คณะกรรมการนักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ ปีการศึกษา 2556

นางสาวยศวดี คงศักดิ์ไพบูลย์ ประธานคณะนิเทศศาสตร์
นายสฤษดิ์กานต์ พึ่งบำรุง รองประธานฝ่ายกิจกรรมพิเศษ (ละครนิเทศฯ)
นายอนุสรณ์ หนองมีทรัพย์ รองประธานคณะนิเทศศาสตร์
นายอรรถพล เกตุทุมมี รองประธานคณะนิเทศศาสตร์
นางสาวสุชาดา สันต์เสริมสุข รองประธานคณะนิเทศศาสตร์
นายณัฐกิตติ์ ชิณนะพงษ์เจริญ ประธานภาควิชาการประชาสัมพันธ์
นายพีระวัฒน์ งอแงเขา ประธานภาควิชาวารสารศาสตร์
นายฤทธาทิตย์ สูญพ้นไร้ ประธานภาควิชาการโฆษณา
นายธีรพล ยั่งยืน ประธานภาควิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์
นายอติคุณ เพ็ชรกระโทก ประธานภาควิชาภาพยนตร์
นายกล้าณรงค์ ขันติศิริ ประธานภาควิชาการสื่อสารตรา
นางสาวสุภาพร โพธิ์หอม ประธานภาควิชาศิลปะการแสดง
นายธนบดี ศรีรุ่งโรจน์ เหรัญญิก
นายศตวรรษ สังข์ศรี กรรมการฝ่ายกิจกรรม
นายสมศักดิ์ บุญมาก กรรมการฝ่ายกิจกรรม
นายพสธร พลเมืองดี กรรมการฝ่ายกิจกรรม
นางสาวขนิษฐา หวังพนาวงศ์ กรรมการประสานงาน
นางสาวสิรีธร หมั่นสุข กรรมการประสานงาน
นายณัฐวุฒิ ขันติรมย์ กรรมการประสานงาน
นางสาวฐานรัตน์ ศิริสัมพันธ์ กรรมการประสานงาน
นางสาวภาวิณี พูนนิพัฒน์ เลขานุการ

คณะกรรมการนักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ ปีการศึกษา 2555

นายศราวุฒิ เอี่ยมสำอางค์ ประธานคณะนิเทศศาสตร์
น.ส.ศศิประภา ศรีโทคำ รองประธานคณะนิเทศศาสตร์
น.ส.เกวลี เหลืองอ่อน รองประธานคณะนิเทศศาสตร์
น.ส.วิภาพร ของงาม รองประธานคณะนิเทศศาสตร์
น.ส.วิลาวัลย์ ศรีดาว รองประธานฝ่ายกิจกรรมพิเศษ (ละครนิเทศฯ)
นายวาสัน วัดคราว ประธานภาควิชาการประชาสัมพันธ์
นายณัฐพงศ์ พยุงศักดิ์สกุล ประธานภาควิชาวารสารศาสตร์
นายชนารัตน์ ชินนาค ประธานภาควิชาการโฆษณา
นายณัฐวุฒิ อู่สุวรรณทับทิม ประธานภาควิชาศิลปะการแสดง
นายศักดิ์ดา สุภาพพงศ์ ประธานภาควิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์
นายอิทธิ์ สืบพันธุ์ ประธานภาควิชาภาพยนตร์
นายสมัชญ์ โชครัศมีศิริ ประธานภาควิชาการสื่อสารตรา
นายอนุสรณ์ หนองมีทรัพย์ เลขานุการ
น.ส.สุชาดา สันต์เสริมสุข เหรัญญิก
นายอธิป ปิ่นประยงค์ กรรมการฝ่ายกิจกรรม
น.ส.กัณนิกา มั่นกตัญญู กรรมการฝ่ายกิจกรรม
น.ส.ดารารัตน์ มณีโชติ กรรมการฝ่ายกิจกรรม
นายทศวรรษ กาวิสุข กรรมการฝ่ายกิจกรรม
นายอรรถพล เกตุทุมมี กรรมการประสานงาน
น.ส.ยศวดี คงศักดิ์ไพบูลย์ กรรมการประสานงาน
น.ส.จุฑามาศ นาโสม กรรมการประสานงาน