โครงการนิเทศศาสตร์วิชาการ


หลักการและเหตุผล

เนื่องด้วยทางคณะนิเทศศาสตร์ได้เปิดการเรียนการสอนถึง 7 ภาควิชา ซึ่งแต่ละภาควิชาก็มีความโดดเด่นแตกต่างกันออกไป ทำให้คณะนิเทศศาสตร์ได้รับความสนใจจากน้องๆนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่กำลังมองหาคณะที่ใช่เพื่อศึกษาต่อเป็นอย่างมาก ทางคณะกรรมการนักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์จึงได้จัดให้มีงานวิชาการของคณะนิเทศศาสตร์ขึ้น ซึ่งมีการให้สาระความรู้และข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับ 7 ภาควิชาในคณะนิเทศฯให้กับน้องๆหรือผู้ที่สนใจที่เข้ามาร่วมงานได้ทราบ โดยมีนักศึกษาของแต่ละภาควิชาจะมาให้ข้อมูลความรู้ในภาควิชานั้นๆ เพื่อให้น้องๆที่กำลังจะศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาและมีความสนใจในคณะนิเทศศาสตร์ได้รับข้อมูลไปใช้ในการตัดสินใจเลือกเรียนต่อได้อย่างถูกต้อง และผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานก็ได้มีความรู้เกี่ยวกับคณะนิเทศศาสตร์อย่างลึกซึ้งและถูกต้องวัตถุประสงค์
  1. 1. เพื่อให้สาระความรู้กับผู้ที่สนใจเข้าร่วมงาน
  2. 2. เพื่อเป็นแนวทางในการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อให้กับน้องๆมัธยมปลาย
  3. 3. เพื่อให้คณะนิเทศศาสตร์เป็นที่รู้จักและได้รับความสนใจมากขึ้นวัน/เวลาในการจัดโครงการ
วันที่ 13-16 พฤศจิกายน 2556สถานที่ดำเนินโครงการ
ณ โถงหน้าลิฟต์ชั้น 1 และ 2 อาคาร C2 มหาวิทยาลัยกรุงเทพขั้นตอนการดำเนินงาน
จัดให้มีกิจกรรมขึ้นภายในมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ณ วิทยาเขตรังสิต โดยใช้พื้นที่บริเวณโถงหน้าลิฟต์ชั้น 1 และ 2 อาคาร C2 โดยทางคณะกรรมการนักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์จะจัด Staff ไว้คอยดูแลภายในงาน และจะมีนักศึกษาในแต่ละภาควิชามาคอยให้ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับภาควิชานั้นๆผลที่คาดว่าจะได้รับ
  1. 1. ผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานได้สาระความรู้ไปอย่างถูกต้อง
  2. 2. ทำให้น้องๆมัธยมปลายสามารถตัดสินใจเลือกศึกษาต่อได้ง่ายขึ้น
  3. 3. ทำให้คณะนิเทศศาสตร์เป็นที่รู้จักและได้รับความสนใจมากขึ้น