โครงการงานไหว้ครูคณะนิเทศศาสตร์ ปีการศึกษา 2555


หลักการและเหตุผล

เนื่องด้วยในทุกๆปี ทางมหาวิทยาลัยได้จัดพิธีไหว้ครู และถวายสังฆทานเนื่องในวันไหว้ครูขึ้น ทางคณะนิเทศศาสตร์จึงเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว เพื่อเป็นการสืบสานประเพณีที่ดีให้สืบต่อไปวัตถุประสงค์
  • 1. เพื่อรักษาประเพณีที่ดีของไทย
  • 2. เพื่อเป็นการขอบคุณครูอาจารย์ที่ได้สั่งสอนมาวัน/เวลาในการจัดโครงการ
ช่วงเดือนกันยายน 2555สถานที่ดำเนินโครงการ
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต