ลักษณะการเรียนการสอนและเงื่อนไข
 • 1. ลักษณะการเรียนเน้น "ผู้เรียนเป็นสำคัญ" เน้นการพัฒนาทางด้านกระบวนการคิด ความคิดสร้างสรรค์ การวิเคราะห์ในรูปแบบของ Class Discussion กรณีศึกษา กิจกรรมเสริมหลักสูตรต่างๆ เช่น Workshop การดูงาน การฝึกงาน การเข้าร่วมแข่งขันกับหน่วยงานภายนอก (Creative Contest) พร้อมทั้งได้รับโอกาสคัดเลือกไปฝึกงานที่ Agency โฆษณาชื่อดังที่สิงคโปร์
 •  
 • 2. ต้องได้เกรดวิชาภาษาอังกฤษ EN 111 ไม่ต่ำกว่า B
 •  
 • 3. ถ้านักศึกษาเลือกภาควิชาใดๆ ไปแล้วก็ตาม หากต้องการเข้าโครงการนี้สามารถย้ายภาควิชาได้ (ภายหลังเรียนไปแล้ว 1 ปีการศึกษา)
 •  
 • 4. ต้องสามารถคงรักษาเกรดเฉลี่ยสะสม (GPA) ได้ไม่ต่ำกว่า 3.00 ตลอดหลักสูตร
 •  
 • 5. ต้องได้เกรดเฉลี่ยในแต่ละภาคการศึกษาไม่ต่ำกว่า 3.00 หากปีการศึกษาใดได้คะแนนเฉลี่ยสะสมต่ำกว่า 3.00 จะต้องย้ายกลับไปเรียนกับนักศึกษากลุ่มปกติตามหลักสูตรเดิม แต่ยังคงสะสมหน่วยกิตได้โดยไม่เสียเวลาเรียน
 •  
 • 6. ทุกวิชาเรียนห้องละไม่เกิน 40 คน ดังนั้นจึงมีโอกาสเรียนรู้ทั้งทางทฤษฎีและปฏิบัติอย่างใกล้ชิดกับอาจารย์ผู้สอน ค้นหาและพัฒนา "ความเก่ง" เฉพาะตัวได้ง่ายกว่าการเรียนแบบปกติ
 •  
 • 7. การลงทะเบียนเรียนจะมีลักษณะเป็น Set Menu และสามารถจบการศึกษาภายในระยะเวลา 3 ปีครึ่ง
 •  
 • 8. การประเมินผลการเรียน ตัดเกรดเฉพาะกลุ่มในโครงการเท่านั้น การตัดเกรดจึงมีความยืดหยุ่นมากกว่า
วิธีการสมัคร
 • 1. ดาวน์โหลดใบสมัคร « คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลด» กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
 •  
 • 2. ร่วมฟังรายละเอียดโครงการฯ ในวัน OSP Open House "ใส่นวมสวมอาวุธ สู่สังเวียนโฆษณา" ในวันเสาร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 10.00น. - 12.00น. ณ ห้อง R232
 •  
 • 3. ส่งใบสมัครเข้าร่วมโครงการฯ ณ ที่ทำการชั่วคราวคณะนิเทศศาสตร์ อาคาร 3 ชั้น 2 (R321)
 •  
 • 4. หมดเขตส่งใบสมัครเข้าร่วมโครงการฯ วันเสาร์ที่ 10 มีนาคม 2555 เวลา 16.30น. ประกาศผลผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์วันพุธที่ 14 มีนาคม 2555
 •  
 •  
 • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 083-603-3328, 081-847-7106