โครงการ JR Sport Day 2012


หลักการและเหตุผล

จัดการแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ อาทิ ฟุตซอล แชร์บอล และเกมการแข่งขันอื่นๆ ภายในภาควิชาวารสารศาสตร์ ระหว่างรุ่นพี่และรุ่นน้อง เพื่อทำให้คนในภาควิชามีความสามัคคีและร่วมใจให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน

ดังนั้นภาควิชาวารสารศาสตร์จึงได้จัดกิจกรรม “JR Sport Day” ขึ้นมาเพื่อสร้างสายสัมพันธ์ระหว่างรุ่นพี่และรุ่นน้องภายในภาควิชาและทำให้ทุกคนรู้จักน้ำใจนักกีฬาที่ รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย และรู้จักเคารพกฎกติกา อีกทั้งยังช่วยให้ทุกคนในภาควิชาวารสารศาสตร์มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงและห่างไกลจากยาเสพติดวัตถุประสงค์
  • 1. เพื่อสร้างความสมัครสมานสามัคคีให้กับรุ่นพี่และรุ่นน้องในภาควิชาวารสารศาสตร์
  • 2. เพื่อสานสายสัมพันธ์ที่ดีระหว่างรุ่นพี่และรุ่นน้องภายในภาควิชาวารสารศาสตร์
  • 3. เพื่อส่งเสริมให้ทุกคนรู้จักการออกกำลังกายและรู้จักมีน้ำใจนักกีฬา
  • 4. เพื่อให้ทุกคนภายในภาครู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์และห่างไกลจากยาเสพติดวัน/เวลาในการจัดโครงการ
ช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2556สถานที่ดำเนินโครงการ
ณ สนามกีฬา ตึก 7 (คณะศิลปกรรมศาสตร์) มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิตลักษณะกิจกรรมที่ดำเนินการ
การแข่งขันกีฬาต่างๆ และ กิจกรรมนันทนาการผู้เข้าร่วมโครงการ

  • • นักศึกษาภาควิชาวารสารศาสตร์ คณะนิเทศศาสตร์ผลที่คาดว่าจะได้รับ
  • • เป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษา ให้มีความสามัคคีในหมู่คณะรวมทั้งเป็นการเสริมสร้างพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงให้นักศึกษา