» งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ ปีการศึกษา 2551
» งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ ปีการศึกษา 2552
» งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ ปีการศึกษา 2553
» งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ ปีการศึกษา 2554
» งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ ปีการศึกษา 2556
     » ผลงานวิจัย ปีการศึกษา 2556
     » ผลงานสร้างสรรค์ในการจัดนิทรรศ(Exhibition) หรือการจัดการแสดง (Performance) ระดับสถาบัน/จังหวัด/ชาติ/ภูมิภาค/นานาชาติ ปีการศึกษา 2556
     » งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นำไปใช้ประโยชน์ ปีการศึกษา 2556
» งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ ปีการศึกษา 2557

» ผลงานวิจัย ปีการศึกษา 2557
การวิเคราะห์ปัจจัยการสื่อสารการตลาดของธุรกิจออนไลน์ในประเทศไทย
วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม ปีที่ 8 ฉบับที่ 2
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ณัฐา ฉางชูโต
เจตคติของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยกรุงเทพที่มีต่อแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียน
วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคามปีที่ 8 ฉบับที่ 3
อาจารย์ อริสา เหล่าวิชยา
ผลลัพธ์ของการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสถาบันอุดมศึกษากับชุมชนท้องถิ่น Outcomes of Relationship Building between University and Community
วารสารวิชาการสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยปีที่ 20 ฉบับที่ 1
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รตอ.หญิง ดร.มัลลิกา ผลอนันต์
การวิเคราะห์ การพัฒนา และการประเมินผลการออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดนครศรีธรรมราช
งานประชุมวิชาการ ICMSIT 2014มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา22 ส.ค. 57
กนกวรรณ เขม้นงาน
มัลลิกา ผลอนันต์
พรรณี วิรุณานนท์
การศึกษาช่องทางการสื่อสารภายในองค์กรกับการตัดสินใจเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR) ภายใต้โครงการ ทำดี ทำได้ ของพนักงานบริษัท ลีสซิ่งกสิกรไทย จำกัด
งานประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ครั้งที่ 7 ภายใต้หัวข้อการจัดงานประชุมวิชาการ "พัฒนางานวิจัย สร้างสรรค์ประเทศไทย ก้าวไกลสู่ประชาคมอาเซียน" ในระหว่างวันที่ 30 - 31 มีนาคม 2558 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
ปิ่นทิพย์ เที่ยงตรง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รตอ.หญิง ดร.มัลลิกา ผลอนันต์
การศึกษาช่องทางการสื่อสารภายในองค์กรกับการตัดสินใจเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR) ภายใต้โครงการ ทำดี ทำได้ ของพนักงานบริษัท ลีสซิ่งกสิกรไทย จำกัด
งานประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ครั้งที่ 7 ภายใต้หัวข้อการจัดงานประชุมวิชาการ "พัฒนางานวิจัย สร้างสรรค์ประเทศไทย ก้าวไกลสู่ประชาคมอาเซียน" ในระหว่างวันที่ 30 - 31 มีนาคม 2558 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
ปิ่นทิพย์ เที่ยงตรง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รตอ.หญิง ดร.มัลลิกา ผลอนันต์
อิทธิพลของความรู้เกี่ยวกับการใช้สื่อสังคมออนไลน์ และทัศนคติเกี่ยวกับการใช้สื่อสังคมออนไลน์ต่อพฤติกรรมการใช้สื่อสังคมออนไลน์เพื่อการเรียนรู้ของวัยเริ่มต้นในเขตกรุงเทพมหานคร Influences of knowledge and attitude on using social media towards adolescence’s behavior in using social media for learning in Bangkok area.
การประชุมวิชาการ The Sixth Asian Conference on Arts & Humanities (ACAH 2015)2 – 5 เม.ย.58 ณ Rihga Royal Hotel โอซาก้า ญี่ปุ่น
อาจารย์ ขจรจิต บุนนาค์
ปัจจัยที่มีผลต่อประโยชน์ที่ได้รับจากสื่อเครือข่ายสังคมออนไลน์ของนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ Factors Affecting the Benefits Gaining from Social Media Network of Business Administration Students at Bangkok University
วารสารนิเทศศาสตร์ปริทัศน์ ปีที่ 18 ฉบับที่ 1(ก.ค.-ธ.ค.57)
อาจารย์ ขจรจิต บุนนาค์
พฤติกรรมการบริโภคข่าวผ่านสื่อเฟซบุ๊คของคนต่างวัยในสังคมไทย The News Consumption Behavior through Facebook by People of Different Ages in Thai Society
วารสารบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ปีที่ 8 ฉบับที่ 3 (ก.ย.-ธ.ค.57)
รองศาสตราจารย์ ดร.บุบผา เมฆศรีทองคำ และ อาจารย์ ขจรจิต บุนนาค
“Work in progress 3: Physique” 6 May, 2015
The 3rd Rangsit University International Design Symposium
อาจารย์ ปณต สุสุวรรณ
ความสัมพันธ์ของระดับการเปิดรับเครื่องมือการสื่อสารตราสินค้ากับระดับการรับรู้บุคลิกภาพตราสินค้า โคคาโคล่า
BU Academic Review ปีที่ 13 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2557
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปฐมาพร เนตินันท์
Correlations between Cola Drinking Brand Communication Tool Perception and Attitude towards Brand Case Study: Cola Drinking Consumer in Bangkok, Thailand.
การประชุมวิชาการ ACSUS 2014 The Inaugural Asian Conference on the Social Sciences and Sustainability ณ เมือง Hiroshima, Japan ระหว่างวันที่ 1-3 2014 Official Conference Proceedings ISSN 2188-6857 p. 19-27
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปฐมาพร เนตินันท์
การสังเคราะห์แนวคิดการบริหารจัดการโฆษณายุคปัจจุบัน
วารสารนักบริหาร ปีที่ 35 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 58
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปฐมาพร เนตินันท์
ภาพสะท้อนอัตลักษณ์ด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมในระดับบุคคล (ISR) กรณีศึกษา คุณวิกรม กรมดิษฐ์ The Portraying Identity through Individual Social Responsibility (ISR): the case study of Vikrom Kromadit
วารสารการวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชน
ศรัญญา กิตติวัฒนโชติ
ชุติมา เกศดายุรัตน์
ปฐมาพร เนตินันทน์
An Investigation of the Use of Product Placement in Hollywood Movies and the Effect on Viewers’ Brand Memory and Brand Attitudes
การประชุมวิชาการ International Conference on New Direction in Multidisciplinary Research and Practice (NDMRP2015) อิสตันบูล ประเทศตุรกี 12 – 13 พฤษภาคม 2558
อาจารย์ ชัชวาลย์ หลิวเจริญ
ความสัมพันธ์ของการเปิดรับสื่อที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับหลักเศรษฐกิจพอเพียงกับการใช้ประโยชน์ และความพึงพอใจจากสื่อของนักศึกษามหาวิทยาลัยในกรุงเทพมหานคร
วารสารบรรณศาสตร์ มหาวิทยาลัยสรีนครินทรวิโรฒ Vol.7, No 1
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทัศไนย สุนทรวิภาต
ผลงานภาพถ่ายนำเสนอในนิทรรศการนานาชาติ 1.นุ่งห่ม (Loincloth) 2.ตักบาตรน้ำผึ้ง (Honey Merit) 3.ด้วยความจงรักภักดี (Be Loyal)
นิทรรศการภาพถ่ายนานาชาติ อุดมการณ์ ความเชื่อ ศรัทธา และวิถีชีวิต มหาวิทยาลัยรังสิต
อาจารย์ พงศกร อารีศิริไพศาล
The Effects of Violent Behaviors on Television toward Age and Gender Differences in Thailand. ผลของพฤติกรรมความรุนแรงในสื่อโทรทัศน์ที่มีต่อความแตกต่างด้านอายุและด้านเพศของผู้ชมในประเทศไทย
การประชุมวิชาการ Asia-Pacific Conference on Social Sciences and Management (ACPSSM 2015) 19 – 21 มกราคม 2558 ที่ประเทศสิงคโปร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุภา พนัสบดี
The Effects of Violent Movie on College Students.
conference ในวันศุกร์ที่ 22 พค.นี้ ที่ ม.ศรีนครินทรวิโรฒ - ระดับนานาชาติ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุภา พนัสบดี
ห้องเรียนอัจฉริยะกับทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ปี 2558 การสอนที่สร้างสรรค์ในยุคเศรษฐกิจดิจิทัลิ
อาจารย์ กุลเชษฐ์ เล็กประยูร
กิจกรรมนอกหลักสูตรเพื่อสร้างจิตสํานึกสาธารณะผ่านเครือข่ายจิตอาสา เสื้อดํา...ธรรมดี
การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ปี 2558 การสอนที่สร้างสรรค์ในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล
อาจารย์ อาชวิชญ์ กฤษณสุวรรณ
ความคาดหวังของผู้เรียนวิชาสุนทรียศาสตร์แห่งภาพยนตร์ต่อการเรียนการสอนแบบปฏิบัติ
การประชุมวิชาการ การสอนที่สร้างสรรค์ในยุคเศรษฐกิจดิจิทัลมหาวิทยาลัยกรุงเทพ 15 พฤษภาคม 2558
อาจารย์ อุรพงศ์ แพทย์คชา
Thai net idols categorization and marketing relational behind their application by brands as influencers การจำแนกกลุ่มเน็ตไอดอลในประเทศไทย และสาเหตุที่แบรนด์เลือกใช้เน็ตไอดอลในการทำการตลาดโดยใช้ผู้มีอิทธิพล
การประชุมวิชาการ การสอนที่สร้างสรรค์ในยุคเศรษฐกิจดิจิทัลมหาวิทยาลัยกรุงเทพ 15 พฤษภาคม 2558
อาจารย์ พิจิกา สงวนศักดิ์
โครงการแบรนด์สกว. : การประเมินคุณค่าและภาพลักษณ์แบรนด์เพื่อวางแผนการสื่อสารเชิง กลยุทธ์ Branding TRF: Brand Equity and Image Evaluation for Strategic Communication Planning
รายงานวิจัยฉบับเต็มว่าจ้างโดยหน่วยงานระดับชาติ เสนอ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อริชัย อรรคอุดมิ์
"การเปิดรับสื่อ การใช้ประโยชน์ และความพึงพอใจกับการตัดสินใจเลือกท่องเที่ยวแบบดำน้ำลึกของนักดำน้ำชาวไทย Media Exposure, Uses and Gratifications toward Decision Making on Scuba Diving among Thai Divers"
วารสารบัณฑิตศึกษา BUG-SSS
สถาพร สิงหะ ดร.อริชัย อรรคอุดม
การสื่อสารแบรนด์เพื่อสร้างอัตลักษณ์ของบุรุษในโฆษณาผลิตภัณฑ์บำรุงผิวหน้าชาย กรณีศึกษา แบรนด์นีเวีย
นิเทศศาสตร์ปริทัศน์ ปีที่ 18 ฉบับที่ 2 ม.ค.-มิ.ย. 58 2558
ณฐพล ธรรมสมบัติ ผศ.เสริมยศ ธรรมรักษ์
A Study of Information Targets that New Employees Need to Approach during the Socialization Process การศึกษาถึงแหล่งข้อมูลข่าวสารที่พนักงานใหม่ต้องการเข้าถึง ในช่วงระหว่างกระบวนการขัดเกลาทางสังคมขององค์การ
วารสารสุทธิปริทัศน์ ปีที่ 28 ฉบับที่ 87 (ก.ค– ก.ย. 57)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พรพรหม ชมงาม
Information adequacy during organization assimilation process in Thai organization
การประชุมวิชาการ ACP ACERP 2015 โอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น 26-27 มีนาคม 2558
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรพรหม ชมงาม
ตัวชี้วัดในการประเมินคุณค่าข่าวประชาสัมพันธ์ของประชาชนผู้รับสารในเขตกรุงเทพมหานคร
วารสารนิเทศศาสตร์ปริทัศน์ ปีที่ 18 ฉบับที่ 1 (ก.ค.-ธ.ค. 57)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุนิสา ประวิชัย

» งานวิจัยและสร้างสรรค์ ปีการศึกษา 2556
» ผลงานวิจัย ปีการศึกษา 2556
ความสัมพันธ์ของ ปัจจัยที่มีอิทธิพล ต่อการแสดงความ รับผิดชอบต่อสังคมของ สถาบันอุดมศึกษา เอกชน The Relationship of Factors Influencing Corporate Social Responsibility in Private Higher Education Institutions. วารสารวิชาการ สมาคม สถาบันอุดมศึกษา เอกชนแห่งประเทศ ไทย, 20 (1), พฤษภาคม 2557

รองศาสตราจารย์ ดร. รสชงพร โกมลเสวิน

Personal Relationship, Living Behaviors, and Academic Achievement of University Students in the Private Residence, Rangsit Area, Pathumthani).BU Academic Review ตีพิมพ์ใน ปีที่ 13 ฉบับท่ี 1 (มกราคม - มิถุนายน 2557)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุวรรณี ลัคนวณิช

ปัจจัยที่มีผลต่อความเชื่อมั่น และความสำเร็จของสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติในการกำกัจริยธรรมแห่งวิชาชีีพ หนังสือพิมพ์ในทัศนะของผู้บริโภคสื่อ.วารสารวิธีวิทยาการวิจัยปีที่ 26 ฉบับที่ 3 (กันยายน - ธันวาคม 56)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุบผา เมฆศรีทองคำ

Generating Community’s Opinions to Solve Poverty and Educational Inequality for Sustainable Development: A Case Study of Surao-Bandon Ghetto in Bangkok .การประชุมวิชาการ International Conference on Business and Social Sciences International Symposium on Education, Psychology, Society and Tourism ณ Courtyard Marriot Seoul, South Korea ระหว่างวันที่ 28- 30 มิย. 56

อ.สาริกา ค้าสุวรรณ

ความพึงพอใจที่มีต่อการนำภาพยนตร์มาประยุกต์ในการเรียนการสอนวิชาการเขียนเชิงกลยุทธ์เพื่อการประชาสัมพันธ์ของนักศึกษาปีที่ 2 คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ. วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม ตีพิมพ์ เล่มที่ 8 ฉบับที่ 1 (ม.ค. – เม.ย. 57)

อ.อริสา เหล่าวิชยา

Benefits and Factors Predicting Benefits from Information on Social Media Network among Audiences in Bangkok. การประชุมวิชาการนานาชาติของ ECAH2013 –The Inaugural European Conference on Arts & Humanities ณ Thistle Brighton , Brighton , UK จัดโดย The International Academic Forum (IAFOR) ระหว่างวันที่ 18-21 กค. 56

อ.ขจรจิต บุนนาค

Direction of Politics News Presentation on Thai Newspanpers Front Pages. การประชุมวิชาการ APSSC2004 Asia-Pacific Science Conference ระหว่างวันที่ 8-10 มค. 2557 ณ สาธารณรัฐเกาหลี จัดโดย As a-Pacific Education and Research Proceeding

อ.นันทวิช เหล่าวิชา

บทบาทเชิงจริยธรรมของนักหนังสือพิมพ์ในการรายงานข่าวสารหน้าหนึ่งในหนังสือพิมพ์รายวันภาษาไทย. ตีพิมพ์ในวารสารวิจัยราชภัฏเชียงใหม่ ปีที่ 16 ฉบับที่ 1 หน้า 95-105 (1 ตุลาคม 2556 – มีนาคม 2557)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วัฒณี ภูวทิศ

ความคิดเห็นของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครต่อการรายงานข่าวผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์. ตีพิมพ์ในวารสาร BU Academic Review ปีที่ 12 ฉบับที่ 2, กรกฎาคม-ธันวาคม 2556 หน้า 72-85

อ.ปริณดา เริงศักดิ์

Blog in Thailand and Malaysia: contrasting contexts, contrasting content. BU Academic Review. Vol 13 No.1 January-Jane 2014

Asst. Prof. Dr. Chalisa Magpanthong

กระบวนการจัดการกิจกรรมการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ผ่านสื่อละครเวทีเพื่อพัฒนาคุณธรรมของผู้เรียน (The Process of the Experiential Learning Activities through Stage Play Media for Developing Students’ Morals). วารสารสหศาสตร์/มกราคม-มิถุนายน 2557/ปีที่ 14 ฉบับที่ 1

ดร.ธรรณธร ปัญญโสภณ

Critical assessment of mode of adaptation in the case study of the script in a adaptation of Tao San Pom story in a contemporary context. Burapha’s Music and Performing Arts International Festival 2013 Burapha University ณ ประเทศไทย ระหว่างวันที่ 18 พฤศจิกายน – 3 ธันวาคม 2556

ดร.สาวิตา ดิถียนต์

Urban Cultures that Affect Performance Identity of PDRC Protestors in Thailand. Performance Place Possibility: Performance in Urban Contexts ณ University of Leeds ณ เมือง Leeds ประเทศสหราชอาณาจักร จัดโดย School of Performance and Cultural Industries, University of Leeds ระหว่าง 31 มีนาคม - 6 เมษายน 2557

อ.รับขวัญ ธรรมบุษดี

รายการสุขภาพทางโทรทัศน์กับความเครียดของประชาชน ในเขตกรุงเทพมหานคร / Health Care Television Program and Stress of People in Bangkok. สงขลานครินทร์ ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ตีพิมพ์ 1 เมษายน 2557 ปีที่ 19 ฉบับที่ 4 (ตุลาคม – ธันวาคม 2556)

อ.สุภา พนัสบดี

การจัดการผังละครโทรทัศน์ของไทย. วารสารศาสตร์ ฉบับ “ความลงตัวในความแตกต่าง” Vol.7 No.1 2014

อ.อาชวิชญ์ กฤษณสุวรรณ

Self-persentation of Thai women on the Dating websites for seeking foreigner guys. การประชุมของ The Asean Conference on Media & Mass Communication (Media Asia 2013) ณ Ramada Hotel, Osaka Japan จัดโดย The International Academic Forum (IAFOR) ระหว่างวันที่ 8-10 พ.ย. 56

อ.พัชราพร ดีวงษ์

Socio-Cultural Influence on the Creation of a cultural Production : The Case Study of The Asean Perspective of Bangkok Documentary. การประชุมของ The Asean Conference on Media & Mass Communication (Media Asia 2013) ณ Ramada Hotel, Osaka Japan จัดโดย The International Academic Forum (IAFOR) ระหว่างวันที่ 8-10 พ.ย. 56

อ.พิมพ์มุก โลหกุล

The Korean Wave in Thai Society: The Popularity of Korean Television Dramas and Its Effects on the Lives of Thai Women. The Osaka International Conference Center, Osaka, Japan ระหว่างวันที่ 3-6 เมษายน 57

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทรภร สังขปรีชา

เรื่องเล่าจากเรื่องเหล้า: การวิเคราะห์โครงสร้างเรื่องเล่าในภาพยนตร์โฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หลังพระราชบัญญัติควบคุม เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551. วารสารศาสตร์ ฉบับ “ความลงตัวในความแตกต่าง” Vol.7 No.1 2014

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อริชัย อรรคอุดม

Message Franing and Message Orientation in Energy Conservation Ads : Relative Effect on Asian Audiences. ในการประชุมวิชาการ 1st CORPORATE AND MARKETING COMMUNICATION IN ASIA CONFERENCE: A Research Conference for Asian Perspectives 18-19 พย. 56 จัดโดย Faculty of communication Arts, Chulalongkorn University

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัตนสุดา ปุณณหิตานนท์

Tweets and Retweets for Oreo Touchdown: An Exploratory Research of Brand Experience and Twitter. การประชุม The 2013 North American Conference of the Associate for Consumer Research in Chicago, IL USA

อ.วิมวิริยา ลิ่มกังวาฬมงคล

Tweets and Retweets for Oreo Touchdown. การประชุมวิชาการ 2013 ICOI The International Conference on Organizational Innovation July 3, 2013, Hilton Hua Hin Resort and Spa: Hua Hin, Thailand

อ.วิมวิริยา ลิ่มกังวาฬมงคล

ปัจจัยหลักของเครื่องมือสื่อสารตราสินค้าต่างๆ ที่มีผลกระทบต่อระดับการตระหนักรู้ในเครื่องดื่มน้ำอัดลมสีดำ กรณีศึกษา: ผู้บริโภคเครื่องดื่มน้ำอัดลมสีดำที่อาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร (Core Factors of Brand Communication Tools Effect to Black Carbonate Drinking Brand Awareness Level, Case Study: Black Carbonate Drinking Consumers who live in Bangkok Cosmopolitan). งานประชุมวิชาการระดับชาติ "การประชุมวิชาการปัญญาภิวัฒน์ ครั้งที่ 4 และการสัมมนาเรื่อง อนาคตของประเทศไทยกับยุทธศาสตร์พืชเศรษฐกิจ" จัดโดยสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ร่วมกับเครือข่ายวิจัยประชาชื่น ในวันศุกร์ที่ 9 พฤษภาคม 2557 ณ หอประชุมปัญญาภิวัฒน์ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ถนนแจ้งวัฒนะ จังหวัดนนทบุรี

ดร.ปฐมาพร เนตินันทน์

Management of Importation of Foreign Films in Thailand. การประชุม The Inaugural European Conference on Arts and Humanities 2013 ระหว่างวันที่ 18-21 July 2013 ณ Thistle Brighton Hotel, Brighton, UK

อ.อุรพงศ์ แพทย์คชา

Online Debate on Calls for Independence: A Look at the Nature of Arguments for and Against an Independent Scotland. The 5th International Conference on Language & Communication. National Institute of Development Administration (NIDA), Bangkok

A. Sean Henry San Buenaventura

» ผลงานสร้างสรรค์ในการจัดนิทรรศ(Exhibition) หรือการจัดการแสดง (Performance) ระดับสถาบัน/จังหวัด/ชาติ/ภูมิภาค/นานาชาติ ปีการศึกษา 2556
ผลิตภาพยนต์ขนาดยาวเรื่อง "ที่ว่างระหว่างสมุทร" (The Isthmus ). เทศกาลภาพยนตร์ระดับนานาชาติ จำนวน 3 เทศกาล ได้แก่ 1. วันที่ 3-13 ต.ค. 56 เข้าร่วมเทศกาล Busan International Film Festival ครั้งที่ 18 ประเทศเกาหลีใต้ 2. วันที่ 8-17 พย. 56เข้าร่วมเทศกาล Chiangkhan Film Festival ครั้งที่ 1 จ.เลย 3. วันที่ 15-24 พย. 56 เข้าร่วมเทศกาล World Film Festival of Bangkok ครั้งที่ 11 ณ กรุงเทพมหานคร

อ.พีรชัย เกิดสินธุ์

OLFA "CUT TO BUILD".Cannes Lions, France 16-22 มิ.ย. 2556

อ.เศรษฐา วีระธรรมานนท์

Meet by Chance / Morken Sea-Gpysies. การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 2nd Rangsit University International Design Symposium “Work in Progress 2 : Crafting Culture Feb 20-21,2014 อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์/ หอศิลป์พัฒนา มหาวิทยาลัยรังสิต เผยแพร่เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2557 สิ้นสุดเมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2257

อ. ปภาวี ลิมกุล

ผู้ออกแบบแสงละครเรื่อง Shattered.Vancouver International Fringe Festival 2013 Firehall Arts Centre 6 – 15 กันยายน 2556

อ. ปภาวี ลิมกุล

การแสดง Flash :A Version for Vancouver international Dance Society.Vancouver International Dance Festival Vancouver, Canada 19-20 มีนาคม 2557

Dr.Michael Sakamoto

การแสดง Gherm :A Version for University of British Columbia. Dance and Contemporary Theatre MICHAEL SAKAMOTO BU Theatre Company Bangkok University, Thailand 31 มกราคม 2557

Dr.Michael Sakamoto

การแสดง Spectrum. Dance and Contemporary Theatre MICHAEL SAKAMOTO BU Theatre Company Bangkok University, Thailand 31 มกราคม 2557

Dr.Michael Sakamoto

ผู้ออกแบบแสงละครเรื่อง Fractured Fables: The Prison Puppet Project. Fractured Fables: The Prison Puppet Project William Head On Stage Theatre 12 ตุลาคม – 9 พฤศจิกายน 2556

อ. ปภาวี ลิมกุล

ผู้ออกแบบแสงและ ออกแบบโปรเจคชั่น Skin of Our Teeth. Skin of Our Teeth Chief Dan George Theatre 7 – 23 พฤศจิกายน 2556

อ. ปภาวี ลิมกุลิ์

ผู้กำกับศิลป์ (Art Director) Theatre Under The Gun : Three. Intrepid Theatre/Metro Studio/22-24 พฤศจิกายน 2556

อ. ปภาวี ลิมกุล

กำกับการแสดงละครเวที เรื่อง The Rocky Horror Show. BU Theatre Company กับ The Rocky Horror Company /The Repertoire 2013 Black Box Theatre มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต 7 - 23 พฤศจิกายน 2556

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พรรณศักดิ์ สุขี

สร้างบทอังกฤษ Silence. Kathy George/Playwriting workshop USA

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พรรณศักดิ์ สุขี์

ออกแบบเครื่องแต่งกายสำหรับนักแสดง ละครเวที เรื่อง มานีและชูใจ. โรงละคร อักษรา คิงพาวเวอร์ 20-30 มีนาคม 2557

อ.อุบลวรรณ มูลกัณฑา

ประพันธ์บทละครเรื่อง เสียงนั้น...ชื่อปรารถนา (แปลจากเรื่อง Vieux Carre ของเทนเนสซี วิลเลียมส์). โรงละครพระจันทร์เสี้ยว สถาบันปรีดี พนมยงค์ ทองหล่อ 1-12 พฤษภาคม 2557

ดร.สาวิตา ดิถียนต์

สร้างบทละครและดัดแปลงบทละครข้ามสื่อ ควบคุมการตัดต่อลำดับภาพ “ไกลกังวล”. รายการพราวฮอลิเดย์ออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ Modernine TV 1 พฤษภาคม 2557 และ 5 พฤษภาคม 2557 เวลา 15.05-16.00 น.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พรรณศักดิ์ สุขี์

กำกับการแสดงละครโทรทัศน์ เรื่อง Sense สัมผัสแปลก คดีป่วน. ทีวีดิจิทัล THV LOCA /ออกอากาศทางทีวีดิจิทัลช่อง LOCA TV ตั้งแต่ เมษายน 2557 ถึงปัจจุบัน ทุกวันเวลา 20.30-21.00 น.

อ.บุญพงษ์ พานิช

กำกับรายการ Hi-So เซาะกราว. Travel Channel Thai /ออกอากาศทาง True ช่อง Travel มิถุนายน 2556 ถึง มกราคม 2557 ทุกวันอาทิตย์ เวลา 21.30 น.

อ.บุญพงษ์ พานิช

สร้างบทภาษาไทย และคำร้องภาษาไทย The Rocky Horror Show. The Repertiore 2013 Black Box Theatre มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต 7 – 23 พฤศจิกายน 2556

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พรรณศักดิ์ สุขี

ออกแบบฉากละครเวทีเรื่อง Biloxi Blues. The Repertoire 2013 Black Box Theatre มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต 15-25 กันยายน 2556

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พรรณศักดิ์ สุขี

ผู้อำนวยการศิลป์ และควบคุมงานสร้าง The Repertoire 2013. The Repertoire 2013 Black Box Theatre มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต 12 กันยายน - 23 พฤศจิกายน 2556

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พรรณศักดิ์ สุขี


» บทความวิจัย ปีการศึกษา 2554
รองศาสตราจารย์ ดร.บุญเลิศ ศุภดิลก. (2011). How Thai tourism revived marketing communication strategies to fend off a crisis: A case study. In Advanced in Hospitality and Tourism Marketing and Management (pp. 225-229). Istanbul, Turkey: Bogazici University.

รองศาสตราจารย์ ดร.บุญเลิศ ศุภดิลก. (2011). Framing the Sino-US-Thai relations in the post-global economic crisis. Public Relations Review, 1-24.

ประทุม ฤกษ์กลาง. (2555). การยึดหลักธรรมพุทธศาสนาและหลักเศรษฐกิจพอเพียงในการดำรงชีวิตของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร. ใน การประชุมวิชาการ ราชพฤกษ์วิชาการ ครั้งที่ 3. นนทบุรี: วิทยาลัยราชพฤกษ์.

ชุติมา เกศดายุรัตน์. (2555). การบริหารความสัมพันธ์เชิงบูรณาการผ่านการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างชุมชนกับชุมชนกับสถาบันอุดมศึกษาเอกชน. ใน การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ประจำปี 2555 (หน้า 461-470). ปทุมธานี: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยกรุงเทพ.

อริสา เลิศศิริวรกุล. (2555). มุมมองนักศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพต่อการใช้ Social Network ทางการตลาด. ใน การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ประจำปี 2555 (หน้า 302-312). ปทุมธานี: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยกรุงเทพ.

Patama Satawedin. (2012). Looking for a needle in the haystack: Knowledge of health and medical angles communicated in Thai television dramas. In Bangkok University Research Conference 2012 (pp. 373-394). Pathumthani: Bangkok University Press.

ณัฐา ฉางชูโต. (2555). พฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับน้ำท่วม และระดับความเครียดของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร. ใน การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ประจำปี 2555 (หน้า 34-45). ปทุมธานี: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยกรุงเทพ.

ณัฐา ฉางชูโต. (2555). ระดับความสําคัญของปัจจัยการสื่อสารการตลาดในการซื้อสินค้าและบริการออนไลน์ของผู้บริโภค. ใน การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ประจำปี 2555 (หน้า46-60). ปทุมธานี: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยกรุงเทพ.

ทิพย์พาพร มหาสินไพศาล. (2555). การจัดการโครงการประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานราชการและองค์กรไม่แสวงหาผลกําไร. ใน การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ประจำปี 2555 (หน้า 61-72). ปทุมธานี: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยกรุงเทพ.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทิพย์พาพร มหาสินไพศาล เรื่อง ความคิดเห็นของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครต่อการบริจาคดวงตาให้สภากาชาดไทย. งานประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฎเพชรบุรีวิจัยเพื่อแผ่นดินไทยที่ยั่งยืน ครั้งที่ 2

ทิพย์พาพร มหาสินไพศาล. (2555). ปัจจัยที่ส่งผลต่อภาพลักษณ์ของหน่วยงานจัดเก็บรายได้ของรัฐ. ใน การประชุมวิชาการ ราชพฤกษ์วิชาการ ครั้งที่ 3 (หน้า 207-219). นนทบุรี: วิทยาลัยราชพฤกษ์.

พัชราภรณ์ เกษะประกร. (2555). ความตระหนัก ทัศนคติต่อคุณค่าการมีจิตอาสาและความพึงพอใจของชุมชนในอำเภอคลองหลวงและอำเภอเมืองในจังหวัดปทุมธานีที่ร่วมโครงการ "ห้องเรียนชีวิตจิตอาสา": กรณีศึกษา คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติ เบญจมิตรวิชาการ ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ.

มัลลิกา ผลอนันต์. (2555). การสร้างเครือข่ายภาคีพันธมิตรระหว่างมหาวิทยาลัยและชุมชนท้องถิ่น: ก้าวย่างแห่งจุดเริ่มต้นเพื่อชุมชนที่ยั่งยืน. ใน การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ประจำปี 2555 (หน้า 230-241). ปทุมธานี: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยกรุงเทพ.

มัลลิกา ผลอนันต์. (2555). Lessen Difficulties: Open Communication in Sexual-Related Topics Between Mothers and Daughters. ใน การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ครั้งที่ 5

อาจารย์ สาริกา ค้าสุวรรณ เรื่อง นโยบายส่งเสริมการส่งออกอาหารฮาลาลไทย และปัจจัยที่ส่งผลต่อภาพลักษณ์อาหารฮาลาลไทยในกลุ่มผู้บริโภคมาลิมตะวันออกกลาง. วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์). 3(6). 137-161.

สาริกา ค้าสุวรรณ. (2555). ภาพลักษณ์อาหารฮาลาลไทยในกลุ่มผู้บริโภคมุสลิมตะวันออกกลาง. BU Academic Review.

บุบผา เมฆศรีทองคำ. (2555). มุมมองของนักศึกษานิเทศศาสตร์ต่อการรู้เท่าทันสื่อโซเชียลมีเดีย. ใน การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ประจำปี 2555 (หน้า 106-119). ปทุมธานี: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยกรุงเทพ.

ขจรจิต บุนนาค. (2555). ความคิดเห็นของวัยรุ่นตอนต้นต่อการรู้เท่าทันสื่อ. ใน การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ประจำปี 2555 (หน้า 3-11). ปทุมธานี: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยกรุงเทพ.

ภัทราวดี ธีเลอร์. (2555). ทบทวนโครงเรื่อง และแก่นเรื่องของละครเวที คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ : เรื่องที่ 1-24 (พ.ศ 2531-2555). ใน การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ประจำปี 2555 (หน้า 221-229). ปทุมธานี: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยกรุงเทพ.

ณาณินี เพชรานันท์. (2555). ความคิดเห็นของนักศึกษานิเทศศาสตร์ต่อหน้าที่ ผลกระทบ และจรรยาบรรณของสื่อมวลชน. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติ เบญจมิตรวิชาการ ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ.

สุมาลี เล็กประยูร. (2555). ความรู้เกี่ยวกับข้อความโฆษณาและความคิดเห็นต่อการโฆษณาของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในเขตกรุงเทพมหานคร. ใน การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ประจำปี 2555 (หน้า 273-282). ปทุมธานี: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยกรุงเทพ.

วีรพงษ์ พวงเล็ก. (2555). ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมการเรียกร้องสิทธิผู้บริโภคต่อโฆษณาที่ละเมิด สิทธิผู้บริโภคของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในเขตกรุงเทพมหานคร. ใน การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ประจำปี 2555 (หน้า 248-258). ปทุมธานี: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยกรุงเทพ.

ฉันทนา พลอินทวงษ์. (2555). การสำรวจสภาพการดำเนินงานการจัดกิจกรรม MADD on the road 2012 นำความรู้สู่สังคม. ใน การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ประจำปี 2555 (หน้า 26-33). ปทุมธานี: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยกรุงเทพ.

เพ็ญพักตร์ ศิริไตรรัตน์. (2555). ลักษณะทางประชากรศาสตร์และพฤติกรรมการเปิดรับสื่อโฆษณาที่มีผลต่อระดับการรู้เท่าทันสื่อโฆษณาของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในเขตกรุงเทพมหานคร. ใน การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ประจำปี 2555 (หน้า 204-211). ปทุมธานี: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยกรุงเทพ.

ทัศไนย สุนทรวิภาต. (2555). การวิเคราะห์กลยุทธ์การวางตราสินค้าในละครซิทคอม. วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น.

Ratanasuda Punnahitanond. (2012). Realistic vs. fictional violence in entertainment media: Relative effects on youth's aggression. In Bangkok University Research Conference 2012 (pp. 395-404). Pathumthani: Bangkok University Press.

Ratanasuda Punnahitanond & Michelle R. Nelson. (2011). Collectivism-individualism & self-construal: How values predicts Thai youth's responses to anti-drug advertisement. In The 2011 American Academy of Advertising Asia-Pacific Conference (pp. 123-135). Brisbane, Australia: Queensland University of Technology.

Ratanasuda Punnahitanond. (2012). Relative effect of anti-liquor messages on Thai youths' intention to reduce liquor consumption. In The 4th International Nursing and Public Health Conference (p. 69). Chiang Mai.

พรรณศักดิ์ สุขี. (2555). ปัญหาในการสร้างสรรค์ละครเพลงในประเทศไทย : จากคาบาเร่ต์ ถึง ข้าวนอกนา. ใน การประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.

Punnasak Sukee. (2012). Political theatre: The training for deliberate public in Thailand. In 10th Annual Hawaii International Conference on Education (HICE). Honolulu, HI.

บุญพงษ์ พานิช. (2555). โครงการละครประเด็นศึกษา : ตอนศาลพ่อปู่เธียเตอร์ มหรสพแห่งคลังประสบการณ์. ใน การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ประจำปี 2555 (หน้า 494-512). ปทุมธานี: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยกรุงเทพ.

ธรรญธร ปัญญโสภณ. (2555). บทสารคดีโทรทัศน์: มุมมองของผู้เรียนที่สะท้อนเรื่องวิถีชีวิตและคุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคมไทยผ่านการเขียนบทวิทยุโทรทัศน์. ใน การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ประจำปี 2555 (หน้า 73-83). ปทุมธานี: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยกรุงเทพ.

Pataraporn Sangkapreecha. (2012). Virtual relationships: An attempt to reform in social life through internet dating services. In The Asian Conference on Arts and Humanities 2012. Osaka, Japan

Taweesak Sangkapreecha and Pataraporn Sangkapreecha. (2012). Online information resources: Thai students' research in the digital culture. Journal of Population and Social Studies, 2(20),

อุรพงศ์ แพทย์คชา. (2555). ความคาดหวังของผู้เรียนวิชาการจัดการธุรกิจภาพยนตร์ที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบผสมผสาน. ใน การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ประจำปี 2555 (หน้า 619-633). ปทุมธานี: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยกรุงเทพ.

อริชัย อรรคอุดม และ ธีรพล ภูรัต. (2555). บุคลิกภาพตราสินค้าแบบนักรักเพื่อการประยุกต์สำหรับการสื่อสารตราสินค้า. ใน การประชุมวิชาการ ราชพฤกษ์วิชาการ ครั้งที่ 3 (หน้า 195-206). นนทบุรี: วิทยาลัยราชพฤกษ์.

อริชัย อรรคอุดม. (2555). สถานภาพงานวิจัยเรื่องกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาในประเทศไทย : บททบทวนประเด็นและคุณลักษณะงานวิจัย. ใน การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ประจำปี 2555 (หน้า 283-292). ปทุมธานี: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยกรุงเทพ.

อริชัย อรรคอุดม. (2555). การวิเคราะห์อัตลักษณ์ในคําขวัญประจําเขตในกรุงเทพมหานคร : ทุนทางวัฒนธรรมและการต่อรองทางวัฒนธรรม. ใน การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ประจำปี 2555 (หน้า 293-301). ปทุมธานี: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยกรุงเทพ.

» ผลงานสร้างสรรค์ ปีการศึกษา 2554
ประพันธ์บท Kafka and I : The Agony of Being in the Seemingly Democratic Country Where Society is Doomed to Collapse ใน The 13th Apostrof : International Theatre Festival

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พรรณศักดิ์ สุขี

กำกับการแสดง Kafka and I : The Agony of Being in the Seemingly Democratic Country Where Society is Doomed to Collapse ใน The 13th Apostrof : International Theatre Festival

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พรรณศักดิ์ สุขี

ประพันธ์บท เรื่อง คาฟคาและผม (กับความขื่นขมในประเทศประชาธิปไตยนิยมที่สังคมใกล้ล่มสลาย) ใน The Repertoire 2011

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พรรณศักดิ์ สุขี

กำกับการแสดง เรื่อง คาฟคาและผม (กับความขื่นขมในประเทศประชาธิปไตยนิยมที่สังคมใกล้ล่มสลาย) ใน The Repertoire 2011

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พรรณศักดิ์ สุขี

กำกับการแสดงละครเพลง เรื่อง Hedwig and the Angry Inch

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พรรณศักดิ์ สุขี

การแปลบทละครเรื่อง Hedwig and the Angry Inch

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พรรณศักดิ์ สุขี

Artistic Director ของ The Repertoire

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พรรณศักดิ์ สุขี

ดัดแปลงบทละครเรื่องคำพิพากษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พรรณศักดิ์ สุขี

อำนวยการผลิต Kafka and I : The Agony of Being in the Seemingly Democratic Country Where Society is Doomed to Collapse ใน The 13th Apostrof : International Theatre Festival

ดร.วรรณ์ขวัญ พลจันทร์

แสดงในเรื่อง Kafka and I : The Agony of Being in the Seemingly Democratic Country Where Society is Doomed to Collapse ใน The 13th Apostrof : International Theatre Festival

ดร.วรรณ์ขวัญ พลจันทร์

แสดงใน คาฟคาและผม (กับความขื่นขมในประเทศประชาธิปไตยนิยมที่สังคมใกล้ล่มสลาย) ใน The Repertoire 2011

ดร.วรรณ์ขวัญ พลจันทร์

อำนวยการผลิต The Repertoire 2011

ดร.วรรณ์ขวัญ พลจันทร์

Production Manager The Repertoire 2011

อาจารย์ อคิรพงษ์ รุ่งเจริญพัฒนกิจ

Production Manager Kafka and I : The Agony of Being in the Seemingly Democratic Country Where Society is Doomed to Collapse ใน The 13th Apostrof : International Theatre Festival

อาจารย์ อคิรพงษ์ รุ่งเจริญพัฒนกิจ

ออกแบบฉาก คาฟคาและผม (กับความขื่นขมในประเทศประชาธิปไตยนิยมที่สังคมใกล้ล่มสลาย) ใน The Repertoire 2011

อาจารย์ ศรีมณฑา ธีระวัฒนชัย

ภาพยนตร์เรื่อง Home Cooking เผยแพร่ใน Portobello Film Festival

อาจารย์ ญาณิน พงศ์สุวรรณ

ภาพยนตร์เรื่อง The Tooth Fairy เผยแพร่ใน Portobello Film Festival

อาจารย์ ญาณิน พงศ์สุวรรณ


» งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ ปีการศึกษา 2553
ปัจจัยที่ผลต่อสภาพการใช้สื่ออินเทอร์เน็ตของวัยรุ่นไทย
BU Academic Review ครบรอบ 48 ปี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เล่มที่ 5 ปีการศึกษา 2553
ผศ.ดร.บุบผา เมฆศรีทองคำ
ความคาดหวังของผู้เรียนและผู้ทำงานด้านภาพยนตร์ที่มีต่อสถาบันการสอนและพัฒนาบุคลากรด้านภาพยนตร์
BU Academic Review ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 : กรกฎาคม – ธันวาคม 2553
อ.อุรพงศ์ แพทย์คชา
ปัจจัยที่เอื้อต่อการจัดตั้งสถาบันสอนด้านภาพยนตร์เพื่อพัฒนาบุคลากรด้านภาพยนตร์ไทย
BU Academic Review ครบรอบ 48 ปี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เล่มที่ 5 ปีการศึกษา 2553
อ.อุรพงศ์ แพทย์คชา
การประกอบสร้างภาพเพื่อการโหยหาอดีตในรายการ "วันวานยังหวานอยู่"
การประชุมวิชาการประจำปี 2553 เรื่อง "การบริหารจัดการวัฒนธรรมและการสื่อสารแนวใหม่" 4 กรกฎาคม 2553 สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา จ.นครปฐม
อ.สุวรรณมาศ เหล็กงาม
Signifying Thai Muslims: Resisting Stereotypes or Reinforcing the Tourism Machine?
22 - 26 June 2010 The Conference "Matters of Communication: Political, Cultural and Technological Challenges" Singapore
อ.ตรีพล เกิดนาค
ปัจจัยความเหนื่อยหน่ายที่มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชากลยุทธ์การจัดการโฆษณาของนักศึกษา ภาควิชาการโฆษณา คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
BU Academic Review ครบรอบ 48 ปี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เล่มที่ 6 ปีการศึกษา 2553
ผศ.ทัศไนย สุนทรวิภาต
การพัฒนาแนวคิดต้นแบบจอมเจ้าเล่ห์เพื่อการสื่อสารตราด้วยวิธีวิทยาคิว
BU Academic Review ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 : มกราคม – มิถุนายน 2554
ดร.อริชัย อรรคอุดม
ผศ.ดร.ธีรพล ภูรัต
การพัฒนาต้นแบบตราสินค้ามารดาและมาตรวัดเพื่อการสื่อสารตรา
BU Academic Review ครบรอบ 48 ปี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เล่มที่ 5 ปีการศึกษา 2553
ดร.อริชัย อรรคอุดม
ผศ.ดร.ธีรพล ภูรัต
The Sexual Norm Phenomenon in Thai Cyberculture
The Journal of Behavioral Science Vol. 5 No. I September 2010
ผศ.ดร.ภัทรภร สังขปรีชา
The Language Divide: Challenges in the Thai's Student Journey
BU Academic Review ครบรอบ 48 ปี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เล่มที่ 5 ปีการศึกษา 2553
ผศ.ดร.ภัทรภร สังขปรีชา
Love at First Si(gh)te: Romance in Thai Cyberculture
14 October 2010 นำเสนอในงานประชุม ECREA 2010 Hamburg Germany
ผศ.ดร.ภัทรภร สังขปรีชา
ความสัมพันธ์ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงกับงานสร้างสรรค์ของมหาวิทยาลัยเอกชน
BU Academic Review ครบรอบ 48 ปี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เล่มที่ 6 ปีการศึกษา 2553
ผศ.ดร.ทิพย์พาพร มหาสินไพศาล
การเปิดรับข้อมูลข่าวสารการเมือง การมีส่วนร่วมทางการเมืองและความต้องการข้อมูลข่าวสารการเมืองของประชาชนในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล
BU Academic Review ครบรอบ 48 ปี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เล่มที่ 5 ปีการศึกษา 2553
ผศ.ดร.ประทุม ฤกษ์กลาง
ความพึงพอใจในงานวิชาชีพประชาสัมพันธ์ และความพึงพอใจในชีวิตของนักวิชาชีพประชาสัมพันธ์ในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล
BU Academic Review ครบรอบ 48 ปี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เล่มที่ 5 ปีการศึกษา 2553
ผศ.ดร.ประทุม ฤกษ์กลาง
Holistic Relationship management as a Reforming Paradigm of Public Relations in Thailand
BU Academic Review ครบรอบ 48 ปี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เล่มที่ 5 ปีการศึกษา 2553
ดร.พีรยา หาญพงศ์พันธุ์
บทเพลงฝันถึงสันติภาพ
ระดับชาติ ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
อ.เพชร โอสถานุเคราะห์
งานสร้างสรรค์(การแสดง)เรื่อง อรุณอมรินทร์ ดร.วรรณ์ขวัญ พลจันทร์
การอำนวยการผลิต The Repertoire 2010 ดร.วรรณ์ขวัญ พลจันทร์
The Adaptation of ข้าวนอกนา play script ผศ.พรรณศักดิ์ สุขี
Directing ข้าวนอกนา The Musical ผศ.พรรณศักดิ์ สุขี
Artistic Director The Repertoire 2010 ผศ.พรรณศักดิ์ สุขี
บทละครเรื่อง อรุณอมรินทร์ ผศ.พรรณศักดิ์ สุขี
Directing คอยโกโด อ.อคิรพงษ์ รุ่งเจริญพัฒนกิจ
การใช้ศิลปะการละครเพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะคนไทยที่พึงประสงค์: กรณีศึกษานักเรียนโรงเรียนบ้านแม่หวาน จังหวัดเชียงใหม่ และนักศึกษาภาควิชาศิลปะการแสดง มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
BU Academic Review ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 : มกราคม – มิถุนายน 2554
ผศ.พรรณศักดิ์ สุขี
การประเมินความต้องการจำเป็นด้านคุณลักษณะของผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์ ในมุมมองของผู้ประกอบวิชาชีพหนังสือพิมพ์
BU Academic Review ครบรอบ 48 ปี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เล่มที่ 5 ปีการศึกษา 2553
ผศ.ดร.บุบผา เมฆศรีทองคำ
การพัฒนาความสามารถในกระบวนการทำข่าวของนักศึกษาวารสารศาสตร์ที่ผ่านการสอนด้วยการเรียนรู้เชิงประสบการณ์
BU Academic Review ครบรอบ 48 ปี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เล่มที่ 6 ปีการศึกษา 2553
ผศ.ดร.บุบผา เมฆศรีทองคำ
ความคาดหวังของประชาชนต่อคุณภาพข่าวในหนังสือพิมพ์ไทย
BU Academic Review ครบรอบ 48 ปี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เล่มที่ 5 ปีการศึกษา 2553
ผศ.ดร.บุบผา เมฆศรีทองคำ
ความคิดเห็นของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครต่อการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์บนโทรศัพท์เคลื่อนที่
BU Academic Review ครบรอบ 48 ปี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เล่มที่ 6 ปีการศึกษา 2553
ผศ.ดร.บุบผา เมฆศรีทองคำ
การพัฒนาแนวคิดต้นแบบตราสินค้าผู้ช่วยเหลือด้วยการวิเคราะห์แมทริกซ์ลักษณะหลาก-วิธีหลาย
BU Academic Review ครบรอบ 48 ปี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เล่มที่ 6 ปีการศึกษา 2553
ดร.อริชัย อรรคอุดม
ผศ.ดร.ธีรพล ภูรัต
ต้นแบบตราสินค้าเพื่อนสนิท: แนวคิดและมาตรวัดเพื่อการสื่อสารตราสินค้า
BU Academic Review ครบรอบ 48 ปี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เล่มที่ 6 ปีการศึกษา 2553
ดร.อริชัย อรรคอุดม
ผศ.ดร.ธีรพล ภูรัต
การศึกษาความคิดเห็นของประชาชนในกรุงเทพมหานครต่อโครงการรณรงค์ไม่กินหวาน
BU Academic Review ครบรอบ 48 ปี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เล่มที่ 6 ปีการศึกษา 2553
ผศ.ดร.ทิพย์พาพร มหาสินไพศาล
ความคิดเห็นของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครต่อการโฆษณาแฝงในสื่อภาพยนตร์
BU Academic Review ครบรอบ 48 ปี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เล่มที่ 5 ปีการศึกษา 2553
อ.สุมาลี เล็กประยูร
การศึกษาพฤติกรรมการเปิดรับชมเคเบิลทีวีและทัศนคติต่อโฆษณาทางเคเบิลทีวีของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร
BU Academic Review ครบรอบ 48 ปี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เล่มที่ 6 ปีการศึกษา 2553
อ.วีรพงษ์ พวงเล็ก
การเปิดรับและทัศนคติต่อโฆษณาที่ใช้พรีเซ็นเตอร์เซ็กซี่ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร
BU Academic Review ครบรอบ 48 ปี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เล่มที่ 6 ปีการศึกษา 2553
อ.วีรพงษ์ พวงเล็ก
ความผูกพันของพนักงานต่อองค์การ: กรณีศึกษาพนักงานบริษัทเอกชน ในเขตกรุงเทพมหานคร
BU Academic Review ครบรอบ 48 ปี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เล่มที่ 6 ปีการศึกษา 2553
อ.ณัฐา ฉางชูโต
ณัฎฐี พันธุสังข์
ความสำคัญของส่วนประสมทางการตลาดในการตัดสินใจซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่งดิจิตอลผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
BU Academic Review ครบรอบ 48 ปี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เล่มที่ 6 ปีการศึกษา 2553
ผศ.เสริมยศ ธรรมรักษ์
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจในการเปิดรับบล็อกของประชากรวัยรุ่นตอนปลาย
BU Academic Review ครบรอบ 48 ปี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เล่มที่ 5 ปีการศึกษา 2553
อ.ขจรจิต บุนนาค
สื่อโทรทัศน์ไทยกับการสะท้อนทรรศนะแบบโพสต์โมเดิร์น
BU Academic Review ครบรอบ 48 ปี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เล่มที่ 5 ปีการศึกษา 2553
อ.ณัฐวัฒน์ วงศ์วิลาสนุรักษ์
ความคาดหวังของผู้อ่านต่อจริยธรรมทางวิชาชีพของนักหนังสือพิมพ์ในการรายงานข่าวสารหน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์รายวันภาษาไทย
BU Academic Review ครบรอบ 48 ปี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เล่มที่ 6 ปีการศึกษา 2553
ผศ. วัฒณี ภูวทิศ
พรพรรณ ชมงาม
การเปิดรับ ความพึงพอใจ และการนำไปใช้ประโยชน์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพ ต่อเนื้อหาและภาพโฆษณาในนิตยสารแฟชั่นต่างประเทศ (ฉบับภาษาไทย)
BU Academic Review ครบรอบ 48 ปี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เล่มที่ 6 ปีการศึกษา 2553
อ.ณรงค์ศักดิ์ ศรีทานันท์
มุมมองของนักศึกษานิเทศศาสตร์ต่อกระบวนการผลิตละครเพื่อการสื่อสาร
BU Academic Review ครบรอบ 48 ปี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เล่มที่ 6 ปีการศึกษา 2553
ผศ.ดร.ณัฐพล ปัญญโสภณ
Surveillance on University Student's Living Behaviors in the Private Residence, Pratumthani, Thailand
4 - 7 มกราคม 2554 Hawaii International Conference on Education ครั้งที่ 9 ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา Honolulu, Hawaii
ดร.สุวรรณี ลัคนวณิช
The Causal Relationship of Organizational Performance of Thailand Private Higher Education Institutions
4 - 7 มกราคม 2554 Hawaii International Conference on Education ครั้งที่ 9 ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา Honolulu, Hawaii
ผศ.ดร.ทิพย์พาพร มหาสินไพศาล
วัฒนธรรมองค์กรด้านความไว้วางใจ ความร่วมมือ การเรียนรู้และภาวะผู้นำของมหาวิทยาลัยเอกชน
BU Academic Review ครบรอบ 48 ปี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เล่มที่ 5 ปีการศึกษา 2553
ผศ.ดร.ทิพย์พาพร มหาสินไพศาล
พิมพ์นารา รัตนเรืองภิญโญ
Theatricalizing " Death" in Buddhist Concept for the Audience "Awakening"
4 - 7 มกราคม 2554 Hawaii International Conference on Education ครั้งที่ 9 ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา Honolulu, Hawaii
ผศ.พรรณศักดิ์ สุขี
Clash of Theatre Training in Thailand
4 - 7 มกราคม 2554 Hawaii International Conference on Education ครั้งที่ 9 ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา Honolulu, Hawaii
ดร.วรรณ์ขวัญ พลจันทร์
Social Capital and Student's Online Learning Life
13 - 14 January 2011, Hall 9, Impact, Muang Thong Thani, Thailand International E-learning Conference 2011 (IEC2011) Empowering Human Capital Through Online Learning Technology
ผศ.ดร.ภัทรภร สังขปรีชา
The Modern Beliefs of Cyberlove in Thai Cyberculture
27 - 30 May 2011, Osaka, Japan The Second Asian Conference on Arts and Humanities
ผศ.ดร.ภัทรภร สังขปรีชา
Perspectives on Thai Heritage and Culture Conservation of The Young Generation Producers
The Office of Academic Resources International Conference 2011 (OARIC 2011) "Educational Leadership, Knowledge & Technology Innovation in Cultural Diversity and Knowledge-based Society", Phuket, Thailand 25 - 27 April 2011
อ.อิสรีย์ ประดิษฐ์ธีระ
How effective a role model strategy in tourism campaign
BU Academic Review ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 : มกราคม – มิถุนายน 2554
รศ.ดร.บุญเลิศ ศุภดิลก
Creating Citizenship through Community Radio in Rural Thailand
The International Conference of the International Association for Media and Communication Research (IAMCR) on "Communication and Citizenship: Rethinking Crisis and Change," Participatory Communication Research Section (PCR), in Braga, Portugal 18 - 22 July 2010
รศ.ดร.บุญเลิศ ศุภดิลก
Television and the Cultivation of Scary World: A Case of Thailand
International Conference on Communication & Media 2010, 18 - 20 June 2010 Historical City of Malacca, Malacca, Malaysia
รศ.ดร.บุญเลิศ ศุภดิลก
Synergy of "Gross National Happiness" and "Sufficiency Economy" as an Imperative Paradigm for Communication and Sustainable Social Change
International Conference Future Imperatives of Communication and Information for Development and Social Change, Bangkok 20 - 22 December 2010
รศ.ดร.บุญเลิศ ศุภดิลก
ช่องว่างขององค์ความรู้จากการวิเคราะห์และสังเคราะห์งานวิจัยเกี่ยวกับหนังสือพิมพ์ออนไลน์ในประเทศไทย
BU Academic Review ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 : มกราคม – มิถุนายน 2554
อ.ชนัญชี ภังคานนท์
ความสัมพันธ์ระหว่างพื้นฐานธรรมะ การแสวงหาข้อมูลข่าวสารธรรมะ ความดี และความสุข: ศึกษาเฉพาะกรณีนักศึกษาภาควิชาการประชาสัมพันธ์คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
BU Academic Review ครบรอบ 48 ปี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เล่มที่ 5 ปีการศึกษา 2553
ผศ.ดร.ประทุม ฤกษ์กลาง
ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ที่ใช้การดึงดูดใจทางเพศในโฆษณาของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร
BU Academic Review ครบรอบ 48 ปี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เล่มที่ 5 ปีการศึกษา 2553
อ.วีรพงษ์ พวงเล็ก
ความคิดเห็นของนักศึกษาในเขตกรุงเทพมหานครต่อโครงการ "1 ล้านกล้าถวายพ่อ"
BU Academic Review ครบรอบ 48 ปี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เล่มที่ 6 ปีการศึกษา 2553
ผศ.ดร.บุบผา เมฆศรีทองคำ
ดร.ดนุลดา จามจุรี

» งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ ปีการศึกษา 2552
Internet Crime in Thailand: The Role of Interpersonal Communication in Protecting People
19 - 22 November 2009 IADIS International Conference (International Association for Development of the Information Society), Rome, Italy
ผศ.ดร.ณัฐพล ปัญญโสภณ
Digital Television in Thailand: The Challenge and Prospect
19 - 22 November 2009 IADIS International Conference (International Association for Development of the Information Society), Rome, Italy
อ.อิสรีย์ ประดิษฐ์ธีระ
Internet use of Thai Children and Youth at Various Stage of Age Development
19 - 22 November 2009 IADIS International Conference (International Association for Development of the Information Society), Rome, Italy
ผศ.ดร.บุบผา เมฆศรีทองคำ
Exploring gender issues in Thai contemporary musical theatre: The study of main female characters
13 - 14 November 2009 SPICES 2009 Agency, Activism and Alternatives, Sungkonghoe University, Seoul, Korea
อ.อาทรี วณิชตระกูล
Understanding corporate identity: An alternative approach under the globalization era
13 - 14 November 2009 SPICES 2009 Agency, Activism and Alternatives, Sungkonghoe University, Seoul, Korea
ดร.ชุติมา เกศดายุรัตน์
พฤติกรรมการเปิดรับ การใช้ประโยชน์ และความต้องการข่าวสารพุทธศาสนาของพุทธศาสนิกชนชาวไทย
BU Academic Review ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 : กรกฎาคม – ธันวาคม 2552
รศ.ดร.ประทุม ฤกษ์กลาง
ระบบและกลไกการรับผิดชอบของสื่อในยุคดิจิตอล
16 - 17 พฤษภาคม 2552 การประชุมวิชาการสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย บทเรียนสื่อ อำนาจรัฐ อำนาจทุน อำนาจประชาชน วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์พัทยา จังหวัดชลบุรี
ดร.สุดารัตน์ ดิษยวรรธนะ
จันทราวัฒนากุล
The Agenda-Setting Function of the Mass Media in the 2007 National Election Campaign in Thailand
International Journal of Communication and Media 1(1) June 2009
รศ.ดร.บุญเลิศ ศุภดิลก
Right to Communicate, Public Participation and Democratic Development in Thailand
Communication for Development and Social Change 2009
รศ.ดร.บุญเลิศ ศุภดิลก
Investigating The Performance of Government PR Practitioners: Contribution from Academe to Professionals for Work Efficiency Improvement
25 - 26 October 2009 The Asian Conference on Education "Local Problems, Global Solutions?" Osaka Japan
รศ.ดร.รสชงพร โกมลเสวิน
Educating Rural People about Democracy: Function of Strategic Public Relations
12 - 15 October 2009 SEAAIR 2009 "The Future of Higher Education" Penang Malaysia
รศ.ดร.รสชงพร โกมลเสวิน
Buddhism and Thai Humour in the Evolution of Thai Comic Performance
4 - 5 August 2009 Humour in Asian International Conference organized by Faculty of Arts, Chulalongkorn University
ดร.วรรณขวัญ พลจันทร์
Siam Snapped: Uploading Thai Muslims onto Flickr
2 - 4 October 2009 The 2009 Viral Ports, Virtual Currents: Interconnections between Media, the Arts and the Everyday in Southeast Asia and its Diasporas Conference, The University of California Riverside
อ.ตรีพล เกิดนาค
งานเขียนบทละครเวทีเรื่อง "ข้าวนอกนา"
แสดงที่ Black Box Theatre มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 29 พฤษภาคม 2552
ผศ.พรรณศักดิ์ สุขี
งานกำกับการแสดงละครเวทีเรื่อง Streetcar Named Desire
แสดงที่ Black Box Theatre มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 29 พฤษภาคม 2552
อ.อคิรพงษ์ รุ่งเจริญพัฒนกิจ
การประเมินและติดตามผลการฝึกอบรมสมาธิของนักศึกษาภาควิชาการประชาสัมพันธ์คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
28 เมษายน 2553 การประชุมทางวิชาการระดับชาติเพื่อนำเสนอผลงานวิจัยเรื่อง "การสอนสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมระดับอุดมศึกษา" มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต
รศ.ดร.ประทุม ฤกษ์กลาง
โครงการประชาสัมพันธ์เพื่อการรณรงค์คุณธรรมและจริยธรรมของสังคม
28 เมษายน 2553 การประชุมทางวิชาการระดับชาติเพื่อนำเสนอผลงานวิจัยเรื่อง "การสอนสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมระดับอุดมศึกษา" มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต
รศ.ดร.ประทุม ฤกษ์กลาง
คุณธรรมจริยธรรมในสังคมไร้ระเบียบ
28 เมษายน 2553 การประชุมทางวิชาการระดับชาติเพื่อนำเสนอผลงานวิจัยเรื่อง "การสอนสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมระดับอุดมศึกษา" มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต
ผศ.ดร.พงษ์ วิเศษสังข์
เทคนิคการสอนผสมสอดแทรกคุณธรรมและจริยธรรมของนักศึกษาในการสอนการสื่อสารระหว่างบุคคล
28 เมษายน 2553 การประชุมทางวิชาการระดับชาติเพื่อนำเสนอผลงานวิจัยเรื่อง "การสอนสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมระดับอุดมศึกษา" มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต
ดร.สุวรรณี ลัคนวณิช
การพัฒนาคุณลักษณ์ของนักเรียนผ่านกิจกรรมคุณธรรม
28 เมษายน 2553 การประชุมทางวิชาการระดับชาติเพื่อนำเสนอผลงานวิจัยเรื่อง "การสอนสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมระดับอุดมศึกษา" มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต
ผศ.ดร.บุบผา เมฆศรีทองคำ
การสำรวจลักษณะความผิดของโฆษณาในสื่อมวลชนตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ.2552
28 เมษายน 2553 การประชุมทางวิชาการระดับชาติเพื่อนำเสนอผลงานวิจัยเรื่อง "การสอนสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมระดับอุดมศึกษา" มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต
ผศ.เดชพันธุ์ ประวิชัย
กระบวนการเรียนรู้การผลิตภาพยนตร์โฆษณาของนักศึกษาภาควิชาการโฆษณาผ่านวิธีการสอนเพื่อกระตุ้นด้วยการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์
28 เมษายน 2553 การประชุมทางวิชาการระดับชาติเพื่อนำเสนอผลงานวิจัยเรื่อง "การสอนสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมระดับอุดมศึกษา" มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต
อ.สุนทรี ผลวิวัฒน์
Sabadchai Drum and the growing up process of Thai rural teenagers
7 - 10 January 2010 Hawaii International Conference on Education, Honolulu, Hawaii
ดร.วรรณขวัญ พลจันทร์
Using Dramatic Arts to Strengthen the Desirable Characteristics of Thai
7 - 10 January 2010 Hawaii International Conference on Education, Honolulu, Hawaii
ผศ.พรรณศักดิ์ สุขี

» งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ ปีการศึกษา 2551
Postmodernism and Thai Theatres Presentational VE. Representational, The Clash of Theatre Philosophy in Thai Popular Drama
2 - 8 กันยายน 2551 ประเทศสหราชอาณาจักร จัดโดย TAPRA (Theatre & Performance Research Association)
ดร.วรรณ์ขวัญ พลจันทร์
Selective Exposure Uses and Needs about Information on Buddhism among Thai Buddhists
7 - 9 สิงหาคม 2551 ณ ปีนัง ประเทศมาเลเซีย การประชุม SPICES 2008 โดย Centre for Policy Research and International Studies (CenPRIS) และ Universiti Sains Malaysia
ผศ.ดร.ประทุม ฤกษ์กลาง
Media Literacy and Responsibilities of Communicators
Paper presented at i-COMM' 2008 Conference 14 - 16 June 2008, Malaysia
ผศ.ดร.พงษ์ วิเศษสังข์
Comfort in communicating about sexuality : An examination of Thai mothers and their adolescent daughters
Paper presented at i-COMM' 2008 Conference 14 - 16 June 2008, Malaysia
ดร.มัลลิกา ผลอนันต์
The Portrayal of Muslims in the South of Thailand in Thai newspapers in 2004
Paper presented at i-COMM' 2008 Conference 14 - 16 June 2008, Malaysia
อ.ตรีพล เกิดนาค
ละครเวทีเรื่อง "เปลื้อง" (เขียนบทและกำกับการแสดง)
แสดงที่ Black Box Theatre มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 19 - 31 สิงหาคม 2551
ผศ.พรรณศักดิ์ สุขี
ละครเวทีเรื่อง "เปลื้อง" (อำนวยการสร้าง)
แสดงที่ Black Box Theatre มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 19 - 31 สิงหาคม 2551
ดร.วรรณ์ขวัญ พลจันทร์
ละครเวทีเรื่อง "เยิรพระยม" (เขียนบทและกำกับการแสดง)
แสดงที่ The Esplanade ประเทศสิงคโปร์
ผศ.พรรณศักดิ์ สุขี
ละครเวทีเรื่อง "เยิรพระยม" (อำนวยการสร้าง)
แสดงที่ The Esplanade ประเทศสิงคโปร์
ดร.วรรณ์ขวัญ พลจันทร์
การพัฒนาตัวบ่งชี้คุณลักษณะของผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์ต่อการปฏิรูปสื่อ
วารสารนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีที่ 26 ฉบับที่ 4/2551
ผศ.ดร.บุบผา เมฆศรีทองคำ
กระบวนการดำเนินงานประชาสัมพันธ์ในองค์กร: ศึกษาเปรียบเทียบโครงการประชาสัมพันธ์ที่องค์กรดำเนินงานเองกับโครงการประชาสัพันธ์ที่ว่าจ้างที่ปรึกษาประชาสัมพันธ์
BU Academic Review ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 : มกราคม – มิถุนายน 2552
รศ.ดร.รสชงพร โกมลเสวิน
Effective Intercultural Communication: Research Contribution from Thailand
Journal of Asian Pacific Communication 20(1) 2009
รศ.ดร.รสชงพร โกมลเสวิน
Development and Adaptation of Journalists in the Technology Era
20 May 2009 An International Conference on Role of Media during Political Crisis Convened by Asian Mass Communication Studies and Research Center (AMSAR) School of Communication Arts, University of the Thai Chamber of Commerce (UTCC)
อ.ณรงค์ศักดิ์ ศรีทานันท์
The Impact of Political Information Exposure on Political Knowledge, Attitude and Participation of People in Bangkok
20 May 2009 An International Conference on Role of Media during Political Crisis Convened by Asian Mass Communication Studies and Research Center (AMSAR) School of Communication Arts, University of the Thai Chamber of Commerce (UTCC)
อ.นันทวิช เหล่าวิชยา