กิจกรรมนักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ ปีการศึกษา 2556

โครงการเสริมสร้างศักยภาพนักศึกษากิจกรรมคณะนิเทศศาสตร์ ปีการศึกษา 2556
โครงการกิจกรรมพี่พบน้อง 2556
โครงการนิเทศศาสตร์สัมพันธ์ 2556
โครงการไหว้ครูมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2556
โครงการนิเทศศาสตร์เพื่อสังคม ปีการศึกษา 2556
โครงการตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล 12 สิงหา พระบรมราชินีนาถ
โครงการ ศิลปวัฒนธรรมไทย
โครงการเชียร์และการแข่งขันกีฬาภายในมหาวิทยาลัย 2556
โครงการ CA GAME 2013
โครงการนิเทศศาสตร์วิชาการ
โครงการงานลอยกระทง ปีการศึกษา 2556
โครงการตักบาตรถวายพระกุศล เนื่องในโอกาสครบ 30 วันแห่งการสิ้นพระชนม์ สมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
โครงการเปิดรับสมัครเลือกตั้งประธานคณะกรรมการนักศึกษา คณะนิเทศศาสตร์
โครงการตักบาตรถวายพระกุศล เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
โครงการอำลาพี่นิเทศศาสตร์ ปีการศึกษา 2556
โครงการยินดีกับพี่บัณฑิตนิเทศศาสตร์ ปีการศึกษา 2556
โครงการนิเทศศาสตร์เพื่อสังคม (One day without shoes)