โครงการปฐมนิเทศวิชาการและกิจกรรมพี่พบน้อง 2555


หลักการและเหตุผล

เนื่องด้วยทางคณะกรรมการนักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ จะจัดงานกิจกรรมพี่พบน้องประจำปีการศึกษา 2555 เพื่อแนะนำให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 รู้จักวิธีการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย และก่อให้เกิดความรู้สึกที่ดีต่อคณะนิเทศศาสตร์ อีกทั้งทำให้เกิดความสามัคคีในหมู่คณะ ความรักความผูกพันธ์ต่อสถาบัน รวมถึงความสัมพันธ์ระหว่างรุ่นพี่กับรุ่นน้อง ดังนั้นทางคณะกรรมการฯ จึงจะจัดให้มีโครงการปฐมนิเทศและนิเทศฯพี่พบน้อง พร้อมทั้งทำกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์ โดยมอบหมายให้นักศึกษาชั้นปีที่ 2 และคณะกรรมการแต่ละภาควิชาเป็นผู้ดูแลและรับผิดชอบในการดำเนินงานร่วมกับคณะกรรมการนักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์วัตถุประสงค์
 • 1. เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักศึกษาปัจจุบันกับนักศึกษาใหม่ และระหว่างนักศึกษาใหม่ด้วยกันเอง
 • 2. เพื่อแนะนำแนวทางในการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย
 • 3. เพื่อนสร้างภาพลักษณ์ที่ดี และมีความภูมิใจในคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
 • 4. เพื่อแนะนำให้นักศึกษาได้รู้จักคณาจารย์ และทราบกิจกรรมทั่วไปของคณะ และของมหาวิทยาลัย
 • 5. เพื่อสร้างความสามัคคีภายในหมู่คณะ และให้นักศึกษาใหม่เกิดความรักใคร่ในคณะวัน/เวลาในการจัดโครงการ
วันพุธที่ 6 มิถุนายน 2555 เวลา 12.00 – 18.00 น.สถานที่ดำเนินโครงการ
ณ ห้อง 14 – 501 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิตลักษณะกิจกรรมที่ดำเนินการ
ช่วงเช้าจะมีการนำนักศึกษาปีที่ 1 เข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษาของแต่ละภาควิชา ช่วงบ่ายจะเป็นการแสดงของผู้นำกิจกรรมคณะนิเทศศาสตร์บนเวทีผู้เข้าร่วมโครงการ

 • • นักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ปีที่ 1ผลที่คาดว่าจะได้รับ
 • 1. นักศึกษาใหม่กับนักศึกษาปัจจุบัน เกิดความสัมพันธ์อันดี
 • 2. นักศึกษามีความเข้าใจในเรื่องของการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย
 • 3. นักศึกษามีความภาคภูมิใจในคณะนิเทศศาสตร์
 • 4. นักศึกษาได้พบกับอาจารย์ของทางคณะนิเทศศาสตร์ และเข้าใจกิจกรรมทั่วไปของทางมหาวิทยาลัย
 • 5. นักศึกษามีความสามัคคีในหมู่คณะ และรักใคร่ในคณะนิเทศศาสตร์ประมวลภาพโครงการ