โครงการสานรักผ่านลายอักษร


หลักการและเหตุผล

โครงการ “สานรักผ่านลายอักษร” เป็นโครงการที่จะใช้เป็นสื่อกลางในการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างรุ่นพี่และรุ่นน้องในภาควิชาการประชาสัมพันธ์โดยใช้หนังสือเป็นสื่อแทนใจส่งมอบกันไปยังรุ่นต่อรุ่น นอกจากจะเป็นการแสดงออกถึงความรู้สึกดีๆที่สมาชิกในภาคมีต่อกันแล้วยังเป็นการช่วยประหยัดทุนทรัพย์อีกด้วยวัตถุประสงค์
  • 1. เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างรุ่นพี่และรุ่นน้องภาควิชาการประชาสัมพันธ์
  • 2. เพื่อเป็นการใช้หนังสือให้เกิดประโยชน์สูงสุดวัน/เวลาในการจัดโครงการ
ช่วงเดือนสิงหาคม 2555สถานที่ดำเนินโครงการ
ณ โรงอาหารคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิตลักษณะกิจกรรมที่ดำเนินการ
ให้นักศึกษาชั้นปีที่ 3และ 4 นำหนังสือและสื่อตำราเรียนต่างๆ ที่ตนมีและได้ใช้เสร็จสิ้นแล้วมารวมกันและก็ส่งมอบให้กับรุ่นน้องเป็นรุ่นๆ ไป ผ่านเกมส์และกิจกรรมสันทนาการต่างๆผู้เข้าร่วมโครงการ

  • • นักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ผลที่คาดว่าจะได้รับ
  • • เป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษา ให้มีความสามัคคีในหมู่คณะ