โครงการงานลอยกระทง ปีการศึกษา 2556


หลักการและเหตุผล

เนื่องด้วยในทุกๆปี ทางมหาวิทยาลัยได้จัดงานลอยกระทง เพื่อเป็นการสืบสานประเพณีที่ดีให้สืบต่อไป และทางคณะกรรมการของคณะนิเทศศาสตร์ในฐานะตัวแทนของนักศึกษาคณะฯ ได้จัดให้มีการตกแต่งซุ้มขายของ และจัดนักศึกษาเข้าร่วมการประกวดกระทงและประกวดกิจกรรมต่างๆ ในงานวัตถุประสงค์
  • 1. เพื่อรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีของไทย
  • 2. เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษากล้าแสดงออก
  • 3. สร้างความสามัคคีในหมู่คณะวัน/เวลาในการจัดโครงการ
ช่วงเดือนพฤศจิกายน 2555สถานที่ดำเนินโครงการ
ณ สนามหญ้าหน้าอาคารนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิตลักษณะกิจกรรมที่ดำเนินการ
  1. 1. ทางคณะกรรมการนักศึกษา ได้จัดแบ่งงานให้แต่ละภาคทำซุ้มขายของ
  2. 2. ตกแต่งซุ้มขายของ
  3. 3. ส่งกระทงประกวดและส่งผู้เข้าร่วมประกวดในกิจกรรมต่างๆ
ผู้เข้าร่วมโครงการ

  • • นักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ และนักศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพผลที่คาดว่าจะได้รับ
  • 1. นักศึกษาตระหนักถึงความสำคัญของขนบธรรมเนียมประเพณีไทยและช่วยกันสืบสานต่อไป
  • 2. นักศึกษามีความกล้าแสดงออกและชื่นชอบในกิจกรรม
  • 3. เกิดความสามัคคีในหมู่คณะประมวลภาพโครงการ