โครงการนิเทศศาสตร์สัมพันธ์ 2555


หลักการและเหตุผล

เนื่องด้วยทางคณะกรรมการนักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของความสามัคคีในหมู่คณะ ความรักความผูกพันต่อสถาบันรวมถึงความสัมพันธ์ระหว่างรุ่นพี่กับรุ่นน้อง จึงขออนุมัติจัดโครงการนิเทศฯสัมพันธ์ขึ้น เพื่อเป็นการสร้างความรู้จัก และสานสัมพันธ์ที่ดีให้กับรุ่นพี่กับรุ่นน้องให้ได้ทำกิจกรรมร่วมกันและก่อให้เกิดความสามัคคีในคณะยิ่งขึ้น โดยมีการทำฐานกิจกรรมที่สร้างสรรค์ ตามความเหมาะสมและขนบธรรมเนียมที่ดีวัตถุประสงค์
  • 1. เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีให้กับรุ่นพี่และรุ่นน้องภายในคณะ
  • 2. ให้นักศึกษาได้มีการจัดและคิดรูปแบบกิจกรรมที่สร้างสรรค์ และไม่ขัดต่อขนบธรรมเนียมที่ดีในสังคม
  • 3. ให้รุ่นพี่และรุ่นน้องในภาควิชาได้ทำความรู้จักกันมากยิ่งขึ้น
  • 4. สร้างภาพลักษณ์กิจกรรมที่สร้างสรรค์ เพื่อเป็นแบบอย่างในการจัดกิจกรรมอื่นๆวัน/เวลาในการจัดโครงการ
วันที่ 9 กันยายน 2555สถานที่ดำเนินโครงการ
ณ ห้อง 14 – 501 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิตลักษณะกิจกรรมที่ดำเนินการ
จัดให้มีกิจกรรมขึ้นภายในมหาวิทยาลัย ณ วิทยาเขตรังสิต โดยใช้พื้นที่ทั้งมหาวิทยาลัยโดยในช่วงเช้าจัดให้มีการลอดซุ้มเข้างาน และเข้าฐานกิจกรรมตามภาควิชาของตนเอง ซึ่งจะกระจายตามจุดต่างๆ รอบมหาวิทยาลัย โดยมีพี่แต่ละภาควิชาจะดูแลในฐานเหล่านั้น และในช่วงบ่ายจัดให้มีการแสดงบนเวทีของภาควิชาต่างๆ และมีพิธีปฏิญาณตนเข้าเป็นนักนิเทศศาสตร์ผู้เข้าร่วมโครงการ

  • • นักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ปีที่ 1ผลที่คาดว่าจะได้รับ
  • 1. ความสัมพันธ์อันดีให้กับรุ่นพี่และรุ่นน้องภายในคณะ
  • 2. นักศึกษาได้มีการจัดและคิดรูปแบบกิจกรรมที่สร้างสรรค์ และไม่ขัดต่อขนบธรรมเนียมที่ดีในสังคม
  • 3. รุ่นพี่และรุ่นน้องในภาควิชาได้ทำความรู้จักกันมากยิ่งขึ้นสร้างภาพลักษณ์กิจกรรมที่สร้างสรรค์ เพื่อเป็นแบบอย่างในการจัดกิจกรรมอื่นๆประมวลภาพโครงการ