ครงการเปิดรับสมัครเลือกตั้งประธานคณะกรรมการนักศึกษา คณะนิเทศศาสตร์


หลักการและเหตุผล

เนื่องจากประธานคณะกรรมการนักศึกษา คณะนิเทศศาสตร์ จะหมดวาระในวันที่ 4 เมษายน 2557 ดังนั้น คณะนิเทศศาสตร์จึงจะประกาศรับสมัครนักศึกษาที่จะมาดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการนักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ ปีการศึกษา 2557 โดยจะเปิดรับสมัครในวันจันทร์ที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2557 และปิดรับสมัครในวันศุกร์ที่ 21 มีนาคม 2557 เวลา 15.00 น. และจะมีการเลือกตั้งในวันพุธที่ 26 มีนาคม 2557 เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดี และความสามัคคีภายในหมู่คณะฯ และมุ่งส่งเสริมให้ คณะกรรมการนักศึกษามีคุณธรรม และจริยธรรม ในการทำงาน และเป็นการสนับสนุนให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ตามระบอบประชาธิปไตยอีกด้วย
ดังนั้น กระผมจึงจัดโครงการเปิดรับสมัครเลือกตั้งคณะกรรมการนักศึกษา คณะนิเทศศาสตร์ ปีการศึกษา 2557 โดยมีคณะกรรมการทีมที่ปรึกษากิจกรรมคณะนิเทศศาสตร์เป็นผู้รับผิดชอบวัตถุประสงค์
  • 1. เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดี และความสามัคคีภายในหมู่คณะฯ ระหว่างรุ่นพี่ กับรุ่นน้อง
  • 2. เพื่อเป็นช่องทางในการแสดงออกถึงความมีคุณธรรม จริยธรรม
  • 3. เพื่อเป็นการสนับสนุนให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ตามระบอบประชาธิปไตยวัน/เวลาในการจัดโครงการ
เปิดรับสมัครในวันจันทร์ที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2557 และปิดรับสมัครในวันศุกร์ที่ 21 มีนาคม 2557 เวลา 15.00 น.
มีการเลือกตั้งในวันพุธที่ 26 มีนาคม 2557สถานที่ดำเนินโครงการ
ณ ลานข้างอาคาร ดร.เจริญ คันธวงศ์ วิทยาเขตกล้วยน้ำไท และลานวงกลมตึก C2 วิทยาเขตรังสิตลักษณะกิจกรรมที่ดำเนินการ
จะทำการประชาสัมพันธ์ด้วยโปสเตอร์จำนวน 20 ใบ รอบมหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตกล้วยน้ำไท และประกาศผ่านระบบโซเชียลมีเดีย ได้แก่ Facebook การเขียนใบสมัครนักศึกษาส่งที่ อาจารย์ธนพงศ์ อุดมทรัพย์ศิริ อาจารย์ที่ปรึกษากิจกรรมคณะนิเทศศาสตร์ ภายในวันที่ 21 มีนาคม 2557 ไม่เกิน 15.00 น. และจะจัดให้เลือกตั้งในวันพุธที่ 26 มีนาคม 2557 ณ ลานข้างอาคาร ดร.เจริญ คันธวงศ์ วิทยาเขตกล้วยน้ำไท และลานวงกลมตึก C2 วิทยาเขตรังสิต เวลา 9.00-15.00 น.ผู้เข้าร่วมโครงการ

  • • นักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ ทุกชั้นปีผลที่คาดว่าจะได้รับ
  • • ช่วยสร้างความสัมพันธ์ให้นักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ได้มีความสนิทสนมกันมากขึ้น ทั้งยังช่วยส่งเสริมความมีคุณธรรม จริยธรรมได้เป็นอย่างดี และเกิดกระบวนการเรียนรู้ตามระบอบประชาธิปไตยอีกด้วยประมวลภาพโครงการ