โครงการ พีอาร์...พาไทย


หลักการและเหตุผล

โครงการ “ พีอาร์…พาไทย ” เป็นโครงการที่มีความมุ่งเน้นในการสนับสนุนและเปิดโอกาสให้กับนักศึกษาภาควิชาการประชาสัมพันธ์ได้แสดงออกถึงศักยภาพและความสามารถไปพร้อมๆ กับการนำทักษะความรู้ต่างๆ ที่ได้ศึกษาในศาสตร์ด้านการประชาสัมพันธ์มาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม โดยเฉพาะการนำประเด็นที่กำลังเป็นที่สนใจของผู้คนส่วนใหญ่ในสังคมมาบูรณาการอย่างสร้างสรรค์เพื่อตอกย้ำถึงเอกลักษณ์ที่ชัดเจนของงานประชาสัมพันธ์วัตถุประสงค์
  • 1. เพื่อสืบสานเทศกาลต่างๆของประเทศไทย
  • 2. เพื่อเป็นการแสดงศักยภาพของนักศึกษาภาควิชาประชาสัมพันธ์วัน/เวลาในการจัดโครงการ
จัดขึ้นในช่วงสัปดาห์ของเทศกาลต่างๆสถานที่ดำเนินโครงการ
บริเวณคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิตลักษณะกิจกรรมที่ดำเนินการ
ใจความสำคัญของโครงการคือการนำประเด็นเรื่องของการเตรียมความพร้อมของประเทศไทยในการเข้าร่วมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนที่จะมาถึงในปี 2558 นี้ ซึ่งเป็นประเด็นที่กำลังเป็นที่สนใจของสังคมไทยในขณะนี้มาใช้เป็นประเด็นหลักในการประลองศักยภาพและความคิดสร้างสรรค์ของนักศึกษา โดยที่เมื่อถึงวันสำคัญหรือเทศกาลและประเพณีต่างๆของไทยที่มีความยิ่งใหญ่และสืบทอดกันมาอย่างช้านาน อาทิ วันปีใหม่ วันสงกรานต์ วันพ่อ วันแม่ วันลอยกระทง เป็นต้น ทางภาควิชาการประชาสัมพันธ์จะเปิดโอกาสให้นักศึกษาที่มีความสนใจส่งผลงานเข้าประกวด โดยลักษณะของผลงานคือ นำสื่อ เครื่องมือ หรือกิจกรรมต่างๆของการประชาสัมพันธ์ มาประยุกต์ใช้ในการนำเสนอถึงคุณค่าและเอกลักษณ์ของเทศกาลนั้นๆไปยังกลุ่มเป้าหมายซึ่งเป็นทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติอย่างชัดเจนและมีความสร้างสรรค์ทันยุคทันสมัย โดยจะมีอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญของภาควิชาเป็นผู้ตัดสิน ผลงานที่ได้รับรางวัลชนะเลิศก็จะได้รับของรางวัลและมีการเผยแพร่ผ่านทางเฟสบุ๊คของภาควิชาเพื่อเป็นตัวอย่างให้กับบุคคลอื่นๆผู้เข้าร่วมโครงการ

  • • นักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ผลที่คาดว่าจะได้รับ
  • • เป็นการสืบสานประเพณีและเทศกาลของไทยให้คงอยู่และเผยแพร่ความงดงามของจารีตประเพณีสู่สายตาชาวต่างชาติ