อาจารย์ที่ปรึกษา ประจำปีการศึกษา 2556 สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1

» ภาควิชาการประชาสัมพันธ์
» ภาควิชาวารสารศาสตร์
» ภาควิชาการโฆษณา
» ภาควิชาศิลปะการแสดง
» ภาควิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์
» ภาควิชาภาพยนตร์
» ภาควิชาการสื่อสารตรา

» ภาควิชาการประชาสัมพันธ์
รุ่น อาจารย์ที่ปรึกษา
นักศึกษารหัส 156 (ปี 1)
ภาควิชาการประชาสัมพันธ์
ผศ.ณัฐา ฉางชูโต» ภาควิชาวารสารศาสตร์
รุ่น อาจารย์ที่ปรึกษา
นักศึกษารหัส 156 (ปี 1)
ภาควิชาวารสารศาสตร์
อาจารย์ตรีพล  เกิดนาค» ภาควิชาการโฆษณา
รุ่น อาจารย์ที่ปรึกษา
นักศึกษารหัส 156 (ปี 1)
ภาควิชาการโฆษณา

ผศ.เดชพันธุ์ ประวิชัย

อาจารย์อภิชาติ  แซ่โค้ว

» ภาควิชาศิลปะการแสดง
รุ่น อาจารย์ที่ปรึกษา
นักศึกษารหัส 156 (ปี 1)
ภาควิชาศิลปะการแสดง

อาจารย์ศิริพรอุมา คัมภิรารักษ์

» ภาควิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์
รุ่น อาจารย์ที่ปรึกษา
นักศึกษารหัส 156 (ปี 1)
ภาควิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์

อาจารย์อัฏฐ์ กู้พงษ์ศักดิ์

ผศ.ดร.ภัทรภร สังขปรีชา

» ภาควิชาภาพยนตร์
รุ่น อาจารย์ที่ปรึกษา
นักศึกษารหัส 156 (ปี 1)
ภาควิชาภาพยนตร์

อาจารย์ญาณิน พงศ์สุวรรณ

» ภาควิชาการสื่อสารตรา
รุ่น อาจารย์ที่ปรึกษา
นักศึกษารหัส 156 (ปี 1)
ภาควิชาการสื่อสารตรา

อาจารย์พิจิกา สงวนศักดิ์