โครงการ ช่วงเวลาดีๆ จากพี่ถึงน้อง


หลักการและเหตุผล

โครงการ “ช่วงเวลาดีๆ จากพี่ถึงน้อง” เป็นโครงการที่จะจัดสรรเวลาในช่วงตอนเย็นหลังเลิกเรียนในทุกๆวันศุกร์สุดสัปดาห์เพื่อใช้เป็นเวลาในการรวมพลังของพี่น้องชาวพีอาร์ผ่านการพูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และปรึกษาหารือในเรื่องราวต่างๆไม่ว่าจะเป็นปัญหาเรื่องการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย ปัญหาส่วนตัว หรือปัญหาเกี่ยวกับการเรียน เช่น ไม่เข้าใจในงานที่อาจารย์สั่งหรือเนื้อหาของบทเรียนในส่วนใดส่วนหนึ่ง สมาชิกคนใดที่เข้าใจแล้วหรือรุ่นพี่ที่เคยเรียนผ่านมาแล้วก็สามารถช่วยกันแนะนำได้ และยังเป็นช่วงเวลาที่ชาวพีอาร์จะช่วยกันระดมพลังในการคิดหาแนวทางและวิธีการต่างๆ ที่จะสามารถทำให้ภาควิชาการประชาสัมพันธ์พัฒนาและก้าวหน้ายิ่งๆขึ้นไปวัตถุประสงค์
  • 1. เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างรุ่นพี่และรุ่นน้องภาควิชาการประชาสัมพันธ์
  • 2. เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างรุ่นพี่และรุ่นน้องวัน/เวลาในการจัดโครงการ
ทุกวันศุกร์ตลอดภาคการศึกษา 2555สถานที่ดำเนินโครงการ
ณ โรงอาหารคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิตลักษณะกิจกรรมที่ดำเนินการ
รุ่นพี่และรุ่นน้องภาควิชาการประชาสัมพันธ์ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และปรึกษาหารือในเรื่องราวต่างๆไม่ว่าจะเป็นปัญหาเรื่องการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย ปัญหาส่วนตัว หรือปัญหาเกี่ยวกับการเรียน เช่น ไม่เข้าใจในงานที่อาจารย์สั่งหรือเนื้อหาของบทเรียนในส่วนใดส่วนหนึ่ง สมาชิกคนใดที่เข้าใจแล้วหรือรุ่นพี่ที่เคยเรียนผ่านมาแล้วก็สามารถช่วยกันแนะนำผู้เข้าร่วมโครงการ

  • • นักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ ภาควิชาการประชาสัมพันธ์ผลที่คาดว่าจะได้รับ
  • • เป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษา ให้มีความสามัคคีในหมู่คณะ