โครงการตักบาตรถวายพระกุศล เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี


หลักการและเหตุผล

เนื่องด้วยทางสำนักกีฬาและกิจกรรมนักศึกษา ร่วมกับสโมสรนักศึกษาและชมรมศาสนาและวัฒนธรรมไทย ได้จัดพิธีตักบาตรถวายพระกุศล เนื่องในเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวันที่ 2 เมษายน 2557 ทางคณะกรรมการนักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ จึงได้เข้าร่วมจัดงานตักบาตรถวายพระกุศลครั้งนี้ เพื่อร่วมถวายพระกุศลและแสดงถึงความเคารพ และศรัทธาต่อ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีวัตถุประสงค์
  • 1. เพื่อร่วมถวายพระกุศลเนื่องในในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
  • 2. เพื่อแสดงออกถึงความเคารพและศรัทธาต่อสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
  • 3. เพื่อแสดงออกถึงความนับถือในสถาบันพระมหากษัตริย์วัน/เวลาในการจัดโครงการ
วันที่ 2 เมษายน 2557สถานที่ดำเนินโครงการ
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิตขั้นตอนการดำเนินงาน
ทางคณะกรรมการของคณะนิเทศศาสตร์ในฐานะตัวแทนของนักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ จะจัดนักศึกษาเข้าร่วมพิธีตักบาตรถวายพระกุศลเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวันที่ 2 เมษายน 2557 ณ บริเวณทางเดินหน้าอาคาร A4 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต โดยจัดชุดข้าวสารอาหารแห้งไว้ 35 ชุดผลที่คาดว่าจะได้รับ
  1. 1. นักศึกษาได้ร่วมถวายพระกุศลเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
  2. 2. นักศึกษาได้แสดงออกถึงความเคารพและศรัทธาต่อสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
  3. 3. นักศึกษาได้แสดงออกถึงความนับถือในสถาบันพระมหากษัตริย์
ประมวลภาพโครงการ