โครงการ PR Sport Day 2012


หลักการและเหตุผล

เนื่องจากการเล่นกีฬาเป็นสื่อนำที่สามารถสร้างความรัก ความสามัคคี ความมีน้ำใจ ในหมู่คณะได้เป็นอย่างดี อีกทั้งยังช่วยพัฒนาทักษะในการทำงานและการอยู่ร่วมกันเป็นหมู่คณะได้ และที่สำคัญช่วยให้ร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง

ภาควิชาการประชาสัมพันธ์จึงเล็งเห็นความสำคัญในการจัดกิจกรรม PR Sport Day เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาภาควิชาการประชาสัมพันธ์มีความรัก ความสามัคคี ความมีน้ำใจ และส่งเสริมให้ทุกคนเห็นถึงความสำคัญในการดูแลสุขภาพร่างกายของตนเองโดยการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดีและสมบูรณ์วัตถุประสงค์
  • 1. เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีให้กับนักศึกษาภายในภาควิชาการประชาสัมพันธ์
  • 2. เพื่อเสริมสร้างความรัก ความสามัคคี และความมีน้ำใจให้เกิดภายในภาควิชาการประชาสัมพันธ์
  • 3. เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาในภาควิชาการประชาสัมพันธ์มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดีโดยการออกกำลังกาย
  • 4. เพื่อพัฒนาทักษะในการทำงานและอยู่ร่วมกับคนในสังคมหมู่มากได้
  • 5. เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์วัน/เวลาในการจัดโครงการ
ช่วงเดือนตุลาคม 2555สถานที่ดำเนินโครงการ
ณ สนามบาสเกตบอล และสนามฟุตบอล มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิตลักษณะกิจกรรมที่ดำเนินการ
การแข่งขันกีฬาต่างๆ และ กิจกรรมนันทนาการผู้เข้าร่วมโครงการ

  • • นักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ ภาควิชาการประชาสัมพันธ์ผลที่คาดว่าจะได้รับ
  • • เป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษา ให้มีความสามัคคีในหมู่คณะรวมทั้งเป็นการเสริมสร้างพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงให้นักศึกษา