เว็บไซต์ภายในมหาวิทยาลัย
สถาบันนานาชาติเอเชียแปซิฟิก (INSAPS)
ศูนย์สร้างสรรค์มหาวิทยาลัยกรุงเทพ (BUCC)
สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการเชิงสร้างสรรค์ (CEDI)
IMAGINE MAGAZINEเว็บไซต์สมาคมวิชาการและวิชาชีพ
สมาคมประชาสัมพันธ์ไทย
สมาคมนักข่าว นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย
สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ
สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย
สภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย
สมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย
broadcastnow.co.uk
กระทรวงวัฒนธรรม
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
สมาคมผู้กำกับภาพยนตร์ไทย
นิตยสาร BIOSCOPE
FilmZick.com
brandchannel.com
BrandAge
Interbrand
คิด© Creative Thailand
Marketing Oops!
สมาคมโฆษณาดิจิทัล(ประเทศไทย)
Thailand Online Expo