โครงการ Haier Brand Communication Campaign Contest

หลักการและเหตุผล
ด้วยหลักสูตรปริญญาตรี ภาควิชาการสื่อสารตรา คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ กำหนดให้นักศึกษา ชั้นปีที่ 4 ลงทะเบียนเรียนวิชา BD 306 Campaign Planning for Brand Communications เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติเกี่ยวกับการวางแผนรณรงค์การสื่อสารแบรนด์ นับตั้งแต่กระบวนการรับข้อมูลทางการตลาด (Brief) เพื่อนำมาประกอบการวางแผน การวิเคราะห์สถานการณ์ทางการตลาด การตรวจสอบสุขภาพแบรนด์ การกำหนดกลยุทธ์และอัตลักษณ์ของแบรนด์ รวมถึงการวางแผนและสร้างสรรค์การสื่อสารแบรนด์ เพื่อแก้ปัญหาในแต่ละสถานการณ์ที่เกิดขึ้นกับแบรนด์

ทางภาควิชาการสื่อสารตรา เล็งเห็นว่า การนำกรณีศึกษาของแบรนด์จริงที่มีอยู่ในตลาดมาประกอบให้นักศึกษาในรายวิชาดังกล่าวได้ใช้ในการวิเคราะห์ กำหนดกลยุทธ์ตราสินค้า การวางแผนการใช้ช่องทางการสื่อสารแบรนด์ รวมถึงการเสนอแนะแนวทางในการประเมินผลแผนรณรงค์ อีกทั้งเชื่อมโยงกับสภาพความเป็นจริง นับเป็นสิ่งที่จะมีคุณค่าทางการศึกษา อีกทั้งเสริมสร้างศักยภาพให้กับผู้เรียนให้ได้มีโอกาสปรับใช้ทฤษฎีที่เรียนมากับกรณีศึกษาจริงได้อย่างมืออาชีพ ในขณะเดียวกันก็ยังเป็นการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์แบรนด์ Haier ให้กับนักศึกษาที่เรียนในรายวิชาดังกล่าวได้มีความรู้ความเข้าใจอย่างลึกซึ้งต่อแบรนด์ Haier มากขึ้นวัตถุประสงค์
  • 1. เพื่อเป็นเวทีให้นักศึกษาได้แสดงออกและฝึกปฏิบัติความคิดสร้างสรรค์ด้านการวางแผนรณรงค์การสื่อสารแบรนด์ของ Haier ซึ่งครอบคลุมตั้งแต่การวิเคราะห์สถานการณ์ การกำหนดกลยุทธ์ การสร้างสรรค์กลยุทธ์และแผนการสื่อสารแบรนด์ การเสนอแนะแนวทางการประเมินผล

  • 2. เพื่อพัฒนาความรู้ทั้งทางทฤษฎีและการฝึกปฏิบัติจากกรณีศึกษาจริง เพื่อให้นักศึกษาสามารถนำความรู้จากการเรียนไปประยุกต์กับการทำงานจริงแบบมืออาชีพ

  • 3. เพื่อให้นักศึกษาได้รู้จักการทำงานร่วมกันเป็นทีม ปรับตัวและเรียนรู้มุ่งสู่ความสำเร็จร่วมกัน

  • 4. เพื่อเผยแพร่ชื่อเสียงและประชาสัมพันธ์ภาควิชาการสื่อสาตรา คณะนิเทศศาสตร์ไปสู่วงการวิชาชีพ

  • 5. เพื่อเปิดโลกทัศน์การทำงานของนักศึกษา โดยให้นักศึกษานำเสนอผลงานให้ผู้ประกอบการและคณะกรรมการภายนอก ซึ่งนักศึกษาจะได้รับฟังคำเสนอแนะ การปรับปรุงแก้ไข และแนวทางการพัฒนาแผนรณรงค์การสื่อสารแบรนด์ให้มีประสิทธิผลต่อไป

  • 6. เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้สร้างสรรค์แผนงานรณรงค์สื่อสารแบรนด์ที่ผู้ประกอบการสามารถนำแนวคิดและผลงานไปประยุกต์ใช้เป็นแนวทางในการดำเนินกิจกรรมทางการตลาดผู้เข้าร่วมโครงการ
  • • ผู้ประกอบการเจ้าของสินค้า และเอเจนซี่ที่ปรึกษาแบรนด์
  • • นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนวิชา BD 306 Campaign Planning for Brand Communications จำนวนประมาณ 15 ทีม ทีมละ 8-10 คน และทำหน้าที่เป็นเสมือนบริษัท Brand Agency
  • • ผู้สอนวิชา BD 306 Campaign Planning for Brand Communicationsระยะเวลาการดำเนินโครงการ
เดือนมกราคม-มีนาคม 2556รูปแบบของโครงการ
• Briefing Day : Haier Brand Communications Campaign Contest
แถลงบรีฟ วันอังคารที่ 22 มกราคม 2556 ณ ห้องประชุม ปองทิพย์ 3 อาคาร C3 ชั้น 1 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต
การจัดบูธแสดงสินค้าบริเวณหน้าห้องประชุมปองทิพย์ 3 อาคาร C3 ชั้น 1 เวลา 10.00-16.00 น.

• Presentation Day
กรรมการภายนอกซึ่งเป็นตัวแทนจาก Haier และตัวแทนบริษัท Brand agency และ Media Agency ประมาณ 3 ท่าน รับฟังการนำเสนอทีมที่เข้ารอบสุดท้าย ทีมละ 15 นาที (วันที่ 8 มีนาคม 2556) เวลา 13.00-17.30 น.

• ประกาศผลและมอบรางวัล
ผู้บริหาร Haier มอบรางวัลทุนการศึกษา เกียรติบัตร ให้กับทีมที่ได้รับรางวัล (เวลา 17.30 วันที่ 8 มีนาคม 2556)ประมวลภาพโครงการ