โปรแกรมการอบรม
 • • อบรมพื้นฐานการใช้งานคอมพิวเตอร์ระบบปฏิบัติการ Mac OSX จำนวน 4 ชั่วโมง
 • • อบรมโปรแกรมการออกแบบสิ่งพิมพ์และจัดทำเว็บเพจ จำนวน 32 ชั่วโมง (4 วัน วันละ 8 ชั่วโมง)ค่าสมัครอบรม
 • • คนละ 3,200 บาท
 • • รวมตำราและเอกสารประกอบการสอนสถานที่อบรม
 • • มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตกล้วยน้ำไทผู้เข้าอบรม
สำหรับนักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ ที่จะลงทะเบียนเรียนวิชาดังต่อไปนี้ ในภาคการศึกษาที่ 1/2555 :
 • AD304 Print Production for Advertising
 • AD305 Electronic Production for Advertising
 • AD405 Computer Graphics
 • BR433 Television Production
 • PR306 Public Relations Material Production
 • PRX304 Print Media for Public Relations
 • PRX305 Electronic Media for Public Relations
 • JR432 Publication & Web Design Production
 • JR441 Broadcast News Technique & Production Design
 • BD304 Production for Brand Communications

*นักศึกษาจะต้องผ่านการอบรมฯ มิฉะนั้นจะไม่สามารถลงทะเบียนเรียนวิชาดังกล่าวได้วิธีการสมัคร
 • 1. ชำระเงินค่าอบรมได้ที่ฝ่ายการเงินของมหาวิทยาลัยทั้งสองวิทยาเขต ภายในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2555
 • 2. ยื่นหลักฐานการชำระเงินเพื่อเลือกรุ่นการอบรมด้วยตนเองกับ อ.ณัฐา หรือ อ.ธรรมยุทธิ์ เฉพาะวันพฤหัสบดี ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ณ ที่ทำการชั่วคราวคณะนิเทศศาสตร์ (วิทยาเขตรังสิต) อาคาร 3 ชั้น 2 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต หรือติดต่อผ่านทางโทรศัพท์ ดังนี้ :

• นักศึกษาภาควิชาการประชาสัมพันธ์

• นักศึกษาภาควิชาการโฆษณา

• นักศึกษาภาควิชาการสื่อสารตรา

ติดต่อ อ.ณัฐา ฉางชูโต

โทร. 02-902-0299 ต่อ 2650

• นักศึกษาภาควิชาวารสารศาสตร์

• นักศึกษาภาควิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์

ติดต่อ อ.ธรรมยุทธ์ จันทร์ทิพย์

โทร. 02-902-0299 ต่อ 2650ตารางการอบรม

สำหรับนักศึกษาภาควิชาการประชาสัมพันธ์
รุ่นที่ วัน เวลา ห้อง ระยะเวลารับสมัคร
1 อาทิตย์ 4 มีนาคม 2555 8.30 - 12.30 น. K 944 ภายในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2555
อาทิตย์ 8 เมษายน 2555 8.30 - 16.30 น.
จันทร์

30 เมษายน 2555

7 และ 14 พฤษภาคม 2555

8.30 - 16.30 น.
11 อาทิตย์ 18 มีนาคม 2555 8.30 - 12.30 น. K 944
เสาร์

28 เมษายน 2555

12, 19 และ 26 พฤษภาคม 2555

8.30 - 16.30 น.
24 ศุกร์ 8 มิถุนายน 2555 13.00 - 17.00 น. K 945
อาทิตย์

10, 17 และ 24 มิถุนายน 2555

1 กรกฎาคม 2555

8.30 - 16.30 น.
29 ศุกร์ 15 มิถุนายน 2555 8.30 - 12.30 น. K 944
จันทร์ 18 และ 25 มิถุนายน 2555 8.30 - 16.30 น.
อังคาร 19 และ 26 มิถุนายน 2555 8.30 - 16.30 น.
31 ศุกร์ 15 มิถุนายน 2555 13.00 - 17.00 น. K 944
พุธ 20 และ 27 มิถุนายน 2555 8.30 - 16.30 น.
พฤหัสบดี 21 และ 28 มิถุนายน 2555 8.30 - 16.30 น.


สำหรับนักศึกษาภาควิชาวารสารศาสตร์
รุ่นที่ วัน เวลา ห้อง ระยะเวลารับสมัคร
2 อาทิตย์ 4 มีนาคม 2555 8.30 - 12.30 น. K 945 ภายในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2555
เสาร์ 21 เมษายน 2555 8.30 - 16.30 น.
จันทร์

30 เมษายน 2555

7 และ 14 พฤษภาคม 2555

8.30 - 16.30 น.
8 อาทิตย์ 11 มีนาคม 2555 13.00 - 17.00 น. K 945
พฤหัสบดี

26 เมษายน 2555

3, 10 และ 17 พฤษภาคม 2555

8.30 - 16.30 น.


สำหรับนักศึกษาภาควิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์
รุ่นที่ วัน เวลา ห้อง ระยะเวลารับสมัคร
4 อาทิตย์ 4 มีนาคม 2555 13.00 - 17.00 น. K 945 ภายในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2555
อาทิตย์ 8 เมษายน 2555 8.30 - 16.30 น.
อังคาร 1, 8 และ 15 พฤษภาคม 2555 8.30 - 16.30 น.
6 อาทิตย์ 11 มีนาคม 2555 8.30 - 12.30 น. K 945
พุธ

11 เมษายน 2555

2, 9 และ 16 พฤษภาคม 2555

8.30 - 16.30 น.
10 อาทิตย์ 18 มีนาคม 2555 8.30 - 12.30 น. K 945
ศุกร์

27 เมษายน 2555

4, 11 และ 18 พฤษภาคม 2555

8.30 - 16.30 น.
14 อาทิตย์ 25 มีนาคม 2555 8.30 - 12.30 น. K 945
อาทิตย์

29 เมษายน 2555

6, 13 และ 20 พฤษภาคม 2555

8.30 - 16.30 น.
16 อาทิตย์ 25 มีนาคม 2555 13.00 - 17.00 น. K 945
จันทร์ 21 และ 28 พฤษภาคม 2555 8.30 - 16.30 น.
อังคาร 22 และ 29 พฤษภาคม 2555 8.30 - 16.30 น.
18 อาทิตย์ 1 เมษายน 2555 8.30 - 12.30 น. K 945
พุธ 23 และ 30 พฤษภาคม 2555 8.30 - 16.30 น.
พฤหัสบดี 24 และ 31 พฤษภาคม 2555 8.30 - 16.30 น.
20 อาทิตย์ 1 เมษายน 2555 13.00 - 17.00 น. K 945
ศุกร์

25 พฤษภาคม 2555

1 มิถุนายน 2555

8.30 - 16.30 น.
อาทิตย์ 27 พฤษภาคม 2555 8.30 - 16.30 น.
เสาร์ 2 มิถุนายน 2555 8.30 - 16.30 น.
23 ศุกร์ 8 มิถุนายน 2555 13.00 - 17.00 น. K 944
อาทิตย์

10, 17 และ 24 มิถุนายน 2555

1 กรกฎาคม 2555

8.30 - 16.30 น.
25 เสาร์ 7 เมษายน 2555 8.30 - 12.30 น. K 944
พุธ 6 และ 13 มิถุนายน 2555 8.30 - 16.30 น.
พฤหัสบดี 7 และ 14 มิถุนายน 2555 8.30 - 16.30 น.
26 เสาร์ 7 เมษายน 2555 13.00 - 17.00 น. K 944
อาทิตย์ 3 มิถุนายน 2555 8.30 - 16.30 น.
จันทร์ 11 มิถุนายน 2555 8.30 - 16.30 น.
อังคาร 5 และ 12 มิถุนายน 2555 8.30 - 16.30 น.


สำหรับนักศึกษาภาควิชาการโฆษณา และภาควิชาการสื่อสารตรา
รุ่นที่ วัน เวลา ห้อง ระยะเวลารับสมัคร
3 อาทิตย์ 4 มีนาคม 2555 13.00 - 17.00 น. K 944 ภายในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2555
เสาร์ 21 เมษายน 2555 8.30 - 16.30 น.
อังคาร 1, 8 และ 15 พฤษภาคม 2555 8.30 - 16.30 น.
5 อาทิตย์ 11 มีนาคม 2555 8.30 - 12.30 น. K 944
พุธ

11 เมษายน 2555

2, 9 และ 16 พฤษภาคม 2555

8.30 - 16.30 น.
7 อาทิตย์ 11 มีนาคม 2555 13.00 - 17.00 น. K 944
พฤหัสบดี

26 เมษายน 2555

3, 10 และ 17 พฤษภาคม 2555

8.30 - 16.30 น.
9 อาทิตย์ 18 มีนาคม 2555 13.00 - 17.00 น. K 944
ศุกร์

27 เมษายน 2555

4, 11 และ 18 พฤษภาคม 2555

8.30 - 16.30 น.
12 อาทิตย์ 18 มีนาคม 2555 13.00 - 17.00 น. K 945
เสาร์

28 เมษายน 2555

12, 19 และ 26 พฤษภาคม 2555

8.30 - 16.30 น.
13 อาทิตย์ 25 มีนาคม 2555 8.30 - 12.30 น. K 944
อาทิตย์

29 เมษายน 2555

6, 13 และ 20 พฤษภาคม 2555

8.30 - 16.30 น.
15 อาทิตย์ 25 มีนาคม 2555 13.00 - 17.00 น. K 944
จันทร์ 21 และ 28 พฤษภาคม 2555 8.30 - 16.30 น.
อังคาร 22 และ 29 พฤษภาคม 2555 8.30 - 16.30 น.
17 อาทิตย์ 1 เมษายน 2555 8.30 - 12.30 น. K 944
พุธ 23 และ 30 พฤษภาคม 2555 8.30 - 16.30 น.
พฤหัสบดี 24 และ 31 พฤษภาคม 2555 8.30 - 16.30 น.
19 อาทิตย์ 1 เมษายน 2555 13.00 - 17.00 น. K 944
ศุกร์

25 พฤษภาคม 2555

1 มิถุนายน 2555

8.30 - 16.30 น.
อาทิตย์ 27 พฤษภาคม 2555 8.30 - 16.30 น.
เสาร์ 2 มิถุนายน 2555 8.30 - 16.30 น.
21 ศุกร์ 8 มิถุนายน 2555 8.30 - 12.30 น. K 944
เสาร์

9, 16, 23 และ 30 มิถุนายน 2555

8.30 - 16.30 น.
22 ศุกร์ 8 มิถุนายน 2555 8.30 - 12.30 น. K 945
เสาร์

9, 16, 23 และ 30 มิถุนายน 2555

8.30 - 16.30 น.
27 เสาร์ 7 เมษายน 2555 8.30 - 12.30 น. K 945
พุธ 6 และ 13 มิถุนายน 2555 8.30 - 16.30 น.
พฤหัสบดี 7 และ 14 มิถุนายน 2555 8.30 - 16.30 น.
28 เสาร์ 7 เมษายน 2555 13.00 - 17.00 น. K 945
อาทิตย์ 3 มิถุนายน 2555 8.30 - 16.30 น.
จันทร์ 11 มิถุนายน 2555 8.30 - 16.30 น.
อังคาร 5 และ 12 มิถุนายน 2555 8.30 - 16.30 น.
30 ศุกร์ 15 มิถุนายน 2555 13.00 - 17.00 น. K 945
จันทร์ 18 และ 25 มิถุนายน 2555 8.30 - 16.30 น.
อังคาร 19 และ 26 มิถุนายน 2555 8.30 - 16.30 น.