หลักการและเหตุผล
ประชากรของประเทศที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีมักจะมีนิสัยรักการอ่าน และพกหนังสือติดตัวอยู่เสมอ ในขณะที่งานวิจัยบอกว่าคนไทยอ่านหนังสือเฉลี่ยเพียงปีละ 8 บรรทัดเท่านั้น พฤติกรรมการอ่านเช่นนี้คงไม่สามารถช่วยผลักดันให้ประชาชนในชาติเกิดปัญญาและความรู้ที่จะช่วยพัฒนาประเทศให้ก้าวหน้าได้

ผู้สอนวิชา วส.301 การเขียนเพื่องานนิตยสาร (JR 301 Magazine Article Writing) เล็งเห็นถึงการนำศาสตร์ทางด้านการเขียนอันมีพลานุภาพสามารถดลบันดาลให้เกิดนิสัยรักการอ่านได้ อันจะเป็นพลังขับเคลื่อนให้เกิดความคิดที่ว่า หากต้องการจะสร้างนิสัยให้คนในชาติรักการอ่านได้นั้น สถาบันการศึกษาก็มีส่วนที่จะผลักดันด้วยเช่นกัน จึงตั้งหัวข้องานเขียนในปีพ.ศ. 2554 ว่า "ภาษาไทยในวันนี้" ขึ้น เพื่อสนองเจตนารมณ์ดังกล่าว รวมทั้งยังเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาภาควิชาวารสารศาสตร์ชั้นปีที่ 2 คณะนิเทศศาสตร์ ได้แสดงความสามารถด้านงานเขียนเชิงวารสารศาสตร์ในแนวทางสร้างสรรค์สังคมที่มีคุณภาพต่อไปวัตถุประสงค์
  • 1. เพื่อส่งเสริมงานเขียนที่สอดคล้องกับสังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้
  • 2. เพื่อฝึกฝนทักษะการเขียนบทความให้แก่นักศึกษาภาควิชาวารสารศาสตร์ประเภทรางวัล
  • • เกียรติบัตรงานเขียนยอดเยี่ยมสำหรับนักศึกษาวารสารศาสตร์ชั้นปีที่ 2 จำนวน 1 รางวัล
  • • เกียรติบัตรงานเขียนดีเด่น (รางวัลอันดับ 2) จำนวน 2 รางวัล
  • • เกียรติบัตรงานเขียนชมเชย จำนวน 3 รางวัลผลรางวัล
ทั้งนี้พิธีมอบรางวัลการประกวดบทความ โครงการนักเขียนมือใหม่ หัวใจวารสารศาสตร์ ครั้งที่ 5 จัดขึ้น ณ คอนเวนชั่นฮอล์ ชั้น 2 อาคารศูนย์การเรียนรู้สื่อสาธารณะ สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 29 มีนาคม 2555 ที่ผ่านมา

รางวัลงานเขียนยอดเยี่ยม ได้แก่
รางวัลงานเขียนดีเด่น ได้แก่
รางวัลงานเขียนชมเชย ได้แก่