โครงการละครเวทีการกุศลคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เวที 25


หลักการและเหตุผล

เนื่องจากสภาพเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบันมีการแข่งขันสูง รวมทั้งบัณฑิตที่จบในแต่ละปีมีเป็นจำนวนมากเกินความต้องการของตลาดแรงงานทางสายงานนี้ อีกทั้งภายในมหาวิทยาลัยปัจจุบันได้เปิดให้มีกิจกรรมชมรมต่างๆ อาทิ ชมรมถ่ายภาพ ชมรมค่ายอาสาฯ แต่ยังไม่มีกิจกรรมชมรมที่รองรับทางด้านนิเทศศาสตร์มากเพียงพอต่อความต้องการของนักศึกษามากนัก รวมถึงภายในคณะนิเทศศาสตร์เองซึ่งมีสาขาวิชาแบ่งออกมาอีกหลายสาขาวิชา ได้แก่ ภาควิชาประชาสัมพันธ์ ภาควิชาโฆษณา ภาควิชาวารสาร ภาควิชาภาพยนตร์ ภาควิชาวิทยุและโทรทัศน์กระจายเสียง ภาควิชาสื่อสารตรา และภาควิชาศิลปะการแสดง ซึ่งทำให้ความสัมพันธ์ของนักศึกษามีความสมานสามัคคีลดน้อยลง จึงเล็งเห็นว่าควรจะมีกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้ทุกภาควิชาสามารถทำกิจกรรมร่วมกันได้

รวมถึงกิจกรรมในมหาวิทยาลัยเองที่มุ่งส่งเสริมให้นักศึกษานำความรู้จากห้องเรียนมาประยุกต์ใช้ปฏิบัติได้จริง มีอยู่ไม่มากนักและในส่วนคณะนิเทศศาสตร์เองมีสาขาวิชาที่หลากหลายและไม่มีการสอดประสานการทำงานระหว่างสาขาวิชาต่างๆ

โดยสภาพการจ้างงานในประเทศไทย ปัจจุบันมีปัญหาเชิงโครงสร้าง คือ การไม่มีการปรับการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับความต้องการตลาดแรงงานไทย ระบบการศึกษาไทยไม่มีการปรับการเรียนการสอนทำให้ไม่สามารถผลิตกำลังแรงงานที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะด้านได้เพียงพอกับความต้องการที่เพิ่มขึ้น แต่กลับผลิตบุคลากรในด้านที่ไม่ต้องการออกมาเป็นจำนวนมาก จึงทำให้เกิดภาวะการขาดแคลนแรงงานประเภทต่างๆ ในขณะเดียวกันทำให้แรงงานบางส่วนตกงาน ในช่วงปี2512-2553 การว่างงานที่เกิดขึ้นเป็นลักษณะการว่างงานเชิงโครงสร้างที่เกิดภาวะการว่างงานและการขาดแคลนแรงงานของคนบางกลุ่มอาชีพขึ้น

การจัดกิจกรรมโครงการละครเวทีการกุศลคณะนิเทศศาสตร์เวทีที่ 24 จึงถือได้ว่าเป็นกิจกรรมหนึ่งที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาภาควิชาต่างๆร่วมกันทำกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความสามัคคีภายในคณะนิเทศศาสตร์และสามารถนำความรู้ที่ได้จากการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยออกมาสู่การปฏิบัติจริง อีกทั้งยังเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานทางสายงานด้านนิเทศศาสตร์อีกด้วยวัตถุประสงค์
  • 1. เพื่อให้นักศึกษาได้รู้จักการทำงานเป็นกลุ่มคณะอันจะก่อให้เกิดความสมัครสมานสามัคคีระหว่างนักศึกษาทุกชั้นปี
  • 2. เพื่อให้นักศึกษานำความรู้จากห้องเรียนมาประยุกต์ใช้ปฏิบัติได้จริงได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  • 3. เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษามีการฝึกฝนความสามารถและศักยภาพที่มีอยู่ให้ดียิ่งขึ้น โดยจะมีรุ่นพี่ละครนิเทศฯที่มีประสบการณ์และประสบความสำเร็จในด้านการทำงานมาร่วมให้คำปรึกษาอีกทั้งยังเป็นการสานสัมพันธ์ระหว่างรุ่นพี่และรุ่นน้องอีกด้วย
  • 4. เพื่อเผยแพร่ชื่อเสียงและเสริมสร้างภาพลักษณ์ของคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ให้เป็นที่รู้จักและยอมรับแก่สาธารณชน รวมถึงเป็นการช่วยเหลือสังคมโดยจะนำรายได้ส่วนหนึ่งมอบให้แก่มูลนิธิการกุศลอีกด้วยลักษณะกิจกรรมที่ดำเนินการ
การแสดงละครเวทีและมอบรายได้ส่วนหนึ่งให้การกุศลผลที่คาดว่าจะได้รับ
  • 1. ความสัมพันธ์อันดีให้กับรุ่นพี่และรุ่นน้องภายในคณะ
  • 2. นักศึกษาได้มีการจัดและคิดรูปแบบกิจกรรมที่สร้างสรรค์ และไม่ขัดต่อขนบธรรมเนียมที่ดี
  • 3. สร้างภาพลักษณ์กิจกรรมที่สร้างสรรค์ เพื่อเป็นแบบอย่างในการจัดกิจกรรมอื่นๆ
  • 4. เผยแพร่ชื่อเสียงของคณะนิเทศศาสตร์ให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น และส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษาในด้านของละครเวที