โครงการนิเทศศาสตร์เพื่อสังคม ปีการศึกษา 2556


หลักการและเหตุผล

เนื่องด้วยในปัจจุบันมีเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามามีบทบาทในชีวิตมนุษย์มากขึ้น ทำให้คนในปัจจุบันไม่ค่อยสนใจถึงสิ่งต่างๆ รอบกาย ไม่เล็งเห็นถึงปัญหาในสังคม ดังนั้นทางคณะกรรมการนักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์จึงจัดทำโครงการนิเทศศาสตร์เพื่อสังคมขึ้น เพื่อเป็นการให้นักศึกษาร่วมกันทำประโยชน์เพื่อสังคมในด้านอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่ ทางคณะนิเทศศาสตร์และมหาวิทยาลัยกรุงเทพ อีกทั้งยังสร้างจิตสำนึกในการช่วยเหลือสังคมให้แก่นักศึกษาและยังก่อให้เกิด ความสามัคคีในหมู่คณะอีกด้วยวัตถุประสงค์
  • 1. เพื่อเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อคณะและมหาวิทยาลัย
  • 2. เพื่อสร้างจิตสำนึกให้กับนักศึกษาในการช่วยเหลือสังคม
  • 3. เพื่อสร้างกิจกรรมที่จะก่อให้เกิดความสามัคคีในหมู่คณะวัน/เวลาในการจัดโครงการ
ช่วงเดือนสิงหาคม 2556สถานที่ดำเนินโครงการ
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิตลักษณะกิจกรรมที่ดำเนินการ
แบ่งงานให้คณะกรรมการฯ ติดต่อประสานงานเจ้าหน้าที่ที่ดูแลสถานที่จัดกิจกรรม จัดเตรียมอุปกรณ์ที่ต้องใช้ จัดหารถสำหรับเดินทางไปทำกิจกรรมผู้เข้าร่วมโครงการ

  • • นักศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพผลที่คาดว่าจะได้รับ
  • • ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของสังคมดีขึ้นและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อคณะและมหาวิทยาลัยกรุงเทพ