โครงการกิจกรรมพี่พบน้อง 2556


หลักการและเหตุผล

เนื่องด้วยทางคณะกรรมการนักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ จะจัดงานกิจกรรมพี่พบน้องประจำปีการศึกษา 2556 เพื่อแนะนำให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 รู้จักวิธีการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย และก่อให้เกิดความรู้สึกที่ดีต่อคณะนิเทศศาสตร์ อีกทั้งทำให้เกิดความสามัคคีในหมู่คณะ ความรักความผูกพันธ์ต่อสถาบัน รวมถึงความสัมพันธ์ระหว่างรุ่นพี่กับรุ่นน้อง ดังนั้นทางคณะกรรมการฯ จึงจะจัดให้มีโครงการปฐมนิเทศและนิเทศฯพี่พบน้อง พร้อมทั้งทำกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์ โดยมอบหมายให้นักศึกษาชั้นปีที่ 2 และคณะกรรมการแต่ละภาควิชาเป็นผู้ดูแลและรับผิดชอบในการดำเนินงานร่วมกับคณะกรรมการนักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์วัตถุประสงค์
  • 1. เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักศึกษาปัจจุบันกับนักศึกษาใหม่ และระหว่างนักศึกษาใหม่ด้วยกันเอง
  • 2. เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดี และมีความภูมิใจในคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
  • 3. เพื่อสร้างความสามัคคีภายในหมู่คณะ และให้นักศึกษาใหม่เกิดความรักใคร่ในคณะวัน/เวลาในการจัดโครงการ
วันที่ 9 มิถุนายน 2557 เวลา 7.00 – 13.00 น.สถานที่ดำเนินโครงการ
พื้นที่ในมหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิตลักษณะกิจกรรมที่ดำเนินการ
จัดแบ่งนักศึกษาผู้นำกิจกรรมชั้นปีที่ 2 ออกเป็นระบบงานด้านต่างๆ โดยมีหัวหน้าใน แต่ละฝ่ายรับผิดชอบดูแลการทำงาน และเป็นตัวแทน ในการประสานงานกับคณะกรรมการฯ รุ่นพี่ตั้งแต่ชั้นปีที่ 2 ขึ้นไปของแต่ละภาควิชา จะมีการทำฐานกิจกรรม 8 ฐาน ทางคณะกรรมการฯ จะแจ้งถึงข้อปฏิบัติในการรับน้องให้ผู้รับผิดชอบในแต่ละฐานทราบโดยทั่วกันผู้เข้าร่วมโครงการ

  • • นักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ปีที่ 1ผลที่คาดว่าจะได้รับ
  • 1. เกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักศึกษาปัจจุบันกับนักศึกษาใหม่ และระหว่างนักศึกษาใหม่ด้วยกันเอง
  • 2. นักศึกษาใหม่มีความภูมิใจในคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
  • 3. เกิดความสามัคคีภายในหมู่คณะ และนักศึกษาใหม่เกิดความรักใคร่ในคณะประมวลภาพโครงการ