โครงการ HOT POT Advertising Campaign Contest

หลักการและเหตุผล
ด้วยหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ของสาขาวิชาการโฆษณา ได้มีการบรรจุใน รายวิชา ฆณ.307 การวางแผนรณรงค์โฆษณา หรือ AD 307 Advertising Campaign Planning อยู่ในหลักสูตร โดยในรายวิชาดังกล่าวจะมีขอบเขตเนื้อหาในการศึกษากระบวนการจัดทำแผนรณรงค์โฆษณารูปแบบต่างๆ การวิเคราะห์สถานการณ์ทางการตลาด การวิจัยภาคสนามเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภค การกำหนดวัตถุประสงค์และกลยุทธ์การโฆษณา การนำเสนอและประเมินผลแผนรณรงค์โฆษณา โดยมีการกำหนดกรณีศึกษา เพื่อให้นักศึกษาได้จัดทำแผนรณรงค์โฆษณาให้กับสินค้าหรือบริการ โดยในช่วงระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมา ทางภาควิชาการโฆษณา คณะนิเทศศาสตร์ได้รับความร่วมมือและอนุเคราะห์ด้วยดีจากแบรนด์ต่างๆ มากมาย เพื่อนำมาประกอบเป็นโจทย์ในการวางแผนรณรงค์โฆษณา อาทิ True Value, ผลิตภัณฑ์ยาสีฟันดอกบัวคู่, ผลิตภัณฑ์สำหรับสุนัข D-DOX, ผลิตภัณฑ์เครื่องพิมพ์ EPSON, ผลิตภัณฑ์ iHealti Q10, ผลิตภัณฑ์ Peptein, ผลิตภัณฑ์ Nivea for men, และ ผลิตภัณฑ์ซัมซุง เป็นต้น

โดยในภาคการศึกษาที่ 2/2555 นี้ ภาควิชาการโฆษณาได้รับการสนับสนุนให้ข้อมูลเป็นกรณีศึกษาและทุนการศึกษาจากบริษัท ฮอท พอท จำกัด (มหาชน) เป็นจำนวนเงิน 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน)

ทางภาควิชาการโฆษณา เล็งเห็นว่า การนำกรณีศึกษาของแบรนด์จริงที่มีอยู่ในตลาดมาประกอบให้นักศึกษาในรายวิชาดังกล่าวได้ใช้ในการวิเคราะห์ กำหนดกลยุทธ์ทางการโฆษณา คิดสร้างสรรค์งานโฆษณา การวางกลยุทธ์และแผนการใช้สื่อโฆษณา รวมถึงการเสนอแนะแนวทางในการประเมินผลแผนรณรงค์ อีกทั้งเชื่อมโยงกับสภาพความเป็นจริง นับเป็นสิ่งที่จะมีคุณค่าทางการศึกษา อีกทั้งเสริมสร้างศักยภาพให้กับผู้เรียนให้ได้มีโอกาสปรับใช้ทฤษฎีที่เรียนมากับกรณีศึกษาจริงได้อย่างลงตัววัตถุประสงค์
  • 1. เพื่อเป็นเวทีให้นักศึกษาได้แสดงออกและฝึกปฏิบัติความคิดสร้างสรรค์ด้านการวางแผนรณรงค์โฆษณาซึ่งครอบคลุม ตั้งแต่การวิเคราะห์สถานการณ์ การกำหนดกลยุทธ์ การสร้างสรรค์งานโฆษณา การวางกลยุทธ์และแผนสื่อโฆษณา การเสนอแนะแนวทางการประเมินผล

  • 2. เพื่อพัฒนาความรู้ทั้งทางทฤษฎีและการฝึกปฏิบัติจากกรณีศึกษาจริง เพื่อให้นักศึกษาสามารถนำความรู้จากการเรียนไปประยุกต์กับการทำงานจริง

  • 3. เพื่อให้นักศึกษาได้รู้จักการทำงานร่วมกันเป็นทีม ปรับตัวและเรียนรู้มุ่งสู่ความสำเร็จร่วมกัน

  • 4. เพื่อเผยแพร่ชื่อเสียงและประชาสัมพันธ์ภาควิชาการโฆษณา คณะนิเทศศาสตร์ไปสู่วงการวิชาชีพ

  • 5. เพื่อเปิดโลกทัศน์การทำงานโฆษณาของนักศึกษา โดยให้นำเสนอผลงานให้ผู้ประกอบการภายนอก ซึ่งนักศึกษาจะได้รับฟังคำเสนอแนะ การปรับปรุงแก้ไข และแนวทางการพัฒนาแผนรณรงค์โฆษณาให้มีประสิทธิผลต่อไป

  • 6. เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้สร้างสรรค์แผนงานโฆษณาที่ผู้ประกอบการสามารถนำแนวคิดและผลงานไปประยุกต์ใช้เป็นแนวทางในการดำเนินกิจกรรมทางการตลาดและการโฆษณารูปแบบและรายละเอียดของการประกวด
นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนวิชา AD 307 Advertising Campaign Planning จะได้รับมอบหมายให้จัดทำแผนรณรงค์โฆษณาของสินค้า HOT POT โดยใน 1 ทีมจะจัดให้เป็นบริษัทโฆษณาจำลอง ทำหน้าที่ตั้งแต่การรับข้อมูลทางการตลาด การวิเคราะห์สถานการณ์ การวิจัยและศึกษาผู้บริโภคเชิงลึก (Consumer Insight) การวางแผนสื่อโฆษณา และการสร้างสรรค์แผนงานโฆษณา ซึ่งแต่ละทีมจะต้องนำเสนอให้อาจารย์ผู้สอนและคณะกรรมการตัดสินการประกวด เพื่อคัดเลือกผลงานที่จะได้รับรางวัลและทุนการศึกษาต่อไป

โจทย์ที่ใช้ในการประกวดจะใช้กรณีศึกษาเป็นสินค้าที่มีอยู่จริงในตลาด คือ ร้านอาหาร HOT POT ทั้งนี้ ทางบริษัทจะเป็นผู้ให้การสนับสนุนหลักเพียงรายเดียวสำหรับการประกวดครั้งนี้ โดยจะเป็นผู้สนับสนุนทุนการศึกษา จำนวน 100,000 บาท ประกอบด้วย
• รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 40,000 บาท
• รองชนะเลิศอันดับที่ 1 เงินรางวัล 20,000 บาท
• รองชนะเลิศอันดับที่ 2 เงินรางวัล 15,000 บาท
• รางวัลชมเชย 5 ทีม (ทีมละ 5,000 บาท) รวม 25,000 บาทกลุ่มเป้าหมายโครงการ
นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนวิชา AD 307 Advertising Campaign Planning จำนวนประมาณ 600 คน โดยนักศึกษา 1 ทีม จะมีประมาณ 20 คน และทำหน้าที่เป็นเสมือนบริษัทตัวแทนโฆษณา 1 บริษัท ในการทำงานระยะเวลาของโครงการ
เดือนมกราคม – มีนาคม 2556