โครงการวันศิลปวัฒนธรรม


หลักการและเหตุผล

เนื่องด้วยทางมหาวิทยาลัยได้จัดงานวันศิลปวัฒนธรรมที่มุ่งเน้นด้านการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทยและสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีไทย และยังมีจุดประสงค์ให้นักศึกษาและผู้ที่สนใจศิลปวัฒนธรรมไทย ได้มีโอกาสเรียนรู้เกี่ยวกับประเพณีไทย ศาสตร์วิชาความรู้ที่มีความใกล้เคียง กับศาสตร์วิชาที่ต้องมีการเคารพครู ซึ่งเป็นความเชื่อและจารีตที่คนไทยกระทำสืบต่อมาจนเป็นวัฒนธรรม เช่น พิธีครอบครู (ไหว้ครู) ดนตรีไทย นาฏศิลป์ไทย ครอบครูช่าง เพื่อเป็นการแสดงถึงความเคารพบูชาครูและยังเป็นสิริมงคลแก่ผู้เข้าร่วมพิธี อีกทั้งยังเป็นการอนุรักษ์พิธีอันเก่าแก่ของไทยให้ดำรงอยู่ต่อไป ดังนั้นทางคณะกรรมการนักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ จึงส่งนักศึกษาเข้าร่วมงานวันศิลปวัฒนธรรมเพื่อร่วมสืบสานวัฒนธรรมอันดีต่อไปวัตถุประสงค์
  • 1. เพื่อแสดงถึงการเคารพบูชาครู
  • 2. เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ผู้ที่เข้าร่วมในพิธี
  • 3. เพื่อสร้างทัศนคติที่ดีให้กับนักศึกษาที่มีความสนใจ และเข้าใจพิธีการ จารีต ขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมได้อย่างถูกต้อง
  • 4. เพื่ออนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณีไทยวัน/เวลาในการจัดโครงการ
วันที่ 19 สิงหาคม 2556สถานที่ดำเนินโครงการ
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิตขั้นตอนการดำเนินงาน
ทางคณะกรรมการของคณะนิเทศศาสตร์ในฐานะตัวแทนของนักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ จะจัดนักศึกษาเข้าร่วมงานวันศิลปวัฒนธรรมในวันที่ 19 สิงหาคม 2556 จำนวน 20 คนผลที่คาดว่าจะได้รับ
  1. 1. นักศึกษาได้แสดงถึงการเคารพบูชาครู
  2. 2. นักศึกษาได้รับความเป็นสิริมงคลแก่ผู้ที่เข้าร่วมในพิธี
  3. 3. นักศึกษามีทัศนคติที่ดี และเข้าใจพิธีการ จารีต ขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมได้อย่างถูกต้อง
  4. 4. นักศึกษาได้อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณีไทย