โครงการกิจกรรมวิชาการ BROADCAST BEYOND THEME II: BR AVENUE

หลักการและเหตุผล
การดำเนินการจัดหลักสูตรการเรียนการสอนภาควิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ ที่มุ่งเน้นอัตลักษณ์การเรียนการสอนทั้งภาคในทฤษฎี และ การฝึกปฏิบัติจริง สอดคล้องความต้องการในทางวิชาชีพการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียง และ การผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์ ตลอดจนการส่งเสริมให้นักศึกษาผลิตผลงานคุณภาพเชิงสร้างสรรค์ด้วยรูปแบบรายการวิทยุกระจายเสียง และ รายการวิทยุโทรทัศน์อันหลากหลายมีผลให้ผลงานการผลิตรายการของนักศึกษาเป็นที่ประจักษ์แก่สายตาสาธารณชน

ด้วยความมุ่งมั่นจากการสั่งสมประสบการณ์การเรียนรู้ ด้านแนวคิดทฤษฎีด้านการผลิตรายการวิทยุกระจาย เสียงและรายการวิทยุโทรทัศน์ และด้วยศักยภาพของการปฏิบัติงานอันเพียบพร้อมด้วยอุปกรณ์เครื่องมือการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์สอดรับกับเทคโนโลยีดิจิทัลอันทันสมัย ภาควิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ จึงกำหนดจัดให้มีโครงการ BROADCAST BEYOND THEME II: BR AVENUE ซึ่งนับปีที่ 2 ของการจัดกิจกรรมอันเป็นส่วนหนึ่งของการเผยแพร่ผลงาน และเป็นเสมือนเวทีในการนำเสนอผลงานของนักศึกษาของภาควิชาฯ รวมถึงการจัดแสดงนวตกรรมทางเทคโนโลยีการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์อันทันสมัย ตลอดจนการเชิญบุคลากรในสาขาอาชีพการผลิตวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ มาร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดและให้คำแนะนำอันเป็นประโยชน์แก่นักศึกษา อันจะก่อให้เกิดบรรยากาศที่ส่งเสริมการเรียนรู้ สร้างโลกทัศน์ใหม่ๆ และ เสริมสร้างแรงจูงใจในการผลิตผลงานสร้างสรรค์เพื่อการพัฒนาตนเองของนักศึกษาต่อไปวัตถุประสงค์
 • 1. เพื่อเป็นเวทีในการนำเสนอและการเผยแพร่ผลงานของนักศึกษาให้เป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณชน

 • 2. เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เกิดบรรยากาศที่ส่งเสริมการเรียนรู้ สร้างโลกทัศน์ใหม่ๆ การเรียนรู้และพัฒนาตนเองของนักศึกษา

 • 3. เพื่อให้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเป็นประโยชน์จากบุคคลในแต่ละสาขาอาชีพ

 • 4. เพื่อเป็นการสร้างการมีส่วนร่วมในกิจกรรมของภาควิชาฯ จาก นักเรียน นักศึกษาและคณาจารย์

 • 5. เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ชื่อเสียงและผลงานภาควิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ แก่นักเรียน นิสิต นักศึกษาและสาธารณชนผู้เข้าร่วมโครงการ
 • 1. นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนต่าง ๆ ทั้วประเทศประมาณ 2500 คน

 • 2. คณาจารย์ บุคลากร และ นักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาต่าง ๆ ทั้จากภาครัฐและเอกชน

 • 3. คณาจารย์ บุคลากร และ นักศึกษาภาควิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ทุกชั้นปี

 • 4. สื่อมวลชน และ บุคคลจากภายนอกผู้สนใจงานด้านวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์วันเวลาและสถานที่จัดแสดง
วันที่ 15-16 พฤศจิกายน 2555 เวลา 9.00 - 16.00 น. ณ ห้องสตูดิโอ 2 และ ห้องสตูดิโอ 3 อาคาร 13 (C3) นิเทศศาสตร์คอมเพล็กซ์ปองทิพย์ โอสถานุเคราะห์รูปแบบการดำเนินงาน
 • 1. การจัดแสดงผลงานการผลิตรายการของนักศึกษาในรูปแบบการจัดฉายวิดิทัศน์

 • 2. การสาธิตการผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์จริงโดยนักศึกษาภาควิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์

 • 3. การแสดงเทคโนโลยีการผลิตรายการทางวิทยุกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน์ โดยได้รับความร่วมมือจากบริษัทผู้สร้างสรรค์และผู้ผลิตอุปกรณ์เครื่องมือด้านการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ชั้นนำระดับเอเซียและระดับโลก อาทิ SONY , PANASONIC , APPLE, FOR-Aผลที่คาดว่าจะได้รับ
 • 1. นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและคณาจารย์มีความรู้ความเข้าใจ และมีความสนใจด้วยความรู้สึกที่ดีกับภาควิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

 • 2. คณาจารย์และนักศึกษาได้มีการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ด้านวิทยุกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน์และ เสริมสร้างให้เกิดบรรยากาศการเรียนรู้ร่วมกัน

 • 3. ภาควิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ มีชื่อเสียงและเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น