โครงการเชียร์และการแข่งขันกีฬาภายในมหาวิทยาลัย 2556


หลักการและเหตุผล

กิจกรรมเชียร์และการแข่งขันกีฬาเป็นกิจกรรมประจำปีของมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ให้นักศึกษาใหม่ได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ เพื่อเสริมสร้างพลานามัย สร้างความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษาใหม่ด้วยกันเอง และนักศึกษายังได้ทำกิจกรรมร่วมกันภายในมหาวิทยาลัย ควบคู่ไปกับการศึกษา ดังนั้นจึงจัดทำกิจกรรมเชียร์และแข่งขันกีฬาภายในมหาวิทยาลัยขึ้นวัตถุประสงค์
  • 1. เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
  • 2. เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษามีพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง
  • 3. เพื่อสร้างความสามัคคีภายในหมู่คณะ และสร้างสัมพันธ์ที่ดีระหว่างน้องใหม่ด้วยกันเองวัน/เวลาในการจัดโครงการ
ช่วงเดือนกันยายน 2555สถานที่ดำเนินโครงการ
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิตลักษณะกิจกรรมที่ดำเนินการ
  1. 1. การเชียร์ในวันปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ มีการเปิดเชียร์ครั้งแรก พร้อมทั้งมีการจัดทำหนังสือเชียร์ เพื่อนำมาแจกให้กับนักศึกษาใหม่
  2. 2. มีการซ้อมเพลงเชียร์ โดยจัดทำอุปกรณ์ปกระกอบการเชียร์ และมีการเก็บคะแนนล่วงหน้าก่อนการแข่งขันในวัน Sport Day ซึ่งเป็นวันแข่งกีฬาภายในของมหาวิทยาลัย
  3. 3. Sport Day เป็นการนำนักศึกษามาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาภายในและกิจกรรมการเชียร์ของทางมหาวิทยาลัย
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
  • • นักศึกษาได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์มีพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง มีสัมพันธ์ที่ดีต่อกันและมีความสามัคคีภายในหมู่คณะประมวลภาพโครงการ