 ธนพรรณ งามโสภา
14 ปนภณ จำรัส
15 พัชรพงศ์ อนันต์ณัฐศิริ
16 พิจิตรา มงคลศรีพิพัฒน์
17 ทายาท โกวิทธรรมกรณ์
18 ศุภกิจ เสมานู
19 ธีรพงศ์ ทรัพย์ประเสริฐ
20 วิภาวี ผุยนวล
21 ชาคริต รถทอง
22 นนทนันท์ สงเคราะห์ธรรม
23 พรพิพัฒน์ ทุติยาภรณ์
24 ศิวเดช บุนนาค




ภาควิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์

ลำดับที่ ชื่อ-นามสกุล
1 นางสาวประทานทิพย์ เสริมอิทธิวงศ์
2 นายศุภร ชีขาว
3 นางสาวกนกพิชญ์ คูสุวรรณ
4 นางสาวอธิษฐ์ชญาดา งานฑวีเลิศสิน
5 นายธีรภัทร์ วัฒกวณิชย์
6 นางสาวอิสรีย์ ลีนะกุลสิทธิ์
7 นางสาวฐิตินันท์ ทองมาเอง
8 นางสาวบุศกร กิตตินันทปัญญา
9 นายพชรรัตน์ ศรีนวน
10 นางสาววิจิตตรา บุญจูง
11 นายอรรถพล ศรีศักดิ์
12 นายกิตติธัช บุญยฤทธิ์
13 นายธำรงค์ คุณพิสุทธิ์
14 นายกรพัฒน์ ขุนคงเสถียร
15 นางสาวภาวินี ชื่นมงคล
16 นางสาวกฤติมา ปิวิถะ
17 นายปกรณ์ กันธจันทร์
18 นายปฏิพล นาคะประเสริฐกุล
19 นายกฤติน วรคุตตานนท์
20 นางสาวเชอรี่ แซ่ต๋วง
21 นางสาวพรรณวดี สิงห์เรือง
22 นางสาวอัครมณี จินดารัตนวรกุล
23 นายวรเกียรติ นิ่มมาก
24 นางสาวราศรี บรรจงสัตย์