โครงการเสริมสร้างศักยภาพนักศึกษากิจกรรม คณะนิเทศศาสตร์ ปีการศึกษา 2556


หลักการและเหตุผล

เนื่องด้วยคณะนิเทศศาสตร์ประสบปัญหาหลายประการด้วยกันในการดำเนินกิจกรรมนักศึกษาที่ผ่านมา โดยปัญหาสำคัญ ก็คือ จำนวนของนักศึกษากิจกรรมที่ลดจำนวนลงจากเดิมอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเทียบกับสัดส่วนของนักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ทั้งหมดที่นักศึกษากิจกรรมจะต้องจัดกิจกรรมให้ ทำให้ไม่เพียงพอต่อการรองรับการจัดกิจกรรมต่างๆ ของคณะได้ ปัญหาในการดำเนินงานจึงเพิ่มมากขึ้นประสิทธิภาพในการทำงานลดลง ซึ่งปัญหาจำนวนนักศึกษาที่ลดลงนั้นก็มาจากหลายสาเหตุด้วยกัน อาทิเช่น สิ่งดึงดูดใจในด้านความบันเทิงรูปแบบต่างๆ ในชีวิตประจำวันที่มีให้เลือกมากมาย และสะดวกมากขึ้น อีกทั้งนักศึกษายังมีการเลือกทำกิจกรรมในแต่ละชมรมหรือภาควิชาของตนเองมากขึ้นด้วย

ในการนี้ คณะกรรมการนักศึกษาจึงต้องมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการดำเนินงานให้สอดคล้องกับจำนวนนักศึกษาที่มีอยู่ เพื่อให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น และเพื่อให้การจัดกิจกรรมของนักศึกษาในปีการศึกษา 2556 เป็นไปอย่างเรียบร้อย จึงจะมีการจัดโครงการเสริมสร้างศักยภาพนักศึกษากิจกรรม คณะนิเทศศาสตร์เพื่อสร้างความเข้าใจในเรื่องของ กฎ ระเบียบ วิธีปฏิบัติในการจัดกิจกรรมด้านต่างๆ ตลอดจนการจัดทำแผนกิจกรรมประจำปี และแผนการดำเนินงานในแต่ละกิจกรรมเพื่อเป็นเครื่องนำทางในการจัดกิจกรรมในปีการศึกษา 2556 ให้ได้ประสิทธิภาพมากที่สุด โดยยึดหลักการทำงานด้วยวิธีการการประกันคุณภาพการศึกษาซึ่งจะเป็นเครื่องมือช่วยให้มีการตรวจสอบการทำงานเพื่อวัดความสำเร็จของโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อให้การดำเนินกิจกรรมต่างๆเป็นไปด้วยความเรียบร้อย การเสริมสร้างศักยภาพนักศึกษากิจกรรมซึ่งเป็นตัวแทนในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ให้มีความรู้ความสามารถ มีทักษะและศักยภาพเพียงพอในการทำงาน สามารถรับผิดชอบภาระงาน รับมือและแก้ปัญหาในสถานการณ์เฉพาะหน้าต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สร้างความเข้มแข็ง และพัฒนาวุฒิภาวะในด้านกายภาพ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา โดยให้ฝึกปฏิบัติและมีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนรู้

ดังนั้นทางคณะกรรมการนักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ จึงจะจัดให้มีโครงการเสริมสร้างศักยภาพนักศึกษากิจกรรม คณะนิเทศศาสตร์ ปีการศึกษา 2556 ของคณะนิเทศศาสตร์ โดยมีคณะกรรมการนักศึกษาฯ เป็นผู้รับผิดชอบวัตถุประสงค์
 • 1. เพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจในการจัดกิจกรรมของนักศึกษาให้สอดคล้องกับระเบียบและนโยบายของมหาวิทยาลัย
 • 2. เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมต่อการจัดกิจกรรมต่างๆ ในการศึกษา 2556
 • 3. เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้ทางด้านการประกันสุขภาพสู่ระดับนักศึกษา
 • 4. เพื่อเป็นการสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ
 • 5. เพื่อพัฒนาศักยภาพของนักศึกษากิจกรรมให้รู้จักการทำงานเป็นทีมและมีความเป็นผู้นำวัน/เวลาในการจัดโครงการ
วันที่ 31 พฤษภาคม – 2 มิถุนายน 2556สถานที่ดำเนินโครงการ
ค่ายมวกเหล็ก แค้มปิ้ง จังหวัดสระบุรีลักษณะกิจกรรมที่ดำเนินการ
จะเป็นการปลูกฝังการทำงานเป็นหมู่คณะ ความสามัคคี การช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ฝึกความมีระเบียบวินัยในการทำงานและในสังคม ฝึกความเสียสละและความอดทน อดกลั้นผู้เข้าร่วมโครงการ

 • • คณะกรรมการนักศึกษา และนักศึกษากิจกรรมคณะนิเทศศาสตร์
 • • คณะอาจารย์ที่ปรึกษากิจกรรมคณะนิเทศศาสตร์ผลที่คาดว่าจะได้รับ
 • 1. มีความเข้าใจในการจัดกิจกรรมของนักศึกษาให้สอดคล้องกับระเบียบและนโยบายของมหาวิทยาลัย
 • 2. มีความพร้อมต่อการจัดกิจกรรมต่างๆ ในการศึกษา 2556
 • 3. มีความรู้ทางด้านการประกันสุขภาพสู่ระดับนักศึกษาเพิ่มมากขึ้น
 • 4. มีความสามัคคีในหมู่คณะ
 • 5. นักศึกษากิจกรรมมีศักยภาพในการทำงานเป็นทีมและมีความเป็นผู้นำประมวลภาพโครงการ