โครงการส่งเสริมและพัฒนาวิชาชีพทางด้านภาพยนตร์


หลักการและเหตุผล

เนื่องด้วยการศึกษาวิชาทางด้านภาพยนตร์เป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ที่ต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์ จินตนาการ และประสบการณ์ควบคู่กันไปซึ่งทั้งหมดนี้ต้องใช้ความเข้าใจในด้านต่างๆที่มีความแตกต่างกัน ในปัจจุบันวิชาทางด้านภาพยนตร์ได้พัฒนาไปอย่างรวดเร็วและไม่มีวันที่จะหยุด ศาสตร์และศิลป์นี้ไม่มีแบบแผนที่ตายตัวทุกอย่างที่ถูกคิดค้นขึ้นมาใหม่ไม่มีถูกและผิด เพราะเหตุนี้กระแสของการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาในเชิงสร้างสรรค์ของภาพยนตร์เพื่อการศึกษาจึงไม่ได้อยู่เฉพาะแค่ในห้องเรียนผู้ที่ศึกษาหรือสนใจทางด้านภาพยนตร์จึงควรที่จะต้องใส่ใจหาความรู้เพิ่มเติมเพื่อพัฒนาตนเองตามให้ทันกับสิ่งที่เปลี่ยนแปลง ตลอดจนสามารถเป็นผู้คิดค้นริเริ่มพัฒนาและสร้างสรรค์สิ่งใหม่ได้ด้วยตนเอง ทั้งนี้การพูดคุยและการฝึกฝนตนเองให้ถนัดในด้านที่สนใจจึงเป็นเรื่องที่สำคัญ ทางภาควิชาภาพยนตร์จึงจัดตั้งกลุ่มวิชาชีพทางด้านภาพยนตร์ในสายงานที่แตกต่างกันออกไป เพื่อเป็นจุดศูนย์รวมที่จะทำให้คนที่สนใจและ/หรือชื่นชอบในสายงานที่ตนเองถนัดได้มาพูดคุยนำเสนอเรื่องใหม่ๆและออกความคิดเห็นที่แตกต่างกันเพื่อนำไปสู่การพัฒนาความรู้และความคิดใหม่ๆในด้านที่ตนเองสนใจวัตถุประสงค์
  • 1. สร้างกรอบของความรู้อย่างถูกต้องและมีระบบ
  • 2. เพื่อรวมกลุ่มให้ฝึกฝนตนเองโดยมีอาจารย์และรุ่นพี่คอยให้คำปรึกษา
  • 3. เพื่อเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพ
  • 4. เพื่อเป็นที่แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
  • 5. สร้างประสบการณ์ใหม่ๆที่หาไม่ได้จากในห้องเรียน
  • 6. สร้างบรรยากาศให้เกิดการคิดสร้างสรรค์สถานที่ดำเนินโครงการ
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิตลักษณะกิจกรรมที่ดำเนินการ
  • • นักศึกษาภาควิชาภาพยนตร์ทุกชั้นปี ร่วมกับสร้างสัมพันธ์และแบ่งกลุ่มตามโครงการส่งเสริมวิชาชีพภาพยนตร์ เพื่อเป็นแนวทางในการเลือกกลุ่มของนักศึกษาชั้นปีที่ 1
  • • ฉายภาพยนตร์ผลงานนักศึกษาในรูปแบบของหนังกลางแปลง และการแสดงดนตรีของนักศึกษาผู้เข้าร่วมโครงการ

  • • นักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ ภาควิชาภาพยนตร์
  • • นักศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพ และผู้สนใจเข้าชม