โครงการ JR Artist


หลักการและเหตุผล

ประกวดออกแบบลายเสื้อที่บ่งบอกถึงเอกลักษณ์ความเป็นภาควิชาวารสารศาสตร์ เนื่องจากภาควิชาวารสารศาสตร์ได้รวม วิชาเอกเลือกวารสารศาสตร์สิ่งพิมพ์ และวิชาเอกเลือกวารสารศาสตร์วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์เข้าด้วยกัน จึงเห็นสมควรจัดทำเสื้อประจำภาควิชาขึ้นมาใหม่

ดังนั้นภาควิชาวารสารศาสตร์จึงอยากริเริ่มโครงการ “JR Artist” ขึ้นมาเพื่อให้ทุกคนในภาควิชาได้มีส่วนร่วมในการออกแบบลายเสื้อประจำภาควิชา และส่งลายเสื้อที่ตนเองออกแบบเข้าร่วมการประกวดในโครงการนี้ โดยจะมีคณะกรรมการเป็นผู้คัดเลือกแบบลายเสื้อที่ดีที่สุดมาจัดทำเป็นเสื้อประจำภาควิชาวารสารศาสตร์วัตถุประสงค์
  • 1. เพื่อสร้างความเป็นเอกลักษณ์ของภาควิชาวารสารศาสตร์ในรูปแบบใหม่
  • 2. เพื่อส่งเสริมให้ทุกคนในภาควิชาได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์ออกแบบลายเสื้อประจำภาควิชา และให้เป็นไปตามแนวความคิดของมหาวิทยาลัยที่ต้องการให้นักศึกษามีความคิดสร้างสรรค์
  • 3. เพื่อให้ทุกคนภายในภาควิชาได้มีส่วนร่วมในการออกแบบลายเสื้อประจำภาควัน/เวลาในการจัดโครงการ
ช่วงเดือนกันยายน 2555สถานที่ดำเนินโครงการ
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิตลักษณะกิจกรรมที่ดำเนินการ
เริ่มจัดการประกวดช่วงเดือน กันยายน 2555 โดยนักศึกษาภาควิชาวารศาสตร์ทุกคนสามารถส่งแบบลายเสื้อที่ตนเองออกแบบมาตามกติกาที่กำหนดเอาไว้ เมื่อหมดเขตการส่งแบบลายเสื้อ คณะกรรมการจะทำการตัดสินแบบลายเสื้อที่ดีที่สุดและประกาศผลการตัดสินถัดไป ซึ่งผู้ที่ได้รับเลือกจะได้รับเงินรางวัล 1,500 บาท และรางวัลชมเชย 2 รางวัล รางวัลละ 500 บาทผู้เข้าร่วมโครงการ

  • • นักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ ภาควิชาวารสารศาสตร์ผลที่คาดว่าจะได้รับ
  • • เป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษา และฝึกความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการ