โครงการเทศกาลภาพยนตร์นักเรียนนักศึกษานานาชาติ กรุงเทพ ครั้งที่ 5
Bangkok International Student Film Festival (BISFF) 2014


หลักการและเหตุผล

สืบเนื่องจากพันธกิจในการเป็นผู้ริเริ่มการจัดเทศกาลภาพยนตร์นักเรียนนักศึกษานานาชาติ กรุงเทพครั้งที่ 1 จนถึงครั้งที่ 4 โดยได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน ซึ่งได้รับผลตอบรับอันดีจากผู้ชมในวงกว้าง โดยมีจำนวนผู้เข้าชมเทศกาลฯเพิ่มขึ้นทุกปีและมีภาพยนตร์ส่งเข้าร่วมในเทศกาลภาพยนตร์ครั้งที่ 4 จำนวนถึง 820 เรื่อง จากสถาบันการศึกษาด้านภาพยนตร์ทั้งในและต่างประเทศจำนวนทั้งสิ้น 125 แห่ง ใน 70 ประเทศทั่วโลก


ภาควิชาภาพยนตร์ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพยังคงดำเนินการตามยุทธศาสตร์ไปสู่การเป็นศูนย์กลางแห่งความร่วมมือของสถาบันการศึกษาภาพยนตร์ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อสานต่อเจตนารมณ์ดังกล่าว ภาควิชาฯจึงดำเนินการจัดเทศกาลภาพยนตร์นักเรียน นักศึกษานานาชาติ กรุงเทพอย่างต่อเนื่อง เพื่อเผยแพร่ผลงานภาพยนตร์ของนักเรียน นิสิต นักศึกษา ส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ โดยมีจุดประสงค์หลักคือ พัฒนาทักษะทางปัญญา การคิดวิเคราะห์และความสามารถเฉพาะทางให้กับนักเรียน นิสิต นักศึกษาสาขาวิชาภาพยนตร์ให้เทียบเท่าระดับมืออาชีพ มีคุณภาพทั้งด้านเนื้อหา (Content) และการมาตรฐานการผลิต (Production Value)

นอกจากนี้ยังคงตระหนักในความสำคัญของประชาคมอาเซียนที่กำลังจะเกิดขึ้นในเวลาอันใกล้ เพื่อเป็นการสร้างความร่วมมือในระดับอาเซียนอาเซียน จึงจัดฉายภาพยนตร์ที่ผลิตโดยนักเรียน นักศึกษาในประเทศสมาชิกอาเซียน เพื่อก่อให้เกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างสถาบันการศึกษาในภูมิภาค เสริมสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศ และพัฒนาเทศกาลภาพยนตร์ฯให้เป็นศูนย์กลางในระดับสากลต่อไป

เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าวข้างต้น ภาควิชาภาพยนตร์ คณะนิเทศศาสตร์ จึงได้จัดให้มีโครงการเทศกาลภาพยนตร์นักเรียน นิสิต นักศึกษานานาชาติแห่งกรุงเทพมหานครขึ้น โดย เพื่อเป็นศูนย์กลางเผยแพร่และส่งเสริมภาพยนตร์ไทยตลอดจนพัฒนาศักยภาพและทักษะต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการผลิตภาพยนตร์ในระดับนักเรียน นิสิต นักศึกษาโดยเน้นความร่วมมือกับภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาคลื่นลูกใหม่ที่มีคุณภาพและก้าวสู่วงการภาพยนตร์เพื่อเป็นกำลังสำคัญในอุตสาหกรรมภาพยนตร์อย่างสร้างสรรค์และยั่งยืนต่อไป

ทั้งนี้โครงการดังกล่าวถือเป็นส่วนหนึ่งของวิชาการบริหารงานนิทรรศการภาพยนตร์ (FM443: Film Curating and Exhibition) วิชาการผลิตภาพยนตร์ 3 (FM463: Film Production 3) วิชาสัมนาภาพยนตร์กับสังคม (FM400: Seminar in Film and Society) และวิชาภาพยนตร์และคนดู (FM454: Film and Spectatorship) ซึ่งทั้ง 4 วิชามุ่งเน้นให้นักศึกษาได้ประมวลใช้ความรู้ตลอดจนทักษะต่างๆในสาขาวิชาภาพยนตร์มาบูรณาการเป็นโครงการส่วนบุคคล (Individual Project) ซึ่งเป็นผลงานในระดับสารนิพนธ์ โดยผลงานนั้นๆ ต้องแสดงถึงความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และต้องพัฒนาผลงานให้มีคุณภาพในระดับอุตสาหกรรมภาพยนตร์วัตถุประสงค์
 • 1. เพื่อเป็นศูนย์กลางความร่วมมือระดับนานาชาติในการเผยแพร่ผลงานภาพยนตร์ที่ผลิตโดยนักเรียน นิสิต นักศึกษาสาขาภาพยนตร์และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • 2. เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนความคิดและมุมมองด้านภาพยนตร์ให้กับนักเรียน นิสิต นักศึกษาในสาขาวิชาภาพยนตร์หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • 3. เพื่อเป็นศูนย์กลางควาามร่วมมือในการฝึกอบรม สัมมนา พัฒนาศักยภาพตลอดจนทักษะต่างๆในงานผลิตภาพยนตร์ให้กับนักเรียน นิสิต นักศึกษา สาขาวิชาภาพยนตร์และอื่นๆทีเกี่ยวข้อง
 • 4. เพื่อเปิดโอกาสในการแสดงความสามารถทางด้านภาพยนตร์รวมถึงการส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาทักษะทางด้านภาพยนตร์ เพื่อนำไปต่อยอดในวิชาชีพต่อไปในอนาคต


กลุ่มเป้าหมาย
นักเรียน นิสิต นักศึกษาและบุคลากรในสาขาวิชาชีพภาพยนตร์ทั้งในและต่างประเทศรวมถึงบุคคลทั่วไปที่สนใจในศิลปะภาพยนตร์


ผลที่คาดว่าจะได้รับ
 • 1. มีสถานศึกษาที่เปิดทำการเรียนการสอนในสาขาวิชาภาพยนตร์ในประเทศเข้าร่วมไม่น้อยกว่า 15 สถาบันและต่างประเทศไม่น้อยกว่า 8 ประเทศ
 • 2. มีนักเรียนนิสิตนักศึกษาตลอดจนผู้สนใจเข้าร่วมงานไม่น้อยกว่า 200 คนต่อวัน
 • 3. เป็นศูนย์กลางระดับนานาชาติในการเผยแพร่ผลงานภาพยนตร์ที่ผลิตโดยนักเรียนนิสิตนักศึกษาสาขาวิชาภาพยนตร์และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • 4. เป็นเวทีส่งเสริมการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและมุมมองด้านภาพยนตร์ให้กับนักเรียน นิสิต นักศึกษาสาขาวิชาภาพยนตร์และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • 5. เป็นศูนย์กลางความร่วมมือในการการฝึกอบรมสัมนาพัฒนาศักยภาพตลอดจนทักษะต่างๆ ในงานผลิตภาพยนตร์ให้กับนักเรียนนิสิตนักศึกษาสาขาวิชาภาพยนตร์และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • 6. สามารถสร้างความร่วมมือกับบุคลากรในอุตสาหกรรมภาพยนตร์ทั้งในและต่างประเทศ
 • 7. สามารถสร้างความร่วมมือกับองค์กรภาครัฐและเอกชนในการที่จะร่วมกันสนับสนุนการพัฒนาการศึกษาในสาขาวิชาภาพยนตร์ให้มีศักยภาพมากขึ้นต่อไป
 • 8. มหาวิทยาลัยกรุงเทพในฐานะผู้ส่งเสริมและสนับสนุนได้เป็นที่รู้จักในวงกว้าง
ช่วงเวลาในการจัดงาน
วันที่ 6 - 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2557สถานที่จัดงาน
หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

เข้าชมเว็บไซต์
>>เว็บไซต์ bisff.com

>>Facebook BISFFประมวลภาพโครงการ