โครงการตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล 12 สิงหา พระบรมราชินีนาถ


หลักการและเหตุผล

เนื่องด้วยในเดือนสิงหาคมของทุกปี นับเป็นเดือนมหามงคลที่ปวงชนชาวไทย จะได้แสดงออกซึ่งความจงรักภักดี เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 12 สิงหาคม และเป็นวันที่สำคัญของลูกทุกๆคน คือ วันแม่แห่งชาติ ทางคณะกรรมการนักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของวันดังกล่าว จึงได้จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรอาหารแห้ง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลใน วโรกาสดังกล่าววัตถุประสงค์
 • 1. เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี
 • 2. เพื่อให้คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา และผู้ที่สนใจได้มีโอกาสร่วมทำบุญตักบาตร
 • 3. เพื่อเป็นการสืบสานประเพณีอันดีงามให้ดำรงอยู่สืบไปวัน/เวลาในการจัดโครงการ
วันที่ 16 สิงหาคม 2556สถานที่ดำเนินโครงการ
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิตขั้นตอนการดำเนินงาน
 1. 1. ทางคณะกรรมการคณะนิเทศศาสตร์จัดให้มีการประชาสัมพันธ์ในช่องทางต่างๆ เช่น ทางอินเตอร์เน็ต, ไปตามห้องเรียน และใบปลิว
 2. 2. รวบรวมจำนวนคนที่จะเข้าร่วมงานเพื่อดูจำนวนชุดอาหารแห้งสำหรับตักบาตร
 3. 3. จัดซื้อชุดอาหารแห้งสำหรับตักบาตร
 4. 4. นิมนต์พระสงฆ์ จากวัดบางขัน จำนวน 29 รูป เพื่อมารับบิณฑบาต
 5. 5. ดำเนินโครงการในวันพิธี
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
 1. 1. มีผู้มาร่วมทำบุญตักบาตรอาหารแห้งเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
 2. 2. ก่อให้เกิดความสุขใจแก่ผู้ร่วมโครงการ
 3. 3. การสืบสานประเพณีอันดีงามให้คงอยู่สืบไป