» บทความวิชาการ ปีการศึกษา 2551
» บทความวิชาการ ปีการศึกษา 2552
» บทความวิชาการ ปีการศึกษา 2553
» บทความวิชาการ ปีการศึกษา 2554
» บทความวิชาการ ปีการศึกษา 2556

» บทความวิชาการ ปีการศึกษา 2551
Brand Touch Point: สัมผัสมหัศจรรย์ เลือกสร้างสรรค์หรือทำลายแบรนด์
วารสารนักบริหาร ปีที่ 28 ฉบับที่ 3 : กรกฏาคม – กันยายน 2551
อ.วีรพงษ์ พวงเล็ก
CSR กระแสร้อนทางธุรกิจที่น่ามอง
วารสารนักบริหาร ปีที่ 28 ฉบับที่ 3 : กรกฏาคม – กันยายน 2551
อ.สาริกา ค้าสุวรรณ
การกระจายเสียงบริการสาธารณะ: มุมมองนักบริหาร
วารสารนักบริหาร ปีที่ 28 ฉบับที่ 3 : กรกฏาคม – กันยายน 2551
รศ.ดร.บุญเลิศ ศุภดิลก
หนังสือพิมพ์: ความท้าทายในศตวรรษที่ 21
วารสารนักบริหาร ปีที่ 28 ฉบับที่ 4: ตุลาคม – ธันวาคม 2551
อ.ญาณินี เพชรานันท์
Computer-Mediated Relationships: The Persuit of Love in the Internet Dating Website, Match.com
BU Academic Review ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 : กรกฏาคม – ธันวาคม 2551
ผศ.ดร.ภัทรภร จารุหิรัญสกุล (สังขปรีชา)
Corporate Social Responsibility : A Triple Bottom-Line Investment to Create Business and Social Value for All
BU Academic Review ปีที่ 7 ฉบับที่ 2: กรกฏาคม – ธันวาคม 2551
ผศ.ดร.พัชราภรณ์ เกษะประกร
การจัดผังรายการโทรทัศน์กับการสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันของธุรกิจสถานีโทรทัศน์ไทย
วารสารนักบริหาร ปีที่ 29 ฉบับที่ 1 : มกราคม – มีนาคม 2552
อ.อัฏฐ์ กู้พงษ์ศักดิ์
ทิศทางธุรกิจหนังสือพิมพ์ในยุคดิจิตอล
วารสารนักบริหาร ปีที่ 29 ฉบับที่ 1 : มกราคม – มีนาคม 2552
อ.ณรงค์ศักดิ์ ศรีทานันท์
การสร้างสรรค์สื่อแฝงในบรรยากาศ (Ambient Media) : ช่องทางการสื่อสารที่กำลังกลายเป็น
เทรนด์ใหม่

วารสารนักบริหาร ปีที่ 29 ฉบับที่ 2 : เมษายน – มิถุนายน 2552
อ.สุมาลี เล็กประยูร
วิกฤติการณ์วิทยุชุมชน
วารสารนักบริหาร ปีที่ 29 ฉบับที่ 2 : เมษายน – มิถุนายน 2552
อ.ชุติมา จันทนสถาน
» บทความวิชาการ ปีการศึกษา 2552
ละครนิเทศศาสตร์กับการพัฒนาความสามารถทางการแสดงของผู้เรียน
BU Academic Review ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 : กรกฎาคม – ธันวาคม 2552
ผศ.ดร.ณัฐพล ปัญญโสภณ
Is Advertising Ethical?
BU Academic Review ปีที่ 9 ฉบับพิเศษ 1 : พฤษภาคม 2553
อ.พีรพล กีรติธนากาญจน์
กลยุทธ์การสื่อสารทางการตลาดบนเว็บไซต์ Twitter
BU Academic Review ปีที่ 9 ฉบับพิเศษ 2 : พฤษภาคม – กรกฎาคม 2553
อ.ณัฐวัฒน์ วงศ์วิลาสนุรักษ์
ภัยร้ายที่ใกล้ตัวของอินเทอร์เน็ตในสังคมของเด็กไทย
วารสารนักบริหาร ปีที่ 29 ฉบับที่ 4 : ตุลาคม – ธันวาคม 2552
ผศ.ดร.บุบผา เมฆศรีทองคำ
การเจรจาต่อรอง
วารสารนักบริหาร ปีที่ 30 ฉบับที่ 1 : มกราคม – มีนาคม 2553
อ.เกียรติศักดิ์ วัฒนศักดิ์
การสร้างแบรนด์ภายใน: ดูแลบุคลากรก่อนใส่ใจลูกค้า
วารสารนักบริหาร ปีที่ 30 ฉบับที่ 2 : เมษายน – มิถุนายน 2553
ผศ.เสริมยศ ธรรมรักษ์
การบริหารการจัดรายการของกิจการโทรทัศน์แบบฟรีทีวีเพื่อผลเชิงพาณิชย์
วารสารนักบริหาร ปีที่ 30 ฉบับที่ 2 : เมษายน – มิถุนายน 2553
อ.อัฏฐ์ กู้พงษ์ศักดิ์
» บทความวิชาการ ปี 2553
Understanding Image Restoration Strategies from a Stakeholder Approach
BU Academic Review ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 : มกราคม – มิถุนายน 2554
ดร.ชุติมา เกศดายุรัตน์
Relationship Management: Relational Corporate Identity as Antecedent in Organization-Public Relationships (OPRs)
วารสารนักบริหาร ปีที่ 31 ฉบับที่ 1 : มกราคม – มีนาคม 2554
ดร.ชุติมา เกศดายุรัตน์
ปัจจัยการสื่อสารการตลาดในธุรกิจออนไลน์
วารสารนักบริหาร ปีที่ 30 ฉบับที่ 4 : ตุลาคม – ธันวาคม 2553
อ.ณัฐา ฉางชูโต
กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ภายใต้กระแส Social Network
วารสารนักบริหาร ปีที่ 31 ฉบับที่ 2 : เมษายน – มิถุนายน 2554
อ.ณัฐา ฉางชูโต
การจัดการความเครียด เติมความสุข เพื่อประสิทธิผลในการทำงาน
วารสารนักบริหาร ปีที่ 31 ฉบับที่ 2 : เมษายน – มิถุนายน 2554
รศ.ดร.ประทุม ฤกษ์กลาง
การสื่อสารการมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคม : กลยุทธ์การแข่งขันเพื่อความยั่งยืนขององค์การ
วารสารนักบริหาร ปีที่ 31 ฉบับที่ 1 : มกราคม – มีนาคม 2554
ดร.ธนวุฒิ นัยโกวิท
ผศ.ดร.พรพรหม ชมงาม
Leadership and Vision… The Genesis of Corporate Social Responsibility Management Model
วารสารนักบริหาร ปีที่ 31 ฉบับที่ 1 : มกราคม – มีนาคม 2554
ผศ.ดร.พัชราภรณ์ เกษะประกร
PR แนวใหม่ใส่ใจเรื่องความสัมพันธ์
วารสารนักบริหาร ปีที่ 31 ฉบับที่ 1 : มกราคม – มีนาคม 2554
ดร.มัลลิกา ผลอนันต์
การสร้างภาพลักษณ์ให้สินค้าอาหารฮาลาลไทย
BU Academic Review ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 : มกราคม – มิถุนายน 2554
อ.สาริกา ค้าสุวรรณ
สื่อมวลชนกับบทบาทการพัฒนาในสังคมยุคสมัยใหม่
วารสารนักบริหาร ปีที่ 31 ฉบับที่ 1 : มกราคม – มีนาคม 2554
ผศ.เดชพันธุ์ ประวิชัย
คุณลักษณะและบทบาทของนิตยสารแจกฟรีในประเทศไทย
วารสารนักบริหาร ปีที่ 31 ฉบับที่ 2 : เมษายน – มิถุนายน 2554
อ.ธรรมยุทธิ์ จันทร์ทิพย์
สื่อออนไลน์กับอำนาจทางการเมือง
วารสารนักบริหาร ปีที่ 31 ฉบับที่ 2 : เมษายน – มิถุนายน 2554
อ.นันทวิช เหล่าวิชยา
การรู้เท่าทันสื่อ: การก้าวทันบนโลกข่าวสาร
วารสารนักบริหาร ปีที่ 31 ฉบับที่ 1 : มกราคม – มีนาคม 2554
ผศ.ดร.บุบผา เมฆศรีทองคำ
การศึกษาการรู้เท่าทันสื่อ: วิถีทางในการสร้างพลังการรู้เท่าทันสื่อ
วารสารนักบริหาร ปีที่ 31 ฉบับที่ 2 : เมษายน – มิถุนายน 2554
ผศ.ดร.บุบผา เมฆศรีทองคำ
ดร.ดนุลดา จามจุรี
ข่าวอาชญากรรมกับการเล่าเรื่องผ่านหนังสือพิมพ์
วารสารนักบริหาร ปีที่ 31 ฉบับที่ 2 : เมษายน – มิถุนายน 2554
อ.ปริณดา เริงศักดิ์
โลกไร้พรมแดนและสังคมโพสโมเดิร์น: ภาพสะท้อนคุณค่าที่แท้จริงของการประชาสัมพันธ์กระบวนทัศน์ใหม่
วารสารนักบริหาร ปีที่ 30 ฉบับครบรอบ 48 ปี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ Creative Arts Cluster
ดร.พีรยา หาญพงศ์พันธุ์
งานประชาสัมพันธ์กับการสร้างชื่อเสียงองค์กร
วารสารนักบริหาร ปีที่ 31 ฉบับที่ 1 : มกราคม – มีนาคม 2554
รศ.ลักษณา สตะเวทิน
การใช้ประโยชน์จากสื่อสังคมออนไลน์และผลกระทบเชิงจริยธรรมในการนำเสนอข่าวสารของผู้สื่อข่าว
วารสารนักบริหาร ปีที่ 31 ฉบับที่ 1 : มกราคม – มีนาคม 2554
ผศ.วัฒณี ภูวทิศ
วารสารศาสตร์ 3.0 : ความท้าทายของวารสารศาสตร์ในโลกยุคดิจิตอล
วารสารนักบริหาร ปีที่ 30 ฉบับครบรอบ 48 ปี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ Creative Arts Cluster
อ.ศุภมณฑา สุภานันท์
การส่งเสริมความเสมอภาคหญิงชายในระดับอุดมศึกษา
วารสารนักบริหาร ปีที่ 31 ฉบับที่ 2 : เมษายน – มิถุนายน 2554
ดร.สุวรรณี ลัคนวนิช
Empowering hill tribes and citizenship in Thailand
Media Development 2/2011
รศ.ดร.บุญเลิศ ศุภดิลก
สื่อโฆษณาออนไลน์ แนวทางจากอดีตสู่อนาคต
วารสารนักบริหาร ปีที่ 31 ฉบับที่ 2 : เมษายน – มิถุนายน 2554
อ.ณัฏฐา อุ่ยมานะชัย
เกมในชุมชนออนไลน์กับการตลาดแบบบอกต่อ
วารสารนักบริหาร ปีที่ 30 ฉบับครบรอบ 48 ปี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ Creative Arts Cluster
อ.ณัฏฐา อุ่ยมานะชัย
การบริโภคสัญญะในนิตยสารสตรีหัวนอก
วารสารนักบริหาร ปีที่ 31 ฉบับที่ 2 : เมษายน – มิถุนายน 2554
อ.เพ็ญพักตร์ ศิริไตรรัตน์
สื่อลามกบนอินเทอร์เน็ต: อันตรายที่พึงระวังและแนวทางการแก้ปัญหาต่อเยาวชนไทย
วารสารนักบริหาร ปีที่ 31 ฉบับที่ 2 : เมษายน – มิถุนายน 2554
อ.วีรพงษ์ พวงเล็ก
กว่าจะเป็นบรรจุภัณฑ์
วารสารนักบริหาร ปีที่ 31 ฉบับที่ 2 : เมษายน – มิถุนายน 2554
อ.สุกฤตา หิรัณยชวลิต
บทบาทของการสื่อสารมวลชนในลัทธิมาร์กซีสจากมุมมองของดาไล ลามะ
BU Academic Review Year IX , The 48th Anniversary of Bangkok University , 2010 Creative Arts Cluster
ดร.ปฐมาพร เนตินันทน์
อ.สุนทรี ผลวิวัฒน์
เทคโนโลยีสารสนเทศกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคม
วารสารนักบริหาร ปีที่ 31 ฉบับที่ 1 : มกราคม – มีนาคม 2554
ผศ.ดร.พงษ์ วิเศษสังข์
จาก "กวีทัศน์" สู่ "พุทธทัศน์" เรื่อง "ความตาย": การสะท้อนจิตวิญญาณว้าเหว่ของสังคมไทยร่วมสมัยผ่านนาฏกรรมเรื่อง "เยิรพระยม"
วารสารนักบริหาร ปีที่ 30 ฉบับครบรอบ 48 ปี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ Creative Arts Cluster
ผศ.พรรณศักดิ์ สุขี
The Esplanade และการสร้างชาติด้วยศิลปะของประเทศสิงคโปร์
วารสารนักบริหาร ปีที่ 30 ฉบับครบรอบ 48 ปี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ Creative Arts Cluster
ดร.วรรณ์ขวัญ พลจันทร์
ณัฐคม แช่มเย็น
'Inferior' Presentation in Thai Comic Performance
BU Academic Review Year IX , The 48th Anniversary of Bangkok University , 2010 Creative Arts Cluster
ดร.วรรณ์ขวัญ พลจันทร์
Body Presentation in Thai Popular Entertainment
BU Academic Review Year IX , The 48th Anniversary of Bangkok University , 2010 Creative Arts Cluster
ดร.วรรณ์ขวัญ พลจันทร์
บูชิโด ซามูไร ศักดิ์ศรีแห่งความเป็นมนุษย์กับความแข็งแกร่งของชาวญี่ปุ่น
วารสารนักบริหาร ปีที่ 30 ฉบับครบรอบ 48 ปี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ Creative Arts Cluster
ดร.วรรณ์ขวัญ พลจันทร์
DVB-T : กับการปฏิวัติระบบสัญญาณโทรทัศน์ไทย
วารสารนักบริหาร ปีที่ 31 ฉบับที่ 2 : เมษายน – มิถุนายน 2554
อ.กุลเชษฐ์ เล็กประยูร
การตลาดย้อนยุคในธุรกิจบันเทิง
วารสารนักบริหาร ปีที่ 30 ฉบับที่ 3 : กรกฎาคม – กันยายน 2553
อ.ณัฐวัฒน์ วงศ์วิลาสนุรักษ์
การสร้างตราเฉพาะบุคคลบนเครือข่ายสังคมออนไลน์สมัยใหม่
วารสารนักบริหาร ปีที่ 30 ฉบับที่ 4 : ตุลาคม – ธันวาคม 2553
อ.ณัฐวัฒน์ วงศ์วิลาสนุรักษ์
P-E-A-C-E Journalism and Media's Portrayal of the Conflict: The Case Study of Southernmost Unrest, Thailand
BU Academic Review Year IX , The 48th Anniversary of Bangkok University , 2010 Creative Arts Cluster
ผศ.ดร.ภัทรภร สังขปรีชา
วิทยุชุมชนคนพิการ: โอกาสของผู้ด้อยโอกาส
วารสารนักบริหาร ปีที่ 31 ฉบับที่ 2 : เมษายน – มิถุนายน 2554
อ.ยุคลธร ไกรวศิน
การสื่อสารทางการเมืองบนเครือข่ายสังคมออนไลน์
วารสารนักบริหาร ปีที่ 31 ฉบับที่ 2 : เมษายน – มิถุนายน 2554
อ.วรารัตน์ ทักษิณวราจาร
รายการโทรทัศน์เพื่อสุขภาพกับบทบาทการรณรงค์เพื่อสุขภาพ
วารสารนักบริหาร ปีที่ 30 ฉบับที่ 4 : ตุลาคม – ธันวาคม 2553
อ.สุภา พนัสบดี
วัฒนธรรมแห่งการย้อนเวลาในสื่อโทรทัศน์ไทยยุคหลังสมัยใหม่
วารสารนักบริหาร ปีที่ 31 ฉบับที่ 2 : เมษายน – มิถุนายน 2554
อ.สุวรรณมาศ เหล็กงาม
กลยุทธ์การจัดรายการช่วงเวลาภาคเช้าทางโทรทัศน์
วารสารนักบริหาร ปีที่ 31 ฉบับที่ 2 : เมษายน – มิถุนายน 2554
อ.อัฏฐ์ กู้พงษ์ศักดิ์
การสร้างอัตลักษณ์ของสถานีโทรทัศน์ไทย
วารสารนักบริหาร ปีที่ 30 ฉบับครบรอบ 48 ปี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ Creative Arts Cluster
อ.อิสรีย์ ประดิษฐ์ธีระ
สินค้าละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาและคุณค่าแห่งแบรนด์
วารสารนักบริหาร ปีที่ 30 ฉบับที่ 3 : กรกฎาคม – กันยายน 2553
อ.สุมาลี เล็กประยูร
เล่าเรื่องแบรนด์ "อัมพวา"
วารสารนักบริหาร ปีที่ 30 ฉบับครบรอบ 48 ปี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ Creative Arts Cluster
อ.สุมาลี เล็กประยูร
การสร้างแบรนด์บุคคล: ปั้นคนให้เป็นแบรนด์
วารสารนักบริหาร ปีที่ 31 ฉบับที่ 1 : มกราคม – มีนาคม 2554
ผศ.เสริมยศ ธรรมรักษ์
» บทความวิชาการ ปีการศึกษา 2554
รองศาสตราจารย์ ดร.บุญเลิศ ศุภดิลก. (2554). How effective is a role model strategy in tourism campaign? BU Academic Review, 10(1), 3-9.

ทิพย์พาพร มหาสินไพศาล. (2554). ยุทธศาสตร์การจัดการความรู้ในมหาวิทยาลัยเอกชน. วารสารนักบริหาร, 31(3), 12-19.

สุนิสา ประวิชัย. (2555). การบริหารประเด็นให้เป็นข่าว. วารสารนักบริหาร, 32(1), 151-156.

ขจรจิต บุนนาค. (2554). ความขัดแย้ง VS ความรุนแรง. วารสารนักบริหาร, 31(3), 136-144.

ณรงค์ศักดิ์ ศรีทานันท์. (2554). แนวทางการกำกับสื่อใหม่ในยุคการหลอมรวมเทคโนโลยี. วารสารนักบริหาร, 31(4), 126-134.

ขจรจิต บุนนาค. (2555). การสร้างข่าว- นักข่าวรู้เท่าทันหรือเต็มใจให้หลอก? วารสารนักบริหาร, 32(2),

นันทวิช เหล่าวิชยา. (2555). โซเชียลมีเดียภายใต้การเมืองไทย. วารสารนักบริหาร, 32(1), 105-109.

ปริณดา เริงศักดิ์. (2555). การถ่ายทอดวัฒนธรรมผ่านละครเกาหลีอิงประวัติศาสตร์แดจังกึม. วารสารนักบริหาร, 32(1), 65-71.

ดนุลดา จามจุรี และ บุบผา เมฆศรีทองคำ. (2555). การพัฒนาภาวะผู้นำในนิสิตระดับอุดมศึกษา. วารสารนักบริหาร, 32(1), 169-173.

วัฒนี ภูวทิศ. (2554). เส้นทางสู่อาชีพนักเขียนอิสระ. นิเทศศาสตร์ปริทัศน์. (2), 9-25.

ศุภมณฑา สุภานันท์. (2554). พื้นที่ เวลา อัตลักษณ์ และการสร้างความหมายทางสังคม. วารสารนิเทศศาสตร์, 29(3), 186 – 204.

ศุภมณฑา สุภานันท์. (2554). ความสามารถทางการสื่อสารของพ่อแม่เลี้ยงลูกคนเดียว. วารสารนิเทศศาสตร์, 29(4), 171-191.

สุมาลี เล็กประยูร. (2555). ทำไมผู้บริโภคทั่วโลกนิยมซื้อตราสินค้าหรู?. วารสารนักบริหาร, 32(2)

สุกฤตา หิรัณยชวลิต. (2554). การออกแบบบรรจุภัณฑ์อาหารเกษตรอินทรีย์. Veridian E-Journal, 4(กันยายน-ธันวาคม), 1-8.

พรรณศักดิ์ สุขี. (2554). การเปิดสอนหลักสูตรศิลปะการแสดงในสถาบันอุดมศึกษาของไทย ปัญหาเรื่องแนวคิดจินตนิยมในสังคมทุนนิยมบริวาร. วารสารนักบริหาร, 31(4), 80-91.

พรรณศักดิ์ สุขี. (2555). ศรัทธาไม่มีสี ความดีไม่มีฝ่าย: แก่นความคิดเรื่องความแตกต่าง คุณค่า และคุณธรรมในละครเพลงเรื่อง"ข้าวนอกนา". วารสารนักบริหาร, 32(1), 59-64.

วรรณ์ขวัญ พลจันทร์. (2554). มนุษย์กับศิลปะ. วารสารนักบริหาร, 31(4), 174-177.

วรรณ์ขวัญ พลจันทร์. (2555). ความขัดแย้งแห่งสุนทรีย์: สถานการณ์ปัจจุบันของละครเวทีไทยร่วมสมัย. วารสารนักบริหาร, 32(1), 23-27.

ธรรญธร ปัญญโสภณ. (2554). ละครโทรทัศน์เพื่อเยาวชนกับการพัฒนาสังคมไทย. วารสารนักบริหาร, 31(4), 15-19.

ธรรญธร ปัญญโสภณ. (2555). กว่าจะเป็นบทละครโทรทัศน์: ปัญหาของผู้เรียนสู่แนวทางการสอนของผู้สอน. วารสารนักบริหาร, 32(2),

ณัฐวัฒน์ วงศ์วิลาสนุรักษ์. (2555). สัมพันธบทในธุรกิจบันเทิงไทย. วารสารนักบริหาร, 32(2),

พีรชัย เกิดสินธุ์. (2554). บทบาทแบบชาวนา นักบวช และนักรบ กับการขยายตัวของชุมชนแบบออนไลน์ในภาพยนตร์เรื่อง The Social Network. วารสารนักบริหาร, 31(4), 183-191.

อุรพงศ์ แพทย์คชา. (2555). สูตรสำเร็จภาพยนตร์ไทย: ปัจจัยสื่อสารการตลาดแบบผสมผสานและองค์ประกอบภาพยนตร์. วารสารนักบริหาร, 32(2),

อริชัย อรรคอุดม และ เสริมยศ ธรรมรักษ์. (2554). การรับรู้กับแนวทางการศึกษาการสื่อสารตราสินค้า. วารสารนักบริหาร, 31(4), 65-72.

อริชัย อรรคอุดม. (2555). ฤา จะเป็นรุ่งอรุณของการสื่อสารตรา. วารสารนักบริหาร, 32(1), 11-16.

ธนวุฒิ นัยโกวิท และ ธีรพล ภูรัต. (2555). การบริหารประเด็น: เครื่องมือการจัดการองค์การในสภาวการณ์ของโลกเชิงพลวัต. วารสารนักบริหาร, 32(1), 144-150.

» บทความวิชาการ ปีการศึกษา 2556
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชราภรณ์ เกษะประกร. ตำรา: กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์เพื่อการบริหารเอกลักษณ์ ภาพลักษณ์ และชื่อเสียงองค์กร. มหาวิทยาลัยกรุงเทพ กันยายน 2556

ผศ.ดร.พรพรหม ชมงาม. ตำรา: การบริหารความสัมพันธ์. มหาวิทยาลัยกรุงเทพ มกราคม 2556.

ผศ.ณัฐา ฉางชูโต.ตำรา การประชาสัมพันธ์: หลักการและวิธีปฏิบัติ. มหาวิทยาลัยกรุงเทพ มกราคม 2557.

อ.อริสา เหล่าวิชยา. ภาพลักษณ์นักการเมือง. วารสารนักบริหาร ปีที่ 33 ฉบับที่ 2 หน้า 57-62

อ.อริสา เหล่าวิชยา. กลยุทธ์การจัดการการตลาดกิจกรรม. วารสารนักบริหาร ปีที่ 33 ฉบับที่ 3 หน้า 19-24 ISSN 0125-4960.

อ.ภัทราวดี ธีเลอร์. กรณีศึกษาเรื่องบาปบุญที่สะท้อนผ่านละครไทย. วารสารนักบริหาร ปีที่ 33 ฉบับที่ 3 หน้า 83-93  ISSN 0125-4960.
ผศ.วัฒณี ภูวทิศ. บทบรรณาธิการตัวแทนเสียงของหนังสือพิมพ์. วารสารนักบริหาร ปีที่ 34 2557 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม-มิถุนายน 2557.

อ.ปริณดา เริงศักดิ์. การเปิดเผยตนเองกับการสื่อสารผ่านเฟซบุ๊ค. วารสารนักบริหาร ปีที่ 34 2557 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม-มิถุนายน 2557.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุภา พนัสบดี. สปอตวิทยุเพื่อการรณรงค์. วารสารนักบริหาร ปีที่ 33 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม – กันยายน 2556 (ISSN0125-4960).
อ.พัชราพร ดีวงษ์. การคิดสร้างสรรค์รายการวิทยุกระจายเสียงในยุคดิจิทัล: กรณีศึกษา สถานีวิทยุ SEED97.5. วารสารนักบริหาร ปีที่ 34 ฉบับที่1 เดือนมกราคม-มิถุนายน 2557.

ศุภมณฑา สุภานันท์. (2554). พื้นที่ เวลา อัตลักษณ์ และการสร้างความหมายทางสังคม. วารสารนิเทศศาสตร์, 29(3), 186 – 204.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เสริมยศ ธรรมรักษ์. สร้างเสน่ห์ สร้างคุณค่าให้ แบรนด์เพื่อก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน. วารสารนักบริหาร ปีที่ 33 ฉบับที่ 2 หน้า 17-25.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. รัตนสุดา ปุณณะหิตานนท์ . ตำรา “การวิจัยการโฆษณา”. สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ดร.ปฐมาพร เนตินันทน์. ตำรา “การโฆษณาและพฤติกรรมผู้บริโภค” (Advertising and Consumer Behavior). สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยกรุงเทพ.

อ. ศาศวัต ธีรเศรษฐบดี. ตำรา “การถ่ายภาพดิจิทัล” (Digital Photography). สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

อ.ณัฏฐา อุ่ยมานะชัย. ผู้ทรงอิทธิพลในโลกออนไลน์กับพลังการบอกต่อ (Online Influencer and the Power of Word-of-Mouth). วารสารนักบริหาร ปีที่ 33 ฉบับที่ 3 หน้า 83-93 ISSN 0125-4960.

อ.อุรพงศ์ แพทย์คชา. กิจกรรมการเรียนด้วยเว็บเควสท์กับทักษะการคิดขั้นสูง. วารสารนักบริหาร ปีที่ 33 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม – กันยายน 2556 หน้า 82-93

อ.อุรพงศ์ แพทย์คชา. ภาพยนตร์ไทยกับกลยุทธ์การสื่อสารการตลาดแบบผสมผสานของภาพยนตร์ไทย. วารสารนักบริหาร ปีที่ 34 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2557