โครงการ CA Games 2012


หลักการและเหตุผล

เป็นการให้นักศึกษาใหม่ได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ เพื่อเสริมสร้างพลานามัย และเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษาภาควิชาต่างๆ ของคณะนิเทศศาสตร์ทุกชั้นปี ทั้งนี้ยังจัดให้มีการบริจาคเสื้อผ้าและอุปกรณ์การเรียนเพื่อนำไปบริจาคในโครงการนิเทศฯ เพื่อสังคมวัตถุประสงค์
  • 1. เพื่อให้นักศึกษาได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
  • 2. เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษาภายในคณะนิเทศศาสตร์
  • 3. เพื่อสร้างความสามัคคีภายในหมู่คณะ
  • 4. เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษามีพลานามัยที่แข็งแรงสมบูรณ์วัน/เวลาในการจัดโครงการ
ช่วงกลางเดือนตุลาคม 2555สถานที่ดำเนินโครงการ
ณ สนามบาสเกตบอล และสนามฟุตบอล มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิตลักษณะกิจกรรมที่ดำเนินการ
แข่งขันกีฬา และกองเชียร์ผู้เข้าร่วมโครงการ

  • • นักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ผลที่คาดว่าจะได้รับ
  • • เป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษา ให้มีความสามัคคีในหมู่คณะรวมทั้งเป็นการเสริมสร้างพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงให้นักศึกษาประมวลภาพโครงการ