โครงการเชียร์และการแข่งขันกีฬาภายในมหาวิทยาลัย 2555


หลักการและเหตุผล

เป็นการให้นักศึกษาใหม่ได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ เพื่อเสริมสร้างพลานามัย และนักศึกษาได้ทำกิจกรรมร่วมกันภายในมหาวิทยาลัยควบคู่ไปกับการศึกษาวัตถุประสงค์
  • 1. เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
  • 2. เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษามีพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง
  • 3. เพื่อสร้างความสามัคคีภายในหมู่คณะวัน/เวลาในการจัดโครงการ
ช่วงเดือนกันยายน 2555สถานที่ดำเนินโครงการ
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิตลักษณะกิจกรรมที่ดำเนินการ
การเชียร์ในวันปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ มีการเปิดเชียร์ครั้งแรก พร้อมทั้งมีการจัดทำหนังสือเชียร์ เพื่อนำมาแจกให้กับนักศึกษาใหม่ มีการซ้อมเพลงเชียร์ โดยจัดทำอุปกรณ์ปกระกอบการเชียร์ และมีการเก็บคะแนนล่วงหน้าก่อนการแข่งขันในวัน Sport Day ซึ่งเป็นวันแข่งกีฬาภายในของมหาวิทยาลัยผลที่คาดว่าจะได้รับ
  • • ทำให้เกิดความสามัคคีภายในหมู่คณะ เป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และเสริมสร้างพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงให้กับนักศึกษาประมวลภาพโครงการ