โครงการ CA Games 2013


หลักการและเหตุผล

โครงการ CA GAME 2013 เป็นกิจกรรมที่ช่วยส่งเสริมพลานามัยให้กับนักศึกษา โดยการที่นักศึกษา คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ไปทำกิจกรรมต่างๆเช่น กีฬามหาสนุก การแข่งขันกีฬา การแข่งขันเชียร์ลีดเดอร์ กิจกรรมนี้ทำให้เกิดความสามัคคีและความสัมพันธ์ที่ดี ระหว่างนักศึกษากันเอง นอกจากนี้นักศึกษายังได้ใช้เวลาว่างในการทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ นอกจาการเรียนอีกด้วยวัตถุประสงค์
  • 1. เพื่อให้นักศึกษาได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
  • 2. เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษาภายในคณะนิเทศศาสตร์
  • 3. เพื่อสร้างความสามัคคีภายในหมู่คณะ
  • 4. เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษามีพลานามัยที่แข็งแรงสมบูรณ์วัน/เวลาในการจัดโครงการ
29 กันยายน 2556สถานที่ดำเนินโครงการ
ณ สนามบาสเกตบอล และสนามฟุตบอล มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิตลักษณะกิจกรรมที่ดำเนินการ
แข่งขันกีฬา และกองเชียร์ผู้เข้าร่วมโครงการ

  • • นักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ผลที่คาดว่าจะได้รับ
  • • เป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษา ให้มีความสามัคคีในหมู่คณะรวมทั้งเป็นการเสริมสร้างพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงให้นักศึกษาประมวลภาพโครงการ