โครงการเทศกาลภาพยนตร์นักเรียนนักศึกษานานาชาติ กรุงเทพ ครั้งที่ 3
Bangkok International Student Film Festival (BISFF) 2012


หลักการและเหตุผล
สืบเนื่องจากพันธกิจในการเป็นผู้นำริเริ่มการจัดเทศกาลภาพยนตร์นักเรียนนักศึกษานานาชาติ กรุงเทพครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 โดยได้รับความร่วมมือจากกระทรวงวัฒนธรรม หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานเอกชน ซึ่งได้รับผลตอบรับอันดีจากผู้ชมในวงกว้าง โดยมีจำนวนผู้เข้าชมเทศกาลฯ ครั้งที่1 จำนวน 2,558 คน และครั้งที่ 2 เพิ่มจำนวนเป็น 2,912 คน มีภาพยนตร์เข้าร่วมฉายจากครั้งที่ 1 จำนวน 123 เรื่อง เพิ่มเป็น 198 เรื่อง จากหลากหลายประเทศทั่วโลก

ภาควิชาภาพยนตร์ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพยังคงมุ่งมั่นเป็นศูนย์กลางรวบรวมผลงานภาพยนตร์ที่ผลิตขึ้นโดยนักเรียน นักศึกษา อีกทั้งมุ่งหวังเป็นศูนย์กลางความร่วมมือของสถาบันการศึกษาภาพยนตร์ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ เพื่อสานต่อเจตนารมณ์ดังกล่าว ภาควิชาฯจึงจัดเทศกาลภาพยนตร์นักเรียน นักศึกษานานาชาติ กรุงเทพครั้งที่ 3 ขึ้น เพื่อเผยแพร่ผลงานภาพยนตร์ของนักเรียน นักศึกษา ส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษา โดยมีจุดประสงค์หลักคือ พัฒนาทักษะทางปัญญา ทักษะการคิดวิเคราะห์และทักษะเฉพาะทางให้กับนักศึกษาสาขาวิชาภาพยนตร์เทียบเท่าระดับมืออาชีพ และเสริมสร้างคุณภาพของภาพยนตร์ที่ผลิตโดยนักเรียน นักศึกษาให้มีคุณภาพทั้งด้านเนื้อหา (Content) และการมาตรฐานการผลิต (Production Value) โดยในปีนี้จะจัดประกวดภาพยนตร์ในระดับอุดมศึกษาจากมหาวิทยาลัยภาพยนตร์ทั่วโลก เพื่อเปิดเวทีประลองไฟสร้างสรรค์ในผลิตภาพยนตร์ระดับนานาชาติ อีกทั้งยังมีรางวัลมอบให้กับผู้ชนะเลิศในรูปแบบเดียวกับเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติอีกด้วย

ในฐานะที่สื่อภาพยนตร์ได้ก้าวไปสู่สื่อที่ได้รับความนิยมของกลุ่มเยาวชนในการสะท้อนแนวความคิดทั้งด้านสังคม วัฒนธรรม ภาควิชาฯเล็งเห็นศักยภาพของนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาในประเทศในการผลิตภาพยนตร์ที่มีคุณภาพทั้งด้านความคิด เนื้อหา มาตรฐานการผลิต ตลอดจนช่องทางในการนำเสนอที่เปิดกว้างและเข้าถึงกลุ่มเยาวชนด้วยกันเองเป็นจำนวนมาก และจากแนวคิดการจัด Road show 2011 ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ภาควิชาฯจึงจะจัดการประกวดภาพยนตร์ในระดับมัธยมศึกษา เพื่อมอบรางวัลและทุนการศึกษา เพื่อตอกย้ำความเป็นสถาบันสร้างสรรค์ที่ให้ความสำคัญกับเยาวชนและให้โอกาสทางการศึกษาอย่างแท้จริง

นอกจากนี้ยังคงตระหนักในความสำคัญของสมาคมอาเซียนที่กำลังจะเกิดขึ้น และเพื่อเป็นการนำร่องด้านการศึกษาในเขตอาเซียน จึงจัดฉายภาพยนตร์ที่ผลิตโดยนักเรียน นักศึกษาในประเทศสมาชิก อาทิ มาเลเซีย สิงคโปร์ อินโดนีเซีย และประเทศอื่นๆ ซึ่งจะนำไปสู่การเปิดเสรีทางการศึกษา ก่อให้เกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างสถาบันการศึกษา เสริมสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศ และพัฒนาสถาบันเป็นศูนย์กลางและเป็นสากลต่อไป

ทางภาควิชาฯ มีจุดยืนในการจัดโครงการนี้ว่าในแต่ละปีภาพยนตร์ที่นำมาฉายจะต้องไม่จำกัดประเภทขอองภาพยนตร์ เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนนักศึกษา แสดงความสามารถอย่างเต็มที่ ซึ่งจะเน้นไปที่ความเป็นนานาชาติ โดยจะมีภาพยนตร์จากนานาประเทศ เข้าร่วมฉายในเทศกาลฯ พร้อมทั้งจัดอบรม หรือสัมมนา เพื่อเพิ่มพูนความรู้ให้กับนักเรียน นักศึกษาภาพยนตร์ และผู้ร่วมโครงการวัตถุประสงค์
 • 1. เพื่อเป็นศูนย์กลางความร่วมมือระดับนานาชาติในการเผยแพร่ผลงานภาพยนตร์ที่ผลิตโดยนักเรียน นิสิต นักศึกษาสาขาภาพยนตร์และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

 • 2. เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนความคิดและมุมมองด้านภาพยนตร์ให้กับนักเรียน นิสิต นักศึกษาในสาขาวิชาภาพยนตร์หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

 • 3. เพื่อเป็นศูนย์กลางควาามร่วมมือในการฝึกอบรม สัมมนา พัฒนาศักยภาพตลอดจนทักษะต่างๆในงานผลิตภาพยนตร์ให้กับนักเรียน นิสิต นักศึกษา สาขาวิชาภาพยนตร์และอื่นๆทีเกี่ยวข้อง

 • 4. เพื่อเปิดโอกาสในการแสดงความสามารถทางด้านภาพยนตร์รวมถึงการส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาทักษะทางด้านภาพยนตร์ เพื่อนำไปต่อยอดในวิชาชีพต่อไปในอนาคตกลุ่มเป้าหมาย
นักเรียน นิสิต นักศึกษาและบุคลากรในสาขาวิชาชีพภาพยนตร์ทั้งในและต่างประเทศรวมถึงประชาชนทั่วไปที่สนใจภาพยนตร์ผลที่คาดว่าจะได้รับ
 • 1. มีสถานศึกษาที่เปิดทำการเรียนการสอนในสาขาวิชาภาพยนตร์ในประเทศเข้าร่วมไม่น้อยกว่า 12 สถาบันและต่างประเทศไม่น้อยกว่า 6 ประเทศ
 • 2. มีนักเรียนนิสิตนักศึกษาตลอดจนผู้สนใจเข้าร่วมงานไม่น้อยกว่า 200 คนต่อวัน
 • 3. เป็นศูนย์กลางระดับนานาชาติในการเผยแพร่ผลงานภาพยนตร์ที่ผลิตโดยนักเรียนนิสิตนักศึกษาสาขาวิชาภาพยนตร์และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • 4. เป็นเวทีส่งเสริมการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและมุมมองด้านภาพยนตร์ให้กับนักเรียน นิสิต นักศึกษาสาขาวิชาภาพยนตร์และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • 5. เป็นศูนย์กลางความร่วมมือในการการฝึกอบรมสัมนาพัฒนาศักยภาพตลอดจนทักษะต่างๆ ในงานผลิตภาพยนตร์ให้กับนักเรียนนิสิตนักศึกษาสาขาวิชาภาพยนตร์และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • 6. สามารถสร้างความร่วมมือกับบุคลากรในอุตสาหกรรมภาพยนตร์ทั้งในและต่างประเทศ
 • 7. สามารถสร้างความร่วมมือกับองค์กรภาครัฐและเอกชนในการที่จะร่วมกันสนับสนุนการพัฒนาการศึกษาในสาขาวิชาภาพยนตร์ให้มีศักยภาพมากขึ้นต่อไป
ช่วงเวลาในการจัดงาน
วันที่ 10-15 กรกฎาคม 2555สถานที่จัดงาน
หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครประมวลภาพโครงการ