โครงการตักบาตรถวายพระกุศล เนื่องในโอกาสครบ 30 วันแห่งการสิ้นพระชนม์ สมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก


หลักการและเหตุผล

เนื่องด้วยทางสำนักกีฬาและกิจกรรมนักศึกษา ร่วมกับสโมสรนักศึกษาและชมรมศาสนาและวัฒนธรรมไทยได้จัดพิธีตักบาตรถวายพระกุศลเนื่องในโอกาสครบ 30 วันแห่งการสิ้นพระชนม์ สมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก ในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2556 ทางคณะกรรมการนักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์จึงได้เข้าร่วมจัดงานตักบาตรถวายพระกุศลครั้งนี้ เพื่อร่วมถวายพระกุศลและแสดงถึงความเคารพและศรัทธาต่อ สมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายกวัตถุประสงค์
  • 1. เพื่อร่วมถวายพระกุศลเนื่องในโอกาสครบ 30 วันแห่งการสิ้นพระชนม์ สมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก
  • 2. เพื่อแสดงออกถึงความเคารพและศรัทธาต่อสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก
  • 3. เพื่อแสดงออกถึงความนับถือในพระพุทธศาสนาวัน/เวลาในการจัดโครงการ
วันที่ 22 พฤศจิกายน 2556สถานที่ดำเนินโครงการ
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิตขั้นตอนการดำเนินงาน
ทางคณะกรรมการของคณะนิเทศศาสตร์ในฐานะตัวแทนของนักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ จะจัดนักศึกษาเข้าร่วมพิธีตักบาตรถวายพระกุศล เนื่องในโอกาสครบ 30 วันแห่งการสิ้นพระชนม์ สมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก ในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2556
ณ บริเวณทางเดินหน้าอาคาร A4 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต โดยจัดชุดข้าวสารอาหารแห้งไว้ 20 ชุดผลที่คาดว่าจะได้รับ
  1. 1. นักศึกษาได้ร่วมถวายพระกุศลเนื่องในโอกาสครบ 30 วันแห่งการสิ้นพระชนม์ สมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก
  2. 2. นักศึกษาได้แสดงออกถึงความเคารพและศรัทธาต่อสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก
  3. 3. นักศึกษาได้แสดงออกถึงความนับถือในพระพุทธศาสนา
ประมวลภาพโครงการ