โครงการเทศกาลอาหาร AEC

หลักการและเหตุผล
ด้วยภาควิชาการสื่อสารตรา คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เป็นหน่วยงานที่มีการจัดหลักสูตรการเรียนการสอนที่เน้นความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่ตอบสนองความหลากหลายของสังคม และพัฒนาบัณฑิตให้มีความรู้และความสามารถ ให้เป็นที่ยอมรับ และเข้าใจในการดำเนินงานธุรกิจ ชุมชน สังคม วัฒนธรรม และเทคโนโลยีตามความต้องการของตลาดแรงงาน โดยสอดคล้องกับอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยกรุงเทพ “ความสร้างสรรค์ ความเป็นผู้ประกอบการ ความเป็นสากล”

โครงการเทศกาลอาหาร AEC เป็นโครงการที่มุ่งสู่ความเป็นสากล เป็นการสร้างการรับรู้ในวัฒนธรรมการบริโภค ของประเทศในกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (Asean Economic Community : AEC) ซึ่งในปัจจุบันมีสมาชิก 10 ประเทศได้แก่ ไทย พม่า มาเลเซีย อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ เวียดนาม ลาว กัมพูชา บรูไน

ในภาคการศึกษาที่ 2/2555 นี้ ภาควิชาการสื่อสารตรา คณะนิเทศศาสตร์ มุ่งเน้นให้นักศึกษาได้เรียนรู้ทั้งทฤษฎีและฝึกปฏิบัติจริง เพื่อเสริมสร้างทักษะและประสบการณ์ด้านวิชาชีพแก่นักศึกษาให้สำเร็จออกไปเป็นบัณฑิตนิเทศศาสตร์ที่สามารถทำงานได้อย่างมืออาชีพ

ดังนั้นภาควิชาฯ จึงกำหนดจัดโครงการเทศกาลอาหาร AEC เป็นโครงการที่มุ่งสู่ความเป็นสากล เพื่อสร้างการรับรู้ในวัฒนธรรมการบริโภค ของประเทศในกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (Asean Economic Community : AEC) ในวันศุกร์ที่ 15 มีนาคม 2556 เวลา 10.00 – 16.30 น. ณ โถงอาคารหอสมุดสุรัตน์ โอสถานุเคราะห์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิตวัตถุประสงค์
 • 1. เพื่อสร้างการรับรู้ในวัฒนธรรมการบริโภค ของประเทศในกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (Asean Economic Community : AEC)

 • 2. เพื่อให้นักศึกษานำความรู้ในห้องเรียนมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติจริงในการจัดกิจกรรม เพื่อเสริมประสบการณ์ในวิชาชีพ และปลูกฝังให้นักศึกษามีจิตอาสา มีน้ำใจ รู้จักการให้ การแบ่งปัน และสร้างประโยชน์แก่สังคม ผ่านการเรียนรู้วัฒนธรรมการบริโภคนานาชาติ

 • 3. เพื่อสร้างภาพลักษณ์การเป็นผู้นำในวิชาชีพนิเทศศาสตร์ ให้แก่คณะนิเทศศาสตร์ รวมทั้งภาพลักษณ์ที่ดีของการเป็นองค์กรคุณภาพที่ตระหนักถึงความเป็นสากลผู้เข้าร่วมโครงการ (กลุ่มเป้าหมายโครงการ)
 • • เครือข่ายสังคม ชุมชนรอบข้างมหาวิทยาลัยกรุงเทพ
 • • ประชาชนทั่วไป
 • • อาจารย์และนักศึกษา มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
 • • สื่อมวลชนสาขาต่างๆแนวความคิดหลัก
ด้วยการเรียนการสอนของ ภาควิชาการสื่อสารตรา คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ จะมุ่งเน้นให้นักศึกษาได้เรียนรู้ทั้งทฤษฎีและฝึกปฏิบัติจริง เพื่อเสริมสร้างทักษะและประสบการณ์ด้านวิชาชีพแก่นักศึกษาให้สำเร็จออกไปเป็นบัณฑิตนิเทศศาสตร์ที่สามารถทำงานได้อย่างมืออาชีพ และเพื่อให้นักศึกษา ได้คำนึงถึงภาพลักษณ์ที่ดีของการเป็นองค์กรคุณภาพที่ตระหนักถึงความเป็นสากล

จึงกำหนดจัดโครงการเทศกาลอาหาร AEC เป็นโครงการที่มุ่งสู่ความเป็นสากล เพื่อสร้างการรับรู้ในวัฒนธรรมการบริโภค ของประเทศในกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (Asean Economic Community : AEC) ณ โถงอาคารหอสมุดสุรัตน์ โอสถานุเคราะห์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิตรูปแบบของโครงการ
กิจกรรมภายใต้โครงการเทศกาลอาหาร AEC เป็นโครงการที่มุ่งสู่ความเป็นสากล เพื่อสร้างการรับรู้ในวัฒนธรรมการบริโภค ของประเทศในกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (Asean Economic Community : AEC) ให้ความรู้ความเข้าในวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน โดยจัดแสดงอาหารและสร้างการรับรู้ในวัฒนธรรมนานาชาติ ร่วมกับสาระบันเทิงวันเวลาและสถานที่จัดกิจกรรม
วันศุกร์ที่ 15 มีนาคม 2556 เวลา 10.00 – 16.30 น. ณ โถงอาคารหอสมุดสุรัตน์ โอสถานุเคราะห์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิตเป้าหมายของโครงการ
 • 1. เพื่อเกิดการรับรู้ในวัฒนธรรมการบริโภค ของประเทศในกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (Asean Economic Community : AEC)

 • 2. นักศึกษา สามารถนำความรู้ในห้องเรียนมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติจริงในการจัดกิจกรรม เพื่อเสริมประสบการณ์ในวิชาชีพ และปลูกฝังให้นักศึกษามีจิตอาสา มีน้ำใจ รู้จักการให้ การแบ่งปัน และสร้างประโยชน์แก่สังคม ผ่านการเรียนรู้วัฒนธรรมการบริโภคนานาชาติ

 • 3. สามารถสร้างภาพลักษณ์การเป็นผู้นำในวิชาชีพนิเทศศาสตร์ ให้แก่คณะนิเทศศาสตร์ รวมทั้งภาพลักษณ์ที่ดีของการเป็นองค์กรคุณภาพที่ตระหนักถึงความเป็นสากลผลที่คาดว่าจะได้รับ
 • 1. มีการดำเนินการบริการวิชาการเป็นประโยชน์ต่อสังคม และสามารถสร้างความร่วมมือด้านการบริการวิชาการ ส่งเสริมความเข้มแข็งและเป็นประโยชน์ต่อชุมชน ภาคเอกชน ภาครัฐหรือหน่วยงานวิชาชีพ

 • 2. สามารถพัฒนาความรู้ที่ได้จากการจัดกิจกรรมและถ่ายทอดความรู้สู่บุคคลภายนอก

 • 3. นักศีกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมได้รับความสนุก ความบันเทิง สอดแทรกสาระความรู้

 • 4. นักศึกษาที่ร่วมจัดกิจกรรมได้เรียนรู้ร่วมกันในการประยุกต์ใช้ทฤษฎีนำไปสู่การปฎิบัติจริง ก่อประโยชน์แก่สังคม และเกิดประสบการณ์ในสาขาวิชาชีพ มีจิตอาสา มีน้ำใจ รู้จักการให้ การแบ่งปัน และสร้างประโยชน์แก่สังคม

 • 5. ผู้ร่วมสนับสนุนโครงการ สื่อมวลชน และมหาวิทยาลัย ได้ร่วมมือกันส่งเสริมกิจกรรมอันเป็นประโยชน์นำมาซึ่งชื่อเสียงและภาพลักษณ์ที่ดีแก่องค์กรประมวลภาพโครงการ