โครงการอำลาพี่บัณฑิตนิเทศศาสตร์ ปีการศึกษา 2555


หลักการและเหตุผล

เนื่องด้วยทางคณะกรรมนักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์มีความประสงค์จะจัดโครงการอำลาพี่บัณฑิต(คณะนิเทศศาสตร์55) ขึ้นเพื่อให้คณาจารย์ นักศึกษาได้พบปะสร้างสรรค์ ซึ่งก่อให้เกิดความรักความผูกพัน ความสามัคคีในหมู่คณะและเป็นการอำลาของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 อีกทั้งเป็นการฝึกฝนการทำกิจกรรมร่วมกันซึ่งเป็นการเสริมสร้างประสบการณ์ในการทำงาน การวางแผน ตลอดจนการแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในการทำงานอีกด้วย

ดังนั้นทางคณะกรรมการคณะนิเทศศาสตร์จึงจัดให้มีโครงการอำลาพี่บัณฑิต(คณะนิเทศศาสตร์55) โดยมีคณะกรรมการนักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์เป็นผู้รับผิดชอบวัตถุประสงค์
  • 1. เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างคณาจารย์กับนักศึกษา ก่อนที่จะจบไป
  • 2. เพื่อเป็นการสร้างความสามัคคีในหมู่คณะวัน/เวลาในการจัดโครงการ
ช่วงเดือนเมษายน 2556สถานที่ดำเนินโครงการ
ณ อาคารนิเทศศาสตร์คอมเพล็กซ์ฯ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิตลักษณะกิจกรรมที่ดำเนินการ
เป็นการจัดเลี้ยงอำลาให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 โดยมีนักศึกษารุ่นน้องและคณาจารย์เข้าร่วมทำกิจกรรมต่างๆ เช่น พิธีบายศรีสู่ขวัญ การแสดงบนเวที การฉายวีดีทัศน์ ผลงานนักศึกษาชั้นปีที่ 4 มีการเล่นเกมส์และแจกของรางวัล การประกวดการแต่งกาย การประกวดซุ้ม และรับประทานอาหารร่วมกันผู้เข้าร่วมโครงการ

  • • นักศึกษาและคณาจารย์คณะนิเทศศาสตร์ประมวลภาพโครงการ