» ตำรา ปีการศึกษา 2553
» ตำรา ปีการศึกษา 2554

ตำรา ปีการศึกษา 2553
การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ อ.ณัฐา ฉางชูโต
กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์เพื่อธุรกิจบันเทิง ผศ.ดร.ทิพย์พาพร มหาสินไพศาล
การบริหารโครงการสัมมนาเพื่อการประชาสัมพันธ์ ผศ.ดร.ทิพย์พาพร มหาสินไพศาล
การวิจัยและประเมินผลการประชาสัมพันธ์ รศ.ดร.ประทุม ฤกษ์กลาง
การวางแผนประชาสัมพันธ์เชิงกลยุทธ์ รศ.ดร.ประทุม ฤกษ์กลาง
การพัฒนาบุคลิกภาพ ผศ.ดร.พรพรหม ชมงาม
การบริหารประเด็นและภาวะวิกฤต ผศ.ดร.พรพรหม ชมงาม
กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์เพื่อการบริหารเอกลักษณ์ ภาพลักษณ์ และชื่อเสียงองค์กร ผศ.ดร.พัชราภรณ์ เกษะประกร
การบริหารการผลิตสิ่งพิมพ์ ผศ.ชนัญชี ภังคานนท์
การถ่ายภาพวารสารศาสตร์ อ.ณรงค์ศักดิ์ ศรีทานันทน์
การเขียนในหนังสือพิมพ์และนิตยสาร ผศ.วัฒณี ภูวทิศ
หลักการสื่อข่าว : แนวคิดทฤษฏีและปฏิบัติ ผศ.วัฒณี ภูวทิศ
การเขียนบทโฆษณา ผศ.ทัศไนย สุนทรวิภาต
การโฆษณา : แนวคิดและกระบวนการ ผศ.ดร.ธีรพล ภูรัต
การวิจัยเพื่อการโฆษณา อ.วีรพงษ์ พวงเล็ก
การผลิตสิ่งพิมพ์เพื่อการโฆษณา อ.สุนทรี ผลวิวัฒน์
กลยุทธ์การสร้างสรรค์สื่อนวัตกรรม อ.สุนทรี ผลวิวัฒน์
อ.พีรพล กีรติธนากาญจน์
ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ ผศ.ดร.พงษ์ วิเศษสังข์
หลักการสื่อสาร ผศ.ดร.พงษ์ วิเศษสังข์
เทคนิคการผลิตงานทางวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ อ.กุลเชษฐ์ เล็กประยูร
การวิจัยการโฆษณา อ.กนกพร เพ็ญนารถ
การโฆษณาเพื่อการสื่อสารแบรนด์ อ.นวฤทธิ์ ฤทธิโยธี
การสร้างสรรค์โฆษณา อ.นวฤทธิ์ ฤทธิโยธี
การวางแผนรณรงค์โฆษณา อ.สุมาลี เล็กประยูร
หลักการสื่อสารแบรนด์ ผศ.เสริมยศ ธรรมรักษ์
การตลาดทางตรงและการส่งเสริมการขาย ผศ.เสริมยศ ธรรมรักษ์
» ตำรา ปีการศึกษา 2554
ธารทิพย์ เสรินทวัฒน์. (2550). ทัศนศิลป์: การออกแบบพาณิชยศิลป์. กรุงเทพฯ: หลักไทช่างพิมพ์.