โครงการนิเทศศาสตร์เพื่อสังคม (One day without shoes)


หลักการและเหตุผล

กิจกรรมในครั้งนี้มีความประสงค์เพื่อจะจัดเป็นกิจกรรมสำหรับการพัฒนาการศึกษา โดยอาสาสมัครจากนักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ กิจกรรมนี้เป็นการสร้างประโยชน์ให้กับส่วนรวม ถือเป็นการทำบุญที่สร้างสรรค์และตรงตามความต้องการของทั้งผู้ให้และผู้รับ การจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับงานอาสาสมัครสามารถทำได้หลากหลาย เนื่องจากพบว่าในประเทศไทยมีกลุ่มคนมากมายที่ดำเนินงานกิจกรรม เพื่อพัฒนาสังคม แต่ยังขาดอาสาสมัครเพื่อเข้ามาเติมเต็มงานให้เกิดมรรคผลต่อสังคมได้มากขึ้น ทั้งกลุ่มองค์กรอิสระ มูลนิธิ กลุ่มเยาวชน การเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสรรค์สังคมผ่านกิจกรรมอาสาจึงถือเป็นแรงบันดาลใจ และเป็นวัตถุประสงค์หลักในการร่วมกันทำประโยชน์ในสังคม ดังนั้นทางคณะกรรมการนักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์จึงได้ริเริ่ม One Day Without Shoes การเดินพาเหรดของกลุ่มนักศึกษาโดยไม่สวมรองเท้า เพื่อให้คนในสังคมหันมาใส่ใจความสำคัญของสุขภาพเท้า และตระหนักได้ว่าการไม่มีรองเท้าส่วมใส่ในชีวิตประจำวันมีผลกระทบอย่างไร และนึกถึงเด็กด้อยโอกาสที่ขาดแคลนสิ่งเหล่านี้ ยังมีเด็กกลุ่มนี้ที่ต้องการและรอความช่วยเหลืออยู่ ตลอดจนสร้างจิตสำนึกที่ดีให้กับนักศึกษา ที่เข้าร่วมกิจกรรมและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่สถาบันศึกษาอีกด้วยวัตถุประสงค์
 • 1. เพื่อให้คนในสังคมหันมาใส่ใจความสำคัญของสุขภาพเท้า
 • 2. เพื่อให้คนในสังคมตระหนักได้ว่าการไม่มีรองเท้าส่วมใส่ในชีวิตประจำวันมีผลกระทบอย่างไร
 • 3. เพื่อเป็นการให้สังคมได้นึกถึงเด็กด้อยโอกาสที่ขาดแคลนรองเท้าและรอความช่วยเหลืออยู่
 • 4. เพื่อเป็นการสร้างจิตสำนึกที่ดีให้กับนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม
 • 5. เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างนักศึกษาที่มาร่วมงาน
 • 6. เพื่อเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่สถาบันวัน/เวลาในการจัดโครงการ
วันที่เริ่มทำโครงการ วันที่ 18 มีนาคม – 29 เมษายน 2557สถานที่ดำเนินโครงการ
ลานหน้าห้างสรรพสินค้า CentralWorldลักษณะกิจกรรมที่ดำเนินการ
รวมกลุ่มนักศึกษาที่จะเข้าร่วมโครงการ โดยมีกิจกรรมคือการเดินขบวนพาเหรดโดยไม่สวมรองเท้าที่บริเวณลานหน้าห้างสรรพสินค้า CentralWorld ในวันที่ 29 เมษายน 2557ผู้เข้าร่วมโครงการ

 • • นักศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพ
 • • ประชาชนทั่วไปผลที่คาดว่าจะได้รับ
 • 1. คนในสังคมหันมาใส่ใจความสำคัญของสุขภาพเท้า
 • 2. คนในสังคมตระหนักได้ว่าการไม่มีรองเท้าสวมใส่ในชีวิตประจำวันมีผลกระทบอย่างไร
 • 3. คนในสังคมนึกถึงเด็กด้อยโอกาสที่ขาดแคลนรองเท้าและรอความช่วยเหลืออยู่
 • 4. เกิดจิตสำนึกที่ดีกับนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม
 • 5. เกิดความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างนักศึกษาที่มาร่วมงาน
 • 6. เกิดภาพลักษณ์ที่ดีแก่สถาบันประมวลภาพโครงการ