โครงการนิเทศศาสตร์สัมพันธ์ 2556


หลักการและเหตุผล

เนื่องด้วยทางคณะกรรมการนักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ จะจัดงานนิเทศฯสัมพันธ์ ปีการศึกษา 2556 เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดี ระหว่างนักศึกษาปัจจุบันกับนักศึกษาใหม่ และระหว่างนักศึกษาใหม่ด้วยกันเอง ยังเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีและทำให้เกิดความภูมิใจ ในคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพและสร้างความสามัคคีภายในหมู่คณะอีกทั้งยังทำให้นักศึกษาใหม่เกิดความรักใคร่ในคณะ ดังนั้นทางคณะกรรมการฯ จึงจะจัดให้มีโครงการนิเทศฯสัมพันธ์ขึ้น พร้อมทั้งทำกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์ โดยมอบหมายให้นักศึกษาชั้นปีที่ 2 และคณะกรรมการแต่ละภาควิชาเป็นผู้ดูแลและรับผิดชอบในการดำเนินงานร่วมกับคณะกรรมการนักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์วัตถุประสงค์
  • 1. เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักศึกษาปัจจุบันกับนักศึกษาใหม่ และระหว่างนักศึกษาใหม่ด้วยกันเอง
  • 2. เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดี และมีความภูมิใจในคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
  • 3. เพื่อสร้างความสามัคคีภายในหมู่คณะ และให้นักศึกษาใหม่เกิดความรักใคร่ในคณะวัน/เวลาในการจัดโครงการ
วันที่ 9 กันยายน 2555สถานที่ดำเนินโครงการ
ณ ห้อง A3-501 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิตลักษณะกิจกรรมที่ดำเนินการ
เป็นการแสดงของผู้นำกิจกรรมคณะนิเทศศาสตร์ ละครนิเทศศาสตร์และภาควิชาต่างๆบนเวทีผู้เข้าร่วมโครงการ

  • • นักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ปีที่ 1ผลที่คาดว่าจะได้รับ
  • 1. นักศึกษาใหม่กับนักศึกษาปัจจุบัน เกิดความสัมพันธ์อันดี
  • 2. นักศึกษามีความภาคภูมิใจในคณะนิเทศศาสตร์
  • 3. นักศึกษามีความสามัคคีในหมู่คณะ และรักใคร่ในคณะนิเทศศาสตร์ประมวลภาพโครงการ