» มิถุนายน 2554 » กรกฎาคม 2554 » สิงหาคม 2554
» กันยายน 2554 » ตุลาคม 2554 » พฤศจิกายน 2554
» ธันวาคม 2554 » มกราคม 2555 » กุมภาพันธ์ 2555
» มีนาคม 2555 » เมษายน 2555 » พฤษภาคม 2555
» มิถุนายน 2555

» กรกฎาคม 2555

 » มิถุนายน 2554
วันที่ กำหนดการ
วันพุธที่ 8 มิถุนายน 2554 วันปฐมนิเทศ คณะนิเทศศาสตร์
วันพฤหัสบดีที่ 9 มิถุนายน 2554 ระยะเวลาลงทะเบียนปรับรายวิชา
วันศุกร์ที่ 10 มิถุนายน 2554 ระยะเวลาลงทะเบียนล่าช้า
วันศุกร์ที่ 10 มิถุนายน 2554 วันปฐมนิเทศ
วันจันทร์ที่ 13 มิถุนายน 2554 วันเปิดภาคเรียน 1 / 2554» กรกฎาคม 2554
วันที่ กำหนดการ
วันอังคารที่ 12 กรกฎาคม 2554 วันปองทิพย์
วันพฤหัสบดีที่ 14 กรกฎาคม 2554 วันไหว้ครู
วันศุกร์ที่ 15 กรกฎาคม 2554 วันอาสาฬหบูชา (วันหยุดมหาวิทยาลัย)
วันเสาร์ที่ 16 กรกฎาคม 2554 วันเข้าพรรษา (วันหยุดมหาวิทยาลัย)» สิงหาคม 2554
วันที่ กำหนดการ
วันจันทร์ที่ 1 สิงหาคม ถึง
วันจันทร์ที่ 8 สิงหาคม 2554
ระยะเวลาสอบกลางภาค 1 / 2554
วันศุกร์ที่ 12 สิงหาคม 2554 วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ (วันหยุดมหาวิทยาลัย)» กันยายน 2554
วันที่ กำหนดการ
วันจันทร์ที่ 5 กันยายน ถึง
วันศุกร์ที่ 23 กันยายน 2554
ระยะเวลาลงทะเบียนเรียนล่วงหน้า
วันจันทร์ที่ 26 กันยายน 2554 วันสุดท้ายของการเรียน 1 / 2554
วันอังคารที่ 27 กันยายน ถึง
วันอังคารที่ 4 ตุลาคม 2554
ระยะเวลาสอบปลายภาค 1 / 2554» ตุลาคม 2554
วันที่ กำหนดการ
วันอังคารที่ 27 กันยายน ถึง
วันอังคารที่ 4 ตุลาคม 2554
ระยะเวลาสอบปลายภาค 1 / 2554
วันพุธที่ 5 ตุลาคม 2554 วันเริ่มปิดภาคเรียน» พฤศจิกายน 2554
วันที่ กำหนดการ
   » ธันวาคม 2554
วันที่ กำหนดการ
วันจันทร์ที่ 19 ธันวาคม ถึง
วันศุกร์ที่ 23 ธันวาคม 2554
ระยะเวลาลงทะเบียนปรับรายวิชาและลงทะเบียนล่าช้า หลักสูตรปริญญาตรี (ภาษาไทย) ทุกชั้นปี
(ณ วิทยาเขตกล้วยน้ำไท)
วันพฤหัสบดีที่ 29 ธันวาคม 2554 (วันหยุดมหาวิทยาลัย)
วันศุกร์ที่ 30 ธันวาคม 2554 (วันหยุดมหาวิทยาลัย)
วันเสาร์ที่ 31 ธันวาคม 2554 (วันหยุดมหาวิทยาลัย)» มกราคม 2555
วันที่ กำหนดการ
วันอาทิตย์ที่ 1 มกราคม 2555 (วันหยุดมหาวิทยาลัย)
วันจันทร์ที่ 2 มกราคม 2555 (วันหยุดมหาวิทยาลัย)
วันอังคารที่ 3 มกราคม 2555 มหาวิทยาลัยเปิดทำการ
วันพุธที่ 4 มกราคม 2555 วันเปิดภาคเรียน 2 / 2554 หลักสูตรปริญญาตรี (ภาษาไทย) ทุกชั้นปี» กุมภาพันธ์ 2555
วันที่ กำหนดการ
   » มีนาคม 2555
วันที่ กำหนดการ
วันอังคารที่ 6 มีนาคม 2555 วันสุดท้ายของการเรียน 2 / 2554 (สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 หลักสูตรปริญญาตรี (ภาษาไทย))
วันพุธที่ 7 มีนาคม 2555 วันมาฆบูชา (วันหยุดมหาวิทยาลัย)
วันพฤหัสบดีที่ 8 มีนาคม ถึง
วันพฤหัสบดีที่ 15 มีนาคม 2555
ระยะเวลาสอบปลายภาค 2 / 2554 (สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 หลักสูตรปริญญาตรี (ภาษาไทย))» เมษายน 2555
วันที่ กำหนดการ
วันศุกร์ที่ 6 เมษายน 2555 วันจักรี (วันหยุดมหาวิทยาลัย)
วันเสาร์ที่ 7 เมษายน 2555 วันสุดท้ายของการเรียน 2 / 2554 (สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1-3 หลักสูตรปริญญาตรี (ภาษาไทย))
วันศุกร์ที่ 13 เมษายน ถึง
วันอาทิตย์ที่ 15 เมษายน 2555
วันสงกรานต์ (วันหยุดมหาวิทยาลัย)
วันพุธที่ 18 เมษายน ถึง
วันพุธที่ 25 เมษายน 2555
ระยะเวลาสอบปลายภาค 2 / 2554 (สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1-3 หลักสูตรปริญญาตรี (ภาษาไทย))» พฤษภาคม 2555
วันที่ กำหนดการ
วันจันทร์ที่ 14 พฤษภาคม 2555 วันเปิดภาคเรียน 3 / 2554» มิถุนายน 2555
วันที่ กำหนดการ
วันเสาร์ที่ 30 มิถุนายน 2555 วันสุดท้ายของการเรียน 3 / 2554» กรกฎาคม 2555
วันที่ กำหนดการ
วันจันทร์ที่ 2 กรกฎาคม ถึง
วันพุธที่ 4 กรกฎาคม 2555
ระยะเวลาสอบปลายภาค 3 / 2554
» มิถุนายน 2555 » กรกฎาคม 2555 » สิงหาคม 2555
» กันยายน 2555 » ตุลาคม 2555 » พฤศจิกายน 2555
» ธันวาคม 2555 » มกราคม 2556 » กุมภาพันธ์ 2556
» มีนาคม 2556 » เมษายน 2556 » พฤษภาคม 2556
» มิถุนายน 2556

» กรกฎาคม 2556

» สิงหาคม 2556» มิถุนายน 2555
วันที่ กำหนดการ
วันศุกร์ที่ 8 มิถุนายน 2555 วันปฐมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 1 เข้าภาค 1(1) / 2555
วันจันทร์ที่ 11 มิถุนายน 2555 วันเปิดภาคเรียน 1(1) / 2555
วันอังคารที่ 19 มิถุนายน ถึง
วันพฤหัสบดีที่ 28 มิถุนายน 2555
ระยะเวลาลงทะเบียนล่วงหน้าสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2-4» กรกฎาคม 2555
วันที่ กำหนดการ
วันจันทร์ที่ 9 กรกฎาคม ถึง
วันศุกร์ที่ 13 กรกฎาคม 2555
ระยะเวลารับใบรายงานผลการลงทะเบียนเรียนนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่เข้าภาค 1(1) / 2555
วันอาทิตย์ที่ 29 กรกฎาคม 2555 วันสุดท้ายของการเรียน 1(1) / 2555
วันจันทร์ที่ 30 กรกฎาคม ถึง
วันพุธที่ 1 สิงหาคม 2555
ระยะเวลาสอบปลายภาค สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่เข้าภาค 1(1) / 2555» สิงหาคม 2555
วันที่ กำหนดการ
วันจันทร์ที่ 30 กรกฎาคม ถึง
วันพุธที่ 1 สิงหาคม 2555
ระยะเวลาสอบปลายภาค สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่เข้าภาค 1(1) / 2555
วันพฤหัสบดีที่ 2 สิงหาคม 2555 วันเริ่มปิดภาคเรียน
วันอาสาฬหบูชา
วันอังคารที่ 7 สิงหาคม 2555 ระยะเวลาลงทะเบียนปรับรายวิชา
วันพุธที่ 8 สิงหาคม 2555 ระยะเวลาลงทะเบียนล่าช้า
วันศุกร์ที่ 10 สิงหาคม 2555 วันปฐมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 1 เข้าภาค 1(2) / 2555
วันอังคารที่ 14 สิงหาคม 2555 วันเปิดภาคเรียน 1(2) / 2555» กันยายน 2555
วันที่ กำหนดการ
วันพฤหัสบดีที่ 6 กันยายน 2555 วันไหว้ครู» ตุลาคม 2555
วันที่ กำหนดการ
วันจันทร์ที่ 1 ตุลาคม ถึง
วันอังคารที่ 9 ตุลาคม 2555
ช่วงกลางภาค» พฤศจิกายน 2555
วันที่ กำหนดการ
วันอังคารที่ 6 พฤศจิกายน ถึง
วันพฤหัสบดีที่ 22 พฤศจิกายน 2555
ระยะเวลาลงทะเบียนเรียนล่วงหน้าทุกชั้นปี
วันอังคารที่ 27 พฤศจิกายน 2555 วันสุดท้ายของการเรียน 1(2) / 2555
วันพฤหัสบดีที่ 29 พฤศจิกายน ถึง
วันพุธที่ 12 ธันวาคม 2555
ระยะเวลาสอบปลายภาค 1(2) / 2555» ธันวาคม 2555
วันที่ กำหนดการ
วันพฤหัสบดีที่ 29 พฤศจิกายน ถึง
วันพุธที่ 12 ธันวาคม 2555
ระยะเวลาสอบปลายภาค 1(2) / 2555
วันพฤหัสบดีที่ 13 ธันวาคม 2555 วันเริ่มปิดภาคเรียน» มกราคม 2556
วันที่ กำหนดการ
วันจันทร์ที่ 7 มกราคม 2556 วันเปิดภาคเรียน 2 / 2555 (ชั้นปีที่ 4)
วันพุธที่ 9 มกราคม 2556 ระยะเวลาลงทะเบียนปรับรายวิชา
วันพฤหัสบดีที่ 10 มกราคม 2556 ระยะเวลาลงทะเบียนล่าช้า
วันศุกร์ที่ 11 มกราคม 2556 วันปฐมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 1 เข้าภาค 2 / 2555
วันจันทร์ที่ 14 มกราคม 2556 วันเปิดภาคเรียน 2 / 2555 (ชั้นปีที่ 1-3)» กุมภาพันธ์ 2556
วันที่ กำหนดการ
วันอังคารที่ 26 กุมภาพันธ์ ถึง
วันจันทร์ที่ 4 มีนาคม 2556
ช่วงกลางภาค» มีนาคม 2556
วันที่ กำหนดการ
วันอังคารที่ 26 กุมภาพันธ์ ถึง
วันจันทร์ที่ 4 มีนาคม 2556
ช่วงกลางภาค
วันพุธที่ 20 มีนาคม 2556 วันสุดท้ายของการเรียน 2 / 2555 (ชั้นปีที่ 4)
วันพฤหัสบดีที่ 21 มีนาคม ถึง
วันพฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม 2556
ระยะเวลาสอบปลายภาค 2 / 2555 (ชั้นปีที่ 4)» เมษายน 2556
วันที่ กำหนดการ
วันพฤหัสบดีที่ 18 เมษายน ถึง
วันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2556
ระยะเวลาลงทะเบียนเรียนล่วงหน้า» พฤษภาคม 2556
วันที่ กำหนดการ
วันจันทร์ที่ 29 เมษายน 2556 วันสุดท้ายของการเรียน 2 / 2555 (ชั้นปีที่ 1-3)
วันอังคารที่ 30 เมษายน ถึง
วันอังคารที่ 7 พฤษภาคม 2556
ระยะเวลาสอบปลายภาค 2 / 2555 (ชั้นปีที่ 1-3)
วันพุธที่ 8 พฤษภาคม 2556 วันเริ่มปิดภาคเรียน
วันพุธที่ 29 พฤษภาคม 2556 ระยะเวลาลงทะเบียนปรับรายวิชา
วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤษภาคม 2556 ระยะเวลาลงทะเบียนล่าช้า» มิถุนายน 2556
วันที่ กำหนดการ
วันจันทร์ที่ 3 มิถุนายน 2556 วันเปิดภาคเรียน 3 / 2555
วันจันทร์ที่ 24 มิถุนายน ถึง
วันพุธที่ 26 มิถุนายน 2556
ช่วงกลางภาค» กรกฎาคม 2556
วันที่ กำหนดการ
วันพุธที่ 24 กรกฎาคม 2556 วันสุดท้ายของการเรียน 3 / 2555
วันจันทร์ที่ 29 กรกฎาคม ถึง
วันพุธที่ 31 กรกฎาคม 2556
ระยะเวลาสอบปลายภาค 3 / 2555» สิงหาคม 2556
วันที่ กำหนดการ
วันพฤหัสบดีที่ 1 สิงหาคม 2556 วันเริ่มปิดภาคเรียน
» มิถุนายน 2556 » กรกฎาคม 2556 » สิงหาคม 2556
» กันยายน 2556 » ตุลาคม 2556 » พฤศจิกายน 2556
» ธันวาคม 2556 » มกราคม 2557 » กุมภาพันธ์ 2557
» มีนาคม 2557 » เมษายน 2557 » พฤษภาคม 2557
» มิถุนายน 2557

» กรกฎาคม 2557

» สิงหาคม 2557» มิถุนายน 2556
วันที่ กำหนดการ
วันจันทร์ที่ 10 มิถุนายน 2556 วันเปิดภาคเรียน 1(1) / 2556» กรกฎาคม 2556
วันที่ กำหนดการ
วันอาทิตย์ที่ 28 กรกฎาคม 2556 วันสุดท้ายของการเรียน 1(1) / 2556
วันจันทร์ที่ 29 กรกฎาคม ถึง
วันพุธที่ 31 กรกฎาคม 2556
ระยะเวลาสอบปลายภาค สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่เข้าภาค 1(1) / 2556» สิงหาคม 2556
วันที่ กำหนดการ
วันพฤหัสบดีที่ 1 สิงหาคม 2556 วันเริ่มปิดภาคเรียน
วันพุธที่ 7 สิงหาคม 2556 ระยะเวลาลงทะเบียนปรับรายวิชา
วันพฤหัสบดีที่ 8 สิงหาคม 2556 ระยะเวลาลงทะเบียนล่าช้า
วันอังคารที่ 13 สิงหาคม 2556 วันเปิดภาคเรียน 1(2) / 2556» กันยายน 2556
วันที่ กำหนดการ
   » ตุลาคม 2556
วันที่ กำหนดการ
วันอังคารที่ 1 ตุลาคม ถึง
วันพุธที่ 9 ตุลาคม 2556
ช่วงกลางภาค» พฤศจิกายน 2556
วันที่ กำหนดการ
วันอังคารที่ 5 พฤศจิกายน ถึง
วันศุกร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2556
ระยะเวลาลงทะเบียนเรียนล่วงหน้าทุกชั้นปี
วันพุธที่ 27 พฤศจิกายน 2556 วันสุดท้ายของการเรียน 1(2) / 2556
วันพฤหัสบดีที่ 28 พฤศจิกายน ถึง
วันพุธที่ 11 ธันวาคม 2556
ระยะเวลาสอบปลายภาค 1(2) / 2556» ธันวาคม 2556
วันที่ กำหนดการ
วันพฤหัสบดีที่ 28 พฤศจิกายน ถึง
วันพุธที่ 11 ธันวาคม 2556
ระยะเวลาสอบปลายภาค 1(2) / 2556
วันพฤหัสบดีที่ 12 ธันวาคม 2556 วันเริ่มปิดภาคเรียน
วันอังคารที่ 17 ธันวาคม 2556 ระยะเวลาลงทะเบียนปรับรายวิชา
วันพุธีที่ 18 ธันวาคม 2556 ระยะเวลาลงทะเบียนล่าช้า» มกราคม 2557
วันที่ กำหนดการ
วันจันทร์ที่ 6 มกราคม 2557 วันเปิดภาคเรียน 2 / 2556 (ทุกชั้นปี)
วันอังคารที่ 7 มกราคม ถึง
วันศุกร์ที่ 10 มกราคม 2557
ระยะเวลาลงทะเบียนเพิ่ม-ลดวิชา» กุมภาพันธ์ 2557
วันที่ กำหนดการ
วันจันทร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ ถึง
วันอังคาร์ที่ 4 มีนาคม 2557
ช่วงกลางภาค» มีนาคม 2557
วันที่ กำหนดการ
วันจันทร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ ถึง
วันอังคาร์ที่ 4 มีนาคม 2557
ช่วงกลางภาค
วันอังคารที่ 18 มีนาคม 2557 วันสุดท้ายของการเรียน 2 / 2555 (ชั้นปีที่ 4)
วันพุธที่ 19 มีนาคม ถึง
วันพุธที่ 26 มีนาคม 2557
ระยะเวลาสอบปลายภาค 2 / 2555 (ชั้นปีที่ 4)» เมษายน 2557
วันที่ กำหนดการ
   » พฤษภาคม 2557
วันที่ กำหนดการ
วันพุธที่ 30 เมษายน 2557 วันสุดท้ายของการเรียน 2 / 2556 (ชั้นปีที่ 1-3)
วันพฤหัสบดีที่ 1 พฤษภาคม ถึง
วันศุกร์ที่ 9 พฤษภาคม 2557
ระยะเวลาสอบปลายภาค 2 / 2556 (ชั้นปีที่ 1-3)
วันเสาร์ที่ 10 พฤษภาคม 2557 วันเริ่มปิดภาคเรียน» มิถุนายน 2557
วันที่ กำหนดการ
วันจันทร์ที่ 2 มิถุนายน 2557 เปิดภาคเรียน ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2556
วันอังคารที่ 3 มิถุนายน 2557 ถึง
วันศุกร์ที่ 6 มิถุนายน 2557
ลงทะเบียนเพิ่ม - ลดวิชา

วันจันทร์ที่ 2 มิถุนายน 2557 ถึง

วันพุธที่ 25 มิถุนายน 2557

แจ้งจบการศึกษาทางอินเตอร์เน็ต

วันจันทร์ที่ 23 มิถุนายน 2557 ถึง

วันพุธที่ 25 มิถุนายน 2557

สอบกลางภาค» กรกฎาคม 2557
วันที่ กำหนดการ

วันพฤหัสบดีที่ 24 กรกฎาคม 2557 ถึง

วันจันทร์ที่ 26 กรกฎาคม 2557

สอบปลายภาค สำหรับภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2556
วันอังคารที่ 29 กรกฎาคม 2557 วันเริ่มปิดภาคการศึกษา 2556