โครงการ "เสื้อดำ...ธรรมดี"

หลักการและเหตุผล
กิจกรรมอันสร้างสรรค์ขึ้นเพื่อประโยชน์สาธารณะนั่น เป็นพันธกิจหลักของคณะบุคคล ศิษย์เฒ่า พีเอ คลับ ที่ร่วมตัวกันขึ้นมาจากศิษย์เก่าภาควิชาศิลปะการแสดง คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เพื่อสรรค์สร้างกลุ่มคนที่มีจิตอาสาพร้อมที่จะพัฒนาหมู่บ้าน ชุมชน และเยาวชน ในเขตหรือพื้นที่ในประเทศไทย และรั้วรอบเขตแดนประเทศเพื่อนบ้าน เพราะพื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่ที่ยังต้องการความสุข สนุกสนาน เสียงหัวเราะ และรอยยิ้มของคนไทยด้วยกัน และพื้นที่ที่เราเข้าไปดำเนินโครงการไม่ใช่พื้นที่ที่ขาดแคลน แต่เป็นพื้นที่ที่เรียกได้ว่ายังขาดโอกาส และยังมีความต้องการมากกว่าพื้นที่อื่น ๆ ในเมือง หรือชุมชนอื่นที่มีความเจริญอยู่แล้ว

โครงการ “เสื้อดำ...ธรรมดี” จึงเกิดขึ้นภายใต้องค์ประกอบของจิตวิญญาณความเป็นจิตอาสา เสริมสร้างคุณค่าความเป็นมนุษย์ โดยจัดตั้งขึ้นมาครั้งแรกในปีพุทธศักราช 2552 โดยเริ่มจากหมู่บ้านคลองเรือ อำเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร ภายใต้กรอบของนิยาม ดังต่อไปนี้

ธรรมดี หมายถึง การสร้างคุณค่าด้านคุณธรรมกับมนุษย์ ให้มีจริยธรรมในการส่งเสริมศีลธรรมอย่างถ่องแท้ในตัวตน ภายใต้หลักธรรมในกรอบศาสนาที่พึ่งควรปฏิบัติ ตามขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม ที่สืบทอดกันมา ผ่านกระบวนการเรียนรู้เชิงปฏิบัติการด้านจิตอาสาพัฒนาชุมชน เรียนรู้ที่จะศึกษาและดำเนินชีวิตอยู่กับธรรมชาติได้อย่างกลมกลืน รู้จักที่จะเป็นผู้ให้อย่างเสียสละ และต้องเป็นผู้รับอย่างถ่อมตนวัตถุประสงค์
 • 1. สร้างกลุ่มคนที่มีใจรักทางด้านจิตอาสา และพร้อมที่จะร่วมพัฒนาหมู่บ้าน ชุมชน และเยาวชน

 • 2. สร้างการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางด้านวัฒนธรรม วิถีชีวิตความเป็นอยู่

 • 3. เสริมสร้างกระบวนการกล่อมเกลาจิตใจให้อยู่ภายใต้กรอบธรรมแห่งคุณงานความดี

 • 4. สั่งสมองค์ความรู้ในแต่ละพื้นที่ เพื่อนำไปใช้เป็นตัวอย่างในการถ่ายทอดสู่พื้นที่อื่น

 • 5. ส่งเสริมการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์สูงสุด ทั้งต่อตนเองและสาธารณะประโยชน์ผู้เข้าร่วมโครงการ (กลุ่มเป้าหมายโครงการ)
 • • กลุ่มเป้าหมายหลัก นักเรียน นักศึกษา
 • • กลุ่มเป้าหมายรอง บุคคลทั่วไปที่มีทุนทรัพย์และอยากร่วมสนับสนุนโครงการการดำเนินกิจกรรมโครงการ
 • 1. ศึกษาค้นคว้าจากแหล่งข้อมูลพื้นฐาน อาทิ หนังสือพิมพ์ นิตยสาร สื่อออนไลน์ เพื่อลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูลตามแหล่งชุมชนต่าง ๆ

 • 2. วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้มาแล้วสรุปเพื่อเสนอเป็นโครงการ และประชาสัมพันธ์ทั้งภายในและภายนอก

 • 3. ลงพื้นที่ปฏิบัติงานจริงตามที่ได้สรุปกันไว้ล่วงหน้าวันเวลาและสถานที่จัดกิจกรรม
“เสื้อดำ...ธรรมดี” ครั้งที่ 3 นี้ ได้วางแผนในการลงพื้นที่กัน ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนวิจิตรวิทยาคาร อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี ในวันศุกร์ที่ 14 ถึง วันอาทิตย์ที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2555 โดยมีกิจกรรม ดังนี้

 • 1. บูรณะปรับเปลี่ยนสีอาคารเรียน

 • 2. นำสิ่งของไปบริจาค อาทิเช่น เครื่องกรองน้ำสแตนเลส ผ้าห่มกันหนาว อุปกรณ์การเรียน หนังสือเรียนสำหรับประถมวัย และอื่น ๆ

 • 3. ทำกิจกรรมร่วมกับเด็ก ๆ และคนในชุมชน (ขึ้นอยู่กับทีมผู้เข้าร่วมโครงการ)ผลที่คาดว่าจะได้รับ
 • 1. ผู้เข้าร่วมโครงการเต็มที่และพร้อมที่จะร่วมพัฒนาหมู่บ้าน ชุมชน และเยาวชน

 • 2. ผู้เข้าร่วมโครงการได้เรียนรู้วิถีชีวิตความเป็นอยู่ ธรรมชาติแวดล้อม ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ประเพณีพื้นบ้าน อีกทั้งยังได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และประสบการณ์ร่วมกันกับคนในพื้นที่

 • 3. ผู้เข้าร่วมโครงการและคนในพื้นที่ชุมชนเกิดกระบวนการเรียนรู้ในการสร้างจิตสาธารณะ เพื่อสร้างคุณค่าให้กับตัวตนที่แท้จริง

 • 4. ผู้เข้าร่วมโครงการได้ใช้กระบวนการความคิดในการวิเคราะห์จากการทำกิจกรรม เพื่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ ๆ ไปใช้ในการพัฒนาพื้นที่ชุมชนอื่นต่อไปได้อย่างกลมกลืน

 • 5. ผู้เข้าร่วมโครงการได้ใช้เวลาว่างในการพักผ่อนจิตใจ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดทั้งต่อตนเองและสาธารณะประโยชน์งบประมาณ
เนื่องจากเป็นองค์กรที่ไม่ได้จัดตั้งขึ้นเพื่อผลประโยชน์ในเชิงธุรกิจ งบประมาณที่เป็นรายจ่าย อันประกอบไปด้วย ค่าเดินทาง ค่าอาหาร ค่าที่พัก จึงเป็นของผู้เข้าร่วมโครงการที่จะต้องใช้ทุนทรัพย์ส่วนตัวทั้งสิน ส่วนรายรับที่ได้จากผู้ให้การสนับสนุนนั้นจะถูกนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการจัดกิจกรรมภายใต้โครงการดังกล่าวผู้รับผิดชอบโครงการ
 • นายอาชวิชญ์ กฤษณสุวรรณ ที่ปรึกษา
 • นางสาวภรทิพย์ กำเหนิดคุณ หัวหน้าโครงการ
 • นายณัฐพล ชวลิตมณเฑียร รองหัวหน้าโครงการ
 • นายณัฐวัชต์ รุ่งวิไลเจริญ กรรมการฝ่ายกิจกรรมบันเทิงและสันทนาการ
 • นายนุห์ชาล์ ปาลาเลย์ กรรมการฝ่ายจัดสรรพื้นที่สร้างสรรค์และเลขานุการประมวลภาพโครงการ